• Начальник відділу забезпечення якості освіти: Селезньов Анатолій Іванович
 • Контактний телефон: 65-60
 • e-mail: vzyao@pstu.edu
 • Розташування: корпус 1, каб. 214а

В ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розпочав свою діяльність відділ забезпечення якості освіти (ВЗЯО).

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Переваги впровадження системи управління якістю:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
 • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
 • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
 • укріплення конкурентоздатності університету.

ДВНЗ «ПДТУ» системно займається розробкою та  активним впровадженням новітніх  механізмів забезпечення якості освітнього процесу – рішенням важливішого завдання, що стоїть перед всією  вищою освітою сьогодні.

З 2006 року розвивалась та вдосконалювалась Система менеджменту якості (СМЯ) ПДТУ, знаходячись під увагою керівництва університету, як один з пріоритетних напрямів діяльності колективу.

Напружена робота всього колективу університету по розробці документованих процедур системи менеджменту та їх впровадженню в науково-педагогічну, виховну й адміністративно-господарську діяльність університету позитивно оцінена міжнародним наглядовим товариством «TUV SUD Management Service GMBH» (Німеччина) і за висновками аудиту, у 2010 році ПДТУ видані сертифікати якості міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та ІSО-14001:2009 відразу за двома напрямками: управління якістю надання освітніх послуг і управління екологічним менеджментом.

Орієнтація університету на міжнародний стандарт якості дозволила  істотно покращити власну систему якості підготовки фахівців, поставити перед собою цілі орієнтовані не тільки на виконання традиційних вимог, але і на актуальні потреби навколишньої дійсності.Про відділ

Відділ ЗЯО є самостійним структурним підрозділом, який створюється, реорганізується і ліквідується рішенням вченої ради за поданням ректора в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і статутом ДВНЗ «ПДТУ».

Структурний підрозділ у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, який за своїми функціональними обов’язками є уповноваженим за якість в ДВНЗ «ПДТУ».

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Основні завдання відділу

 1. сприяти реалізації місії, політики і цілей ДВНЗ «ПДТУ» в сфері ЗЯО;
 2. сформувати в ДВНЗ «ПДТУ» внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – ВСЗЯО) на основі національних та міжнародних стандартів у сфері якості вищої освіти;
 3. забезпечити ефективне функціонування ВСЗЯО, шляхом своєчасного планування, координації, методичної підтримки і контролю виконаних робіт, що здійснюються усіма структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ» у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 4. проводити заходи по удосконаленню ВСЗЯО відповідно до сучасних
 5. тенденцій в сфері управління якістю, вимог національних і міжнародних стандартів і рекомендацій;
 6. організувати ефективне проведення всіх необхідних заходів по контролю за ВСЗЯО, приймати за їх результатами корегувальні та попереджувальні дії, що направлені на підвищення якості освіти;
 7. проводити та аналізувати результати внутрішніх перевірок (аудитів) ВСЗЯО з метою оцінки її результативності та визначення умов для покращення;
 8. підготувати ВСЗЯО до проведення циклічного зовнішнього незалежного оцінювання;
 9. організувати проходження сертифікації ВСЗЯО в національних та міжнародних органах сертифікації.

ПОЛОЖЕНИЯ (ПО) ГВУЗ “ПГТУ”

Назва Наказ
4.1-01:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАТЕГІЮ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ У ДВНЗ «ПДТУ» до 2025 року 29.12.2019 №259-05
4.2-01-06 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ З ВИЗНАЧЕНННЯ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПДТУ 30.11.2006 №116-05
5.1-04:2016 ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ» 26.02.2016 №26-05
5.1-02:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 26.02.2016 №26-05
5.1-05:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-06:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ (ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-08:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ" 12.03.2019 №60-05
5.1-09:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ) ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
5.1-10:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05
5.1-11:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05 д2
5.1-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ЯКОСТІ ДВНЗ «ПДТУ» 29.01.2019 №21-05 д2
5.1-12:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"
20.03.2017 №51-05
5.1-13:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 23.03.2017 №54-05
5.1-14:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ РАДУ 20.03.2017 №51-05
5.1-15:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ» 29.01.2019 №21-05 д1
5.3-01:2018 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ У ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ ЗДОБУВАЧІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 05.11.2018
№153-05
5.5-04:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 10.08.2017 №99-05
5.5-01:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ДВНЗ "ПДТУ" 10.08.2017 №99-05
5.5-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
5.5-03:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
5.6-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 25.10.2017
№ 169-05
5.6-03:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ» 28.12.2019 № 258-05
5.6-04:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДВНЗ «ПДТУ» 29.12.2019 № 259-05
6.1-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ 04.07.2018
№ 101-05
6.1-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ СТУДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ ДВНЗ «ПДТУ» 06.09.2017 №137-05
6.2-02:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 25.07.2016 № 97-05
6.2-04-05 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ «ПРОФЕСОР ПДТУ», «ДОЦЕНТ ПДТУ» 24.02.2006 №26-05
6.2-04-06 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНИКУМІВ, ЛІЦЕЇВ І КОЛЕДЖІВ ПДТУ 15.05.2009 №104-05
6.2-05-05 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ПДТУ” 15.05.2009 №104-05
6.2-07:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 16.05.2016 №68-05
6.2-08:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 16.05.2016 №68-05
6.2-09:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ 08.04.2015 №60-05
6.2-10:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
6.2-12:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ «ПДТУ» 23.03.2017 №54-05
6.2-13:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ДВНЗ «ПДТУ» 08.04.2019 № 87-05 д2
6.2-14:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ ДВНЗ «ПДТУ» 29.12.18 №188-05 д
6.2-15:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 14.09.2017 №144-05
6.2-16:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"
14.06.2018 №86-05
6.2-17:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ СИСТЕМУ І ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018
№103-05
6.2-18:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-19:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-20:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-21:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-22:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-23:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ІЗ ЧИСЛА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: МАРІУПОЛЬСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ В ВИБОРАХ РЕКТОРА 10.06.2018
№ 103-05
6.2-23:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ДВНЗ «ПДТУ» 14.11.2018
№ 159-05
6.2-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВНЗ «ПДТУ» 04.01.2019 №28-05
6.3-01:2014 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ» 02.10.2014 №133-05
6.3-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДВНЗ "ПДТУ" 04.11.2015 №145-05
6.3-03:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 04.11.2015 №145-05
6.3-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 21.03.2017 №53-05
6.3-05:2017 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
6.3-06:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
6.3-07:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДВНЗ «ПДТУ» 23.03.2017 №54-05
6.3-08:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕЛІКІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 13.06.2017 №105-05
6.3-09:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДВНЗ «ПДТУ» 08.04.2019 № 87-05 д1
6.5-01:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ
ТА WEB-САЙТ ДВНЗ "ПДТУ"
25.12.2015
№ 173-05
6.5-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015
№ 173-05
6.5-03:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО WEB-САЙТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-05:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-06:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРТАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДВНЗ "ПДТУ" 09.07.2008 №113-05
7.1-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ,
ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»
24.04.2017 №80-05
7.1-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ "ПРИАЗОВСЬКОЙ ДЕРЖАВНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25.10.2017 № 169-05
7.1-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 27.03.2018 №49-05
7.4-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 12.09.2017 №143-05
7.5-03:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
ДВНЗ «ПДТУ»
15.03.2017 №48-05
7.5-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДВНЗ "ПДТУ" 17.12.2015 №170-05
7.5-05:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ ДВНЗ «ПДТУ» 15.03.2017 №48-05
7.5-06:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ДВНЗ «ПДТУ» 27.06.2017 №112-05
7.5-07:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 21.06.2018 93-05
7.6-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ 08.07.2015 №111-05
7.6-03-06 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ В ПДТУ 15.05.2009 №104-05
7.6-18:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ПРОМІЖНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ 08.07.2015 №111-05
7.6-01:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 26.09.2016 №123-05
7.6-04:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ» 27.02.2017 №41-05
6.2-02:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) 14.01.2019 №04-05
6.2-26:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ У ДВНЗ «ПДТУ» 28.12.2019 № 258-05
7.2-04:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ У ДВНЗ «ПДТУ» 28.12.2019 № 258-05

СТАНДАРТЫ СОУ ГВУЗ “ПГТУ”

Діючі Наказ
4.1-01:2016 РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
4.2-02:2018 КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДВНЗ "ПДТУ" 10.04.2018 №53-05
4.2-03:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ "ПДТУ". ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

31.03.2017 №59-05
4.2-03:2020 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ 22.01.2020 №10-05
4.2-04:2017

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ". ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ

31.03.2017 №59-05
4.2-04:2020 ПОСАДОВІ (РОБОЧІ) ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ 22.01.2020 №10-05
4.2-01:2014 СТАНДАРТИ ДВНЗ «ПДТУ». ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОБІГУ 20.06.2014 №97-05
4.2-05:2017 СТАНДАРТ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ДВНЗ "ПДТУ" 16.05.2017 №88-05
5.5-02:2016 СИСТЕМА КУРАТОРСТВА В ДВНЗ "ПДТУ" 10.08.2016 №99-05
6.2-02:2016 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 25.07.2016 №97-05
6.3-04:2014 РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ». ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 02.10.2014 №133-05
7.6-06-05 ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ – БАКАЛАВР 24.02.2006 №26-05
7.6-07-05 ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ - МАГІСТР 15.05.2009 №104-05
7.7-05-05 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ. СТРУКТУРА І ФОРМА ПОДАННЯ 15.05.2009 №105-05
7.7-12-05 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 24.02.2006 №26-05
7.7-15:2014 ВИДИ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 02.10.2014 №133-05
7.7-16:2014 НОРМОКОНТРОЛЬ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 02.10.2014 №133-05
7.7-17:2017 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 26.09.2017 №153-05
7.7-18:2017 ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ 09.10.2017 №162-05

Документи

Документація знаходиться на корпоративному інформаційному порталі ПДТУ і доступна тільки з внутрішньої мережі університету.

Корисні посилання

Довідкові матеріали для НПП

Академічна доброчесність

Переводы:
Опубликовано:
28.12.2018
Обновлено:
15.03.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України