Меню

Поділитись

Метою діяльності методичної ради є сприяння професійному розвитку та вдосконаленню викладацької майстерності науково-педагогічних працівників, планування та координація методичної роботи  відповідно до державної політики у галузі вищої освіти та вимог нормативно-правових документів,  задля підтримки забезпечення якості освітнього процесу у вищій школі.

До складу Науково-методичної ради входять: голова, заступники голови, секретар і члени ради  з числа викладачів університету, що мають значний досвід навчально-методичної роботи і є головами навчально-методичних комісій структурних підрозділів Університету, а також представники студентського самоврядування. Методична рада ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» діє згідно «Положення про методичну раду ДВНЗ «ПДТУ».

ПРЕЗИДІЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»

Пономарьова
Людмила Володимирівна

Голова методичної ради ДВНЗ «ПДТУ»

кандидат філологічних наук, доцент, PhD, Академік Міжнародної кадрової академії

Захарова Ірина В’ячеславівна

Заступних голови методичної ради ДВНЗ «ПДТУ» з питань викладацької майстерності

Ташкінова Оксана Анатоліївна

Заступних голови методичної ради ДВНЗ «ПДТУ» з питань підвищення кваліфікації

Солідор Наталя Аркадіївна

Секретар методичної ради ДВНЗ «ПДТУ»

ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»

 • Балалаєва О.Ю. – канд. техн, наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій, голова методичної комісії факультету інформаційних технологій.
 • Бурко В.А. – канд. техн, наук, в.о. директора Інституту підвищення кваліфікації, напрямок – «Дистанційне навчання»;
 • Голі-Оглу Т.В. – канд. філол. наук, завідувач кафедри української мови і слов’янської філології.
 • Данилова Т.Г. – канд. техн, наук, доцент, заступник декана факультету машинобудування та зварювання, голова методичної ради факультету;
 • Дмитрієв В.Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, голова напрямку – системи менеджменту якості навчання у ДВНЗ «ПДТУ»;
 • Дубовкіна М.Ю. – заступник директора Навчально-наукового інституту сучасних технологій, голова методичної комісії Навчально-наукового інституту сучасних технологій;
 • Єфременко Б.В. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії.
 • Ільїна О.В. – керівник відділу виробничої практики.
 • Іщенко А.О. – д-р техн. наук, професор кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин (секція механічного обладнання заводів чорної металургії).
 • Коваленко І.В. – в.о. завідувача навчального відділу університету
 • Кудінова К.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин (секція наноінженерії в галузевому машинобудуванні)
 • Лупаренко О.В. – канд. техн, наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики;
 • Малишева І.Ю. – канд. техн, наук, доцент кафедри матеріалознавства та перспективних технологій;
 • Міщенко С.О. – Начальник відділу забезпечення якості освіти
 • Нестерович В.В. – канд. техн, наук, доцент електроенергетичних комплексів та систем;
 • Олійник І.М. – канд. техн, наук, доцент кафедри матеріалознавства та перспективних технологій;
 • Пінчук O.K. – начальник відділу дистанційного навчання;
 • Рябікіна М.О. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри матеріалознавства та перспективних технологій;
 • Семакова В.Б. – канд. техн, наук, доцент кафедри металургії чорних металів;
 • Скосирев В.Г. – канд. техн, наук, доцент кафедри систем автоматизації та електроприводу
 • Трофімова Л.О. – канд. техн, наук, доцент кафедри металургії чорних металів;
 • Хара М.В. – канд. техн, наук, доцент, заступник декана факультету транспортних технологій, голова методичної комісії факультету;
 • Холодинська С.М. – д-р. культурології, завідувач кафедри філософських наук та історії України;
 • Щетинін С.В. – д-р. техн, наук, професор кафедри зварювання та споріднених технологій, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»

 • Хаджинова О.В. – в.о. ректора ДВНЗ «ПДТУ»;
 • Балалаєва О.Ю. – канд. техн, наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій;
 • Верескун М.В. – в.о. директора Навчально-наукового інституту сучасних технологій
 • Колосок В.М. – директора Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту;
 • Марченко І.Ф. – декан соціально-гуманітарного факультету;
 • Маслак Г.В. – декан факультету транспортних технологій;
 • Рассохін Д.О. – в.о.декана факультету інженерної та мовної підготовки;
 • Саєнко Ю.Л. – в.о. першого проректора;
 • Суглобов В.В. – декан факультету машинобудування та зварювання;

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР

Аніщенко  О.С., Амельницька О.В., Азархов О.Ю., Бабіч Т.М., Бежан В.А., Бессонова С.І., Бутенко Е.О., Горохова Т.В., Єфременко В.Г., Капранова Л.Г., Каргін С.Б., Красулін О.С., Ковалевський І.А., Лаврик В.П., Любчук О.К., Мутерко Г.М., Мінц О.Ю., Руських В.П., Савенко О.С., Симонов С.І., Тузенко О.О., Фалендиш А.П., Федосова І.В., Філатова К.О., Холькін О.М., Хлестова О.А., Щепка О.А.

ПРЕДСТАВНИКИ СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ ДВНЗ «ПДТУ»

 • Дорошенко І. – голова студентського Сенату, факультет транспортних технологій, група ОМП-19;
 • Вовк К. – заступник голови студентського Сенату, соціально-гуманітарний факультет, група ТУР-18.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ У ДВНЗ «ПДТУ» на 2023-2025 роки

Кваліфіковані кадри є найважливішим ресурсом університету

Сприяти постійному розвитку навичок викладачів у сфері освітніх технологій, цифрового навчання та контролю, задля створення інтегрованого навчального середовища, яке ґрунтується на допитливості, базується на дослідженні та трансформує на практиці.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ НА 2023-2025 Н.Р.

Принципи викладання

 • Інноваційність: реформувати навчання та сприяти постійному вдосконаленню навичок викладачів; сприяти створенню залученого та інтегрованого навчального середовища.
 • Студентоцентризм: студенти є членами академічної спільноти; навчання студентів лежить в основі викладання.
 • Академічна свобода та відповідальність: розвиватися як викладач та супервізор; використовувати свої дисципліни та міждисцмплінарні переваги для вирішення дедалі складніших проблем реального часу.
 • Інклюзивність: створення спільноти, що буде надихати студентів, викладачів та співробітників на досягення своїх власних, академічних та професійних цілей, відчуваючи при цьому, що їх цінують.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА №1

Ми розроблятимемо зміст викладання та педагогічні рішення, щоб відповідати постійним змінам у викладанні, навчанні та суспільстві.

 • Розширення гнучкості навчальних програм, які стимулюють рефлексивне, глибоке навчання та розвиток компетенцій для вирішення глобальних проблем і можливостей;
 • Поєднуючи відкритість із цифровими технологіями, ми зможемо запропонувати нові способи навчання та моделі співпраці для потреб студентів, науковців та суспільства в цілому;
 • Відкритість навчального середовища та змісту збільшить гнучкість щодо часу, місця, методології та впровадження;
 • Викладання буде все більш відкритим для індивідуальних потреб, а сучасність навчання підтримуватиметься на всіх етапах;
 • Ми покращимо доступ до навчання серед груп, які зараз недостатньо представлені в університеті, щоб сприяти рівним можливостям і
 • соціальній мобільності;

Змінний ринок праці підкреслює потребу в нових навичках і, таким чином, збільшує потребу в підвищенні рівня освіти в суспільстві. Суденти хочуть отримати відповідний, справжній досвід, який підготує їх до складного майбутнього. Роботодавці потребують талантів, здатних адаптуватися до змін і керувати ними. Швидкі технологічні, екологічні та суспільні зміни спонукають нас працювати по-новому — у різних дисциплінах, кордонах і секторах — щоб знайти рішення складних викликів майбутнього. Все це має відбуватися в різноманітному середовищі, щоб кожен міг брати участь у повній мірі для пошуку оптимальних рішень. Студентам доведеться застосовувати знання в контекстах, які ми сьогодні навіть не можемо уявити. Відкрите навчальне середовище та контент сприятимуть навчанню та створюватимуть нові можливості у професійному житті.

Ключові показники успіху:

 • Введення   нових   програм   навчення,    спрямованих   на розширення використання цифрових технологій та методів навчання (20% на рік).
 • Позитивні відгуки роботодавців щодо якості підготовки випускників БДПУ.
 • Щорічна позитивна динаміка (на 5 %) працевлаштованих випускників на посадах, які вимагають вищої освіти.
 • Щорічна позитивна динаміка (на 5 %) працевлаштованих випускників за фахом.

Заплановані заходи:

Заходи2023 – І2023 – ІІ2024 – І2024 – ІІ2025 – І2025 -ІІ
Розробка методичних рекомендацій щодо
включення у програми навчання нових цифрових технологій та методів навчання
Х
Моніторинг змін навчальних програмХХ
Створення простору для зберігання документації (електронний документообіг)Х
Розробка анкети для роботодавців щодо якості підготовки випускників ДВНЗ «ПДТУ»Х
Розробка методичних рекомендацій щодо викладання під час воєнного стануХ
Моніторинг змін у викладанні. Створення дієвих механізмів контролю та стимулювання покращення
викладання
ХХХХХ
Проведення реорганізації редакційно-видавничої
ради ДВНЗ «ПДТУ»
Х
Створення регламенту роботи редакційно-
видавничої ради
Х
Розробка/доопрацювання положення про
редакційно-видавничу раду.
Х
Осучаснення положень, щодо норм, стандартів,
вимог оформлення наукових та методичних видань
Х

СТРАТЕГІЧНА МЕТА №2

Ми будемо прагнути досконалості у викладанні

 • Постійно отримувати різноманітні дані про навчання та прогрес студентів, використовуючи їх у своїх показниках педагогічного розвитку викладання;
 • Підтримувати навички своїх викладачів різноманітною підготовкою персоналу, включаючи навчання з педагогіки та розвиток навичок у сфері освітніх технологій, цифрового навчання та контролю;
 • Вивчені теми, методи навчання та оцінювання, а також навчальні матеріали розроблені та підібрані таким чином, щоб підтримувати досягнення значущих результатів навчання та значущість навчання
 • Сприяти створенню середовища, яке приваблює, розвиває та підтримує викладачів і співробітників найвищої якості

Найближче місце для пошуку підтримки вашої роботи — це ваша спільнота колег, які, ймовірно, поділяють проблеми, з якими ви стикаєтесь під час виконання обов’язків викладання. Разом з отриманням додаткової кваліфікації, гарною ідеєю буде брати участь в обговореннях викладання у вашій галузі та програмі та на вашому факультеті. Ви також можете шукати компанії колег, які мають великий досвід, люблять викладати або мають педагогічну кваліфікацію

Ключові показники успіху:

 • Створити тренінгового центру з підвищення кваліфікації при соціально- гуманітарному факультеті
 • Збільшити відсоток викладачів, які пройшли різні програми підвищення
 • кваліфікації у Тренінговому центрі з підвищення кваліфікації 1 рік – 5%, 2 рік – 15%, 3 рік – 20%.
 • Збільшити відсоток викладачів, які пройшли навчання за програмами підвищення кваліфікації та застосовують нові підходи, методи та
 • інструменти викладання: 1 рік – 10%; 2 рік – 40 %; 3 рік – 60%.
 • Досягти позитивної динаміки в оцінці студентами викладачів, що пройшли різні курси підвищення кваліфікації та застосовують на заняттях нові знання.

Заплановані заходи:

Заходи2023 – І2023 – ІІ2024 – І2024 – ІІ2025 – І2025 – ІІ
Вивчення та аналіз передового європейського досвіду викладання у вищій школі, наліз та застосування практик, що стануть у нагоді для
ДВНЗ «ПДТУ»
ХХХ
Постійне розширення програм підвищення кваліфікації для науково-педагогічного складу з фокусом на ключові принципи викладання у ДВНЗ «ПДТУ» та сучасні тренди у вищій освітіХХ
Розробка електронної форми для оцінювання якості викладанняХ
Створення критеріїв самооцінки викладачаХ
Розробка чеклиста з самооцінки викладачаХ
Створення ініціативної групи з оцінювання якості викладання, моніторинг впливу вивчення нових підходів, методів та інструментів навчання на
якість викладання
ХХХХХ
Створення та наповнення YouTube -каналу
«Віртуальний центр методичної підтримки викладачів ДВНЗ «ПДТУ»
Х
Затвердження плану наповнення YouTube -каналу
«Віртуальний центр методичної підтримки викладачів ДВНЗ «ПДТУ»
ХХХ
Створення критеріїв для визначення кращого викладача рокуХ
Звернення до керівництва університету щодо створення фонду сприяння викладацької діяльності та створенню цінних премій найкращим
викладачам року
?ХХ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА №3                                                                                          

Ми будемо навчати громадян майбутнього, щоб процвітати в епоху швидких змін, ставлячи студентів у центр усього, що ми робимо.

 • Студенти є активними та відповідальними членами академічної спільноти, яких враховують як особистостей і чий внесок цінується в усій діяльності університету.
 • Навчання студентів є центральною метою науково-орієнтованого викладання в університеті, причому всі наші програми навчання використовують підхід, орієнтований на навчання;
 • Метою навчання є отримання глибоких і придатних для цілей знань і навичок. Критеріями успішного викладання є якість і змістовність навчання, а також якісні результати навчання;
 • Студенти мають доступ до різноманітних каналів впливу;
 • Студенти можуть відігравати важливу роль у розвитку спільноти в цілому, беручи участь у керівництві та контролі, опитуваннях, обговореннях розвитку та діяльності студентських асоціацій або на різних рівнях адміністрації університету.

З самого початку навчання студенти є частиною академічної спільноти, де навчання студентів і встановлення їхнього досвіду відіграють ключову роль. Під час навчання студенти знайомляться з останніми дослідженнями та знайомляться з роботою дослідницьких груп. Цілі, освітній зміст, а також методи викладання та оцінювання програм здобуття ступеня розроблені для підтримки навчання студентів і розвитку в експертів у своїй галузі.

Ключові показники успіху:

 • Створення методичних рекомендацій до силабусів, що стануть керівництвом для студентів про те, якого викладання і навчання вони можуть очікувати від певного курсу
 • Доопрацювання існуючих силабусів за новоствореними методичними рекомендаціями (10% на рік).
 • Розробка моделі академічного консультування, яка цінує вплив професійних радників і консультантів викладачів на успішність студентів.
 • Створення інструментів для якісного зворотного зв’язку між студентами та викладачами

Заплановані заходи:

Заходи2023 – І2023 – ІІ2024 – І2024 – ІІ2025 – І2025 – ІІ
Розробка методичних рекомендацій щодо
створення силабусів
Х
Доопрацювання силабусівХХХХ
Моніторинг написання силабусівХХ
Розробка критеріїв задоволеності викладанням з
урахуванням принципів викладання та навчання ДВНЗ «ПДТУ»
Х
Розробити анкети для студентів щодо
задоволеності викладанням із залученням представників студентського сенату
Х
Розробка чеклиста для самоаналізу студентаХ
Проведення самоаналізуХХХХ
Аналіз анкетуванняХХХХ
Створення групи швидкого реагування на потреби студентів при студентському сенатіХ
Створення консультативних пунктів для допомоги студентам при факультетахХ
Аналіз роботи консультативних пунктівХХ
Проведення майстер-клас для викладачів з питань мотивування студентівХХХ

ПЛАНИ РОБОТИ ПО РОКАХ

ДОКУМЕНТИ, ЩОДО РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»


УХВАЛИ ТА РІШЕННЯКомісія з оцінювання якості педагогічної майстерності при Методичній раді

Комісію з оцінювання якості педагогічної майстерності при Методичній раді ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою перевірки забезпечення якості освітніх послуг та створення безперервного процесу покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.

Політика забезпечення якості освітніх послуг – це діяльність Університету, спрямована на якнайкращу реалізацію місії ДВНЗ «ПДТУ» та виконання завдань, передбачених стратегією розвитку, прагнення університету досягти рівня діяльності без жодних зауважень щодо її якості та якості освіти.

Мета роботи комісії з оцінювання якості педагогічної майстерності – надання якісних освітніх послуг за всіма напрямками провадження освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти в Університеті. Ця мета передбачає, що всі результати й рекомендації будуть враховуватися в подальшій діяльності. За результатами роботи комісії особі, що відвідується, надається «Висновок комісії про рівень викладання»