Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахів­ців з економічних, технічних напрямків науки і техніки мета­лургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності, згідно отриманої ліцензії

Солошенко Павло Васильо­вич

Солошенко Павло Васильо­вич – директор Інституту підвищення ква­ліфікації

 

Інститут підвищення кваліфікації Приазовського дер­жавного технічного університету був заснований 15 листо­паду 1994 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 318. Керівництво інститутом підвищення кваліфікації здійснює директор, кандидат технічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, доктор філософії, відмінник освіти України Солошенко Павло Васильович На сьогоднішній час ІПК забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахів­ців з економічних, технічних напрямків науки і техніки мета­лургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності, згідно отриманої ліцензії. ІПК має два відділка – навчальний (відповідає за студентів які навчаються за прискореною формою) та підвищення кваліфікації.

Контакти:

  • Заступник директора: Завгородній Федір Іванович 33-65-37
  • Навчальний відділ: Шевченко Наталія Костянтинівна, Тимошенко Ольга Анатоліївна, Покровська Галина Іванівна 44-61-92, 33-45-01
  • Підвищення кваліфікації – Белкіна Владлена Володимирівна, Романенко Максим Володими­рович 44-61-82За замовленнями в інституті навчаються представники прак­тично всіх підприємств, організацій і установ Маріуполя і ре­гіону. Це працівники холдінгу «Метінвест», працівники комунальних і податкових служб, банківські працівники і представники різних фірм. Проводяться також спеціалізовані курси для інженерно-технічних працівників за різними напрямками і курси для резерву на заміщення ва­кантних посад керівних працівників цехів, відділів і служб промислових підприємств, курси підвищення кваліфікації вчителів шкіл, курси підвищення квалі­фікації спеціалістів та курси перевірки їхніх знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. За 10 років курси підвищення кваліфікації пройшли більше 4000 інженерно-технічних працівників і фахівців різних підприємств та організацій. Враховуючи потреби підприємств і організацій міста у навчанні ІТР і спеціалістів, ІПК ДВНЗ «ПДТУ» отримав лі­цензію Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації з усіх ба­зових напрямків університету. На сьогоднішній день інститут готує спеціалістів за 18-ма спеціальностями.Навчальний процес

Інститут має у своєму складі 15 навчальних аудиторій, у тому числі комп’ю­терні класи. Кожного року в стінах інституту навчаються, проходять перепідготовку, підвищують кваліфікацію сотні сту­дентів і слухачів.

Навчальний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, провідними спеціалістами і господарськими керівниками, які, як практики, постійно вносять пропозиції з по­ліпшення якості підготовки спеціалістів. Все це сприяє професійному росту випускників.  За цей час випущено 2240 дипломованих спеціалістів, які отримали другу вищу освіту. Багато хто з них займає високі керівні посади на промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах. Нині в ІПК навчаються близько 800 студентів не тільки з Маріуполя, а і Донецької, Лугансь­кої, Запорізької областей. Представники підприємств високо оцінюють рівень підгото­вки спеціалістів-випускників ПДТУ. Більшість з них відповідають встанов­леній в університеті мо­делі: високий рівень професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, воло­діння іноземною мовою, питан­нями з екології та безпеки життєдіяльності у галузі праці спеціалі­ста. Департамент освіти Міської ради м. Маріу­поль та управління освіти прилеглих райдержадміністрацій залучила Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ ПДТУ з 2015 року для перепідготовки вчителів загальноосвітніх шкіл, педпрацівників позашкільних навчальних за­кладів у галузі знань «Педагогічна освіта»: «Психологія і педагогіка», «Математика», «Інформатика», «Фізика», «Хімія», «Креслення», «Фізична культура», «Українська мова та література», «Іноземна мова», «Історія України». Співпрацюючи з департаментом розвитку житлово-комунального господарства м. Маріу­поль Інститут організовує курси для керівників нової форми управління житловим фондом міста.

Загальні відомості

Інститут підвищення ква­ліфікації розміщений в окремому навчальному ко­рпусі зага­льною площею 1858,9 кв. м. загальною кількі­стю 360 посадкових міст, які використовуються для проведення лекцій, практичних, семінар­ських занять та 2 комп’ютерні класи загальною кількі­тю 40 посадкових міст, які викорис­товуються для проведення лабораторних і практичних завдань. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для органі­зації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 10 серве­рів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням. 728 комп’ютера підключено до загальної комп’ютерної мережі, створеної на оптич­ному волокні з виходом у мережу. Корпус ІПК був відремонто­ваний та онов­лений у вересні 2014 року. Усі аудиторії, як навчальні так і адміністративні отримали сучасне обладнання та меблі. Усе це дозволяє говорити про належ­ний стан розви­тку соціальної інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимо­гам вищої школи України. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Вже вісім років ІПК ДВНЗ «ПДТУ» співпрацює з обласним та міським центрами зайнятості щодо проведення курсів підвищення кваліфікації. За­вдяки спів­праці пройшли навчання більш ніж 300 осіб. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має розвинену матеріально-технічну базу, сучасне навчально-технічне обладнання й устаткування; аудиторний фонд, наявність комп’ютерних класів і спеціальних лабораторій, можливість використовувати предметні кафедральні аудиторії дає змогу слухачам ІПК якісно готуватися до складання комплексних тестів та підсумкових реферативних робіт.

Колектив

В ІПК працює професійний та дружній колектив, якій забезпечую якісне функціонування на­вчального підрозділу ДВНЗ «ПДТУ».

 


Відкрити на мапі

Переводы:
Опубликовано:
09.11.2018
Обновлено:
16.11.2018
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України