Меню

Поділитись

Кафедра є загальноосвітньою.

Основні напрями роботи:

  • підготовка іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти України шляхом організації вивчення іноземними громадянами української / російської мови, історії України, країнознавства;
  • мовна підготовка іноземних студентів 1 – 4 курсів усіх факультетів ДВНЗ «ПДТУ».

Гарантією якісної підготовки іноземних громадян є висока кваліфікація викладачів, їх багаторічний досвід роботи з іноземними студентами, численні навчальні посібники (у тому числі з грифами Міністерства освіти і науки України та ДВНЗ «ПДТУ»), методичні рекомендації та вказівки до практичних занять, словники, підготовлені колективом кафедри.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 штатних викладачів.

Викладачі кафедри гуманітарних дисциплін мовної підготовки іноземних громадян

Завідувач кафедри: Щепка Оксана Анатоліївна

Положення про кафедру «Гуманітарні дисципліни і мовна підготовка іноземних громадян»


Контакти

Історія

На початку 70-х років ХХ століття мовну підготовку іноземних громадян забезпечувала секція російської мови, яку в 1976 році реорганізовано в кафедру російської мови. Кафедру в різні роки очолювали к.ф.н. А. А. Радченко, ст. викл., член Спілки письменників України В. І. Кіор.

 У 1992 році Вчена рада Приазовського державного технічного університету ухвалила рішення про створення факультету інженерної та мовної підготовки іноземних громадян. З 1 вересня 1993 року почало діяти Підготовче відділення для іноземних громадян.

30 жовтня 1997 року кафедру російської мови реорганізовано в секцію російської мови, яка в листопаді 1997 року увійшла до складу кафедри українознавства. Керівником секції російської мови призначено к.ф.н., доц. Тамару Пилипівну Климушенко.

30 квітня 2009 року секцію російської мови виведено зі складу кафедри українознавства. На базі секції створено кафедру гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян.

З 2009 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Щепка Оксана Анатоліївна.

Напрям роботи

Робота кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян спрямована на мовну та загальноосвітню підготовку іноземних громадян для подальшого навчання у закладах вищої освіти України, а також на мовну підготовку іноземних студентів, які навчаються на 1 – 4 курсах усіх факультетів Приазовського державного технічного університету.

Колектив кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

  • Українська мова як іноземна
  • Мова навчання (Російська мова як іноземна)
  • Історія України
  • Країнознавство

Пріоритетним напрямом наукової роботи кафедри є опрацювання актуальних питань теорії й методики викладання української / російської мови як іноземної. Результати наукових досліджень викладачів кафедри апробуються на міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах; публікуються в наукових збірниках та журналах.

На кафедрі широко використовуються різноманітні форми позааудиторної роботи (святкові вечори, концерти, екскурсії, тренінги), які сприяють соціально-психологічній адаптації та створенню комфортних умов для навчання іноземців в університеті.

Міжнародна діяльність

Кафедра забезпечує мовну та загальноосвітню підготовку іноземних громадян країн Європи, Азії та Африки: Польщі, Німеччини, Китаю, Греції, Афганістану, Індії, Камеруну, Сирії, Єгипту, Тунісу, Марокко, Колумбії, Туркменістану (загалом географія студентів охоплює 68 країн світу).

З 2014 року кафедра активно співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, надаючи освітні послуги щодо мовної підготовки співробітників МКЧХ, які перебувають з миротворчою місією на Донбасі.

Викладачі кафедри активно публікують свої статті в міжнародних наукових збірниках, беруть участь у зарубіжних конференціях.

Через соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram кафедра підтримує зв’язки з колишніми іноземними випускниками університету, популяризує навчання в ДВНЗ «ПДТУ», забезпечуючи зростання й розширення контингенту іноземних студентів.