В ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розпочав свою діяльність відділ забезпечення якості освіти (ВЗЯО).

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Переваги впровадження системи управління якістю:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
 • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
 • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
 • укріплення конкурентоздатності університету.

ДВНЗ «ПДТУ» системно займається розробкою та  активним впровадженням новітніх  механізмів забезпечення якості освітнього процесу – рішенням важливішого завдання, що стоїть перед всією  вищою освітою сьогодні.

З 2006 року розвивалась та вдосконалювалась Система менеджменту якості (СМЯ) ПДТУ, знаходячись під увагою керівництва університету, як один з пріоритетних напрямів діяльності колективу.

Напружена робота всього колективу університету по розробці документованих процедур системи менеджменту та їх впровадженню в науково-педагогічну, виховну й адміністративно-господарську діяльність університету позитивно оцінена міжнародним наглядовим товариством «TUV SUD Management Service GMBH» (Німеччина) і за висновками аудиту, у 2010 році ПДТУ видані сертифікати якості міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та ІSО-14001:2009 відразу за двома напрямками: управління якістю надання освітніх послуг і управління екологічним менеджментом.

Орієнтація університету на міжнародний стандарт якості дозволила  істотно покращити власну систему якості підготовки фахівців, поставити перед собою цілі орієнтовані не тільки на виконання традиційних вимог, але і на актуальні потреби навколишньої дійсності.


Про відділ

Відділ ЗЯО є самостійним структурним підрозділом, який створюється, реорганізується і ліквідується рішенням вченої ради за поданням ректора в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і статутом ДВНЗ «ПДТУ».

Структурний підрозділ у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, який за своїми функціональними обов’язками є уповноваженим за якість в ДВНЗ «ПДТУ».

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Основні завдання відділу

 1. сприяти реалізації місії, політики і цілей ДВНЗ «ПДТУ» в сфері ЗЯО;
 2. сформувати в ДВНЗ «ПДТУ» внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – ВСЗЯО) на основі національних та міжнародних стандартів у сфері якості вищої освіти;
 3. забезпечити ефективне функціонування ВСЗЯО, шляхом своєчасного планування, координації, методичної підтримки і контролю виконаних робіт, що здійснюються усіма структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ» у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 4. проводити заходи по удосконаленню ВСЗЯО відповідно до сучасних
 5. тенденцій в сфері управління якістю, вимог національних і міжнародних стандартів і рекомендацій;
 6. організувати ефективне проведення всіх необхідних заходів по контролю за ВСЗЯО, приймати за їх результатами корегувальні та попереджувальні дії, що направлені на підвищення якості освіти;
 7. проводити та аналізувати результати внутрішніх перевірок (аудитів) ВСЗЯО з метою оцінки її результативності та визначення умов для покращення;
 8. підготувати ВСЗЯО до проведення циклічного зовнішнього незалежного оцінювання;
 9. організувати проходження сертифікації ВСЗЯО в національних та міжнародних органах сертифікації.

ПОЛОЖЕНИЯ (ПО) ГВУЗ “ПГТУ”

ПоложенняНаказ
4.1-01:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАТЕГІЮ ІНТЕРНАЦІОНАЛАЗАЦІЇ У ДВНЗ «ПДТУ ДО 2025 РОКУ28.12.2019 № 259-05
5.1-02:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"26.02.2016 №26-05
5.1-04:2016ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»26.02.2016 №26-05
5.1-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-06:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ (ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
5.1-08:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ"12.02.2019 № 60-05
5.1-09:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ) ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
5.1-10:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05
5.1-11:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»20.03.2017 №51-05
5.1-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ЯКОСТІ ДВНЗ «ПДТУ»29.01.2019 № 21-05
5.1-12:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"20.03.2017 №51-05
5.1-13:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"23.03.2017 №54-05
5.1-14:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ РАДУ20.03.2017 №51-05
5.1-15:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ»29.01.2019 № 21-05
5.3-01:2020ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ, НАУКОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ» ПРИ СТВОРЕННІ ТА ПУБЛІКУВАННІ НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРАЦЬ
5.5-04:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 10.08.2017 №99-05
5.5-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ДВНЗ "ПДТУ"10.08.2017 №99-05
5.5-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.5-03:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.6-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ДВНЗ «ПДТУ»25.10.2017 № 169-05
5.6-03:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»28.12.2019 № 258-05
5.6-04:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДВНЗ «ПДТУ»28.12.2019 № 259-05
6.1-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ04.07.2018 № 101-05
6.1-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ СТУДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ ДВНЗ «ПДТУ»06.09.2017 №137-05
6.2-02:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ14.01.2019 № 04-05
6.2-07:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»16.05.2016 № 68-05
6.2-08:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»16.05.2016 № 68-05
6.2-10:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
6.2-12:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ «ПДТУ»23.03.2017 №54-05
6.2-13:2019ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ДВНЗ «ПДТУ»08.04.2019 № 87-05
6.2-14:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ ДВНЗ «ПДТУ»29.12.2018 № 188-05
6.2-15:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ13.12.2019 № 238-05
6.2-16:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"13.12.2019 № 238-05
6.2-17:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ СИСТЕМУ І ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-18:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-19:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-20:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-21:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-22:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-23:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ІЗ ЧИСЛА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: МАРІУПОЛЬСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ В ВИБОРАХ РЕКТОРА10.06.2018 № 103-05
6.2-23:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ДВНЗ «ПДТУ»02.11.2018 № 159-05
6.2-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВНЗ «ПДТУ»04.02.2019 № 28-05
6.2-25:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИГІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ "ПДТУ"21.12.2019 № 247-05
6.2-26:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИПАДКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ У ДВНЗ «ПДТУ»28..12.2019 № 258-05
6.3-01:2014ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»02.10.2014 № 133-05
6.3-02:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 № 145-05
6.3-03:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 № 145-05
6.3-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"21.03.2017 №53-05
6.3-05:2019ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ»08.05.2019 № 105-05
6.3-06:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
6.3-07:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДВНЗ «ПДТУ»23.03.2017 №54-05
6.3-09:2019ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДВНЗ «ПДТУ»08.04.2019 № 87-05
6.5-01:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ТА WEB-САЙТ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 № 173-05
6.5-02:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 № 173-05
6.5-03:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 № 173-05
6.5-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО WEB-САЙТ НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 № 173-05
6.5-05:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 № 173-05
7.1-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»24.04.2017 № 80-05
7.1-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ»25.10.2017 № 169-05
7.1-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК27.03.2018 № 49-05
7.1-04:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ І МОНІТОРІНГ ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ У ДВНЗ «ПДТУ»21.12.2019 № 247-05
7.1-05:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРАХ ДВНЗ «ПДТУ» ДВОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ21.12.2019 № 247-05
7.1-06:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»21.12.2019 № 247-05
7.1-07:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ У ДВНЗ «ПДТУ» 21.12.2019 № 247-05
7.1-08:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДВНЗ «ПДТУ» 21.12.2019 № 247-05
7.2-01:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 15.03.2019 № 60-05
7.2-02:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ВСТУПНИКАМИ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»15.03.2019 № 60-05
7.2-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ15.03.2019 № 60-05
7.2-04:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ У ДВНЗ «ПДТУ»28.12.2019 № 258-05
7.4-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ДВНЗ «ПДТУ»12.09.2017 №143-05
7.5-03:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 № 48-05
7.5-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДВНЗ "ПДТУ"17.12.2015 № 170-05
7.5-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 № 48-05
7.5-06:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ДВНЗ «ПДТУ»27.06.2017 №112-05
7.5-07:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЬНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ21.06.2018 № 99-05
7.5-08:2019ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ В ММК ГВУЗ «ПГТУ»06.12.2019 № 234-05
7.5-09:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ «ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ»28.10.2019 № 204-05
7.5-10:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»28.10.2019 № 204-05
7.5-11:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ»18.12.2019 №241-05
7.5-12:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ»21.12.2019 № 247-05
7.6-02:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ У ДВНЗ "ПДТУ"21.12.2019 №247-05
7.6-18:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ПРОМІЖНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ21.12.2019 № 247-05
7.6-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ26.09.2016 №123-05
7.6-04:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ»12.02.2019 № 60-05
7.6-05:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ21.12.2019 № 247-05

СТАНДАРТЫ СОУ ГВУЗ “ПГТУ”

СтандартНаказ
4.1-01:2016РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
4.2-02:2018КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДВНЗ "ПДТУ"10.04.2018 № 53-05
4.2-01:2014СТАНДАРТИ ДВНЗ «ПДТУ». ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОБІГУ20.06.2014 № 97-05
4.2-05:2017СТАНДАРТ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ДВНЗ "ПДТУ"16.05.2017 № 88-05
4.2-04:2020ПОСАДОВІ (РОБОЧІ) ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ22.01.2020 № 10-05
4.2-03:2020ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ22.01.2020 № 10-05
5.5-02:2016СИСТЕМА КУРАТОРСТВА В ДВНЗ "ПДТУ"10.08.2016 № 99-05
6.3-04:2014РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ». ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ02.10.2014 № 133-05
7.7-15:2014ВИДИ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯНАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 02.10.2014 № 133-05
7.7-16:2014НОРМОКОНТРОЛЬ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 02.10.2014 № 133-05
7.7-17:2017ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 26.09.2017 № 153-05
7.7-18:2017ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ09.10.2017 №162-05

Документи

Документація знаходиться на корпоративному інформаційному порталі ПДТУ і доступна тільки з внутрішньої мережі університету.

Корисні посилання

Довідкові матеріали для НПП

Академічна доброчесність

Переклади:
Опубликовано:
28.12.2018
Оновлено:
23.07.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України