Меню

Поділитись

В ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розпочав свою діяльність відділ забезпечення якості освіти (ВЗЯО).

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

ДВНЗ «ПДТУ» системно займається розробкою та  активним впровадженням новітніх  механізмів забезпечення якості освітнього процесу – рішенням важливішого завдання, що стоїть перед всією  вищою освітою сьогодні.

Переваги впровадження системи управління якістю:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
 • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
 • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
 • укріплення конкурентоздатності університету.

З 2006 року розвивалась та вдосконалювалась Система менеджменту якості (СМЯ) ПДТУ, знаходячись під увагою керівництва університету, як один з пріоритетних напрямів діяльності колективу.

Напружена робота всього колективу університету по розробці документованих процедур системи менеджменту та їх впровадженню в науково-педагогічну, виховну й адміністративно-господарську діяльність університету позитивно оцінена міжнародним наглядовим товариством «TUV SUD Management Service GMBH» (Німеччина) і за висновками аудиту, у 2010 році ПДТУ видані сертифікати якості міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та ІSО-14001:2009 відразу за двома напрямками: управління якістю надання освітніх послуг і управління екологічним менеджментом.

Орієнтація університету на міжнародний стандарт якості дозволила  істотно покращити власну систему якості підготовки фахівців, поставити перед собою цілі орієнтовані не тільки на виконання традиційних вимог, але і на актуальні потреби навколишньої дійсності.


Про відділ

Відділ ЗЯО є самостійним структурним підрозділом, який створюється, реорганізується і ліквідується рішенням вченої ради за поданням ректора в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і статутом ДВНЗ «ПДТУ».

Структурний підрозділ у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, який за своїми функціональними обов’язками є уповноваженим за якість в ДВНЗ «ПДТУ».

Головною метою створення відділу ЗЯО в ДВНЗ»ПДТУ» є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Основні завдання відділу

 1. сприяти реалізації місії, політики і цілей ДВНЗ «ПДТУ» в сфері ЗЯО;
 2. сформувати в ДВНЗ «ПДТУ» внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – ВСЗЯО) на основі національних та міжнародних стандартів у сфері якості вищої освіти;
 3. забезпечити ефективне функціонування ВСЗЯО, шляхом своєчасного планування, координації, методичної підтримки і контролю виконаних робіт, що здійснюються усіма структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ» у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 4. проводити заходи по удосконаленню ВСЗЯО відповідно до сучасних
 5. тенденцій в сфері управління якістю, вимог національних і міжнародних стандартів і рекомендацій;
 6. організувати ефективне проведення всіх необхідних заходів по контролю за ВСЗЯО, приймати за їх результатами корегувальні та попереджувальні дії, що направлені на підвищення якості освіти;
 7. проводити та аналізувати результати внутрішніх перевірок (аудитів) ВСЗЯО з метою оцінки її результативності та визначення умов для покращення;
 8. підготувати ВСЗЯО до проведення циклічного зовнішнього незалежного оцінювання;
 9. організувати проходження сертифікації ВСЗЯО в національних та міжнародних органах сертифікації.

ПОЛОЖЕНИЯ (ПО) ГВУЗ “ПГТУ”

ПоложенняНаказ
4.1-01:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАТЕГІЮ ІНТЕРНАЦІОНАЛАЗАЦІЇ У ДВНЗ «ПДТУ ДО 2025 РОКУ28.12.2019 № 259-05
5.1-02:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"26.02.2016 №26-05
5.1-04:2016ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»26.02.2016 №26-05
5.1-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-06:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ (ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
5.1-08:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ"

27.02.2017 № 41-05
5.1-08:2019*ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ"12.02.2019 № 60-05
5.1-09:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ) ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
5.1-10:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05
5.1-11:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»20.03.2017 №51-05
5.1-03:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ЯКОСТІ ДВНЗ «ПДТУ»

29.01.2019 № 21-05
5.1-12:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"20.03.2017 №51-05
5.1-13:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"23.03.2017 №54-05
5.1-14:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ РАДУ20.03.2017 №51-05
5.1-15:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ»

29.01.2019 № 21-05
5.3-01:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТАХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ»

04.02.2021 19-05
5.3-02:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДВНЗ «ПДТУ»

04.02.2021 19-05
5.3-03:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ЕТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ДВНЗ «ПДТУ»

04.02.2021 19-05
5.5-04:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 10.08.2017 №99-05
5.5-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ДВНЗ "ПДТУ"10.08.2017 №99-05
5.5-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.5-03:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.6-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ДВНЗ «ПДТУ»25.10.2017 № 169-05
5.6-03:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»

28.12.2019 № 258-05
5.6-04:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДВНЗ «ПДТУ»28.12.2019 № 259-05
6.1-01:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ


04.07.2018 № 101-05
6.1-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ СТУДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ ДВНЗ «ПДТУ»06.09.2017 №137-05
6.2-02:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ПРОРЕКТОРІВ, ДЕКАНІВ, ДИРЕКТОРІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)


12.10.2020 №202-05
6.2-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВНЗ «ПДТУ»04.02.2019 № 28-05
6.2-07:2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»

16.05.2016 № 68-05
6.2-08:2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»

16.05.2016 № 68-05
6.2-10:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПДТУ»

21.03.2017 №52-05
6.2-12:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ «ПДТУ»23.03.2017 №54-05
6.2-13:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ДВНЗ «ПДТУ»

08.04.2019 № 87-05
6.2-14:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ ДВНЗ «ПДТУ»29.12.2018 № 188-05
6.2-15:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПО ДВНЗ «ПДТУ»

11.06.2021 № 139-05
6.2-16:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"


14.06.2018 № 86-05
6.2-16:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"


14.06.2018 № 86-05
6.2-16:2019*ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"13.12.2019 № 238-05
6.2-17:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ СИСТЕМУ І ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-18:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-19:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-20:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-21:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-22:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»10.06.2018 №103-05
6.2-23:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ІЗ ЧИСЛА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: МАРІУПОЛЬСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ В ВИБОРАХ РЕКТОРА10.06.2018 № 103-05
6.2-23:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ДВНЗ «ПДТУ»02.11.2018 № 159-05
6.2-25:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ "ПДТУ"


28.12.2020 № 282-05
6.2-26:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИПАДКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ У ДВНЗ «ПДТУ»

28..12.2019 № 258-05
6.3-01:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»

16.11.2020 № 235-05
6.3-01:2014ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»02.10.2014 № 133-05
6.3-02:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 № 145-05
6.3-03:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 № 145-05
6.3-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"21.03.2017 №53-05
6.3-05:2017

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ»

21.03.2017 №52-05
6.3-05:2019*ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ»08.05.2019 № 105-05
6.3-06:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
6.3-07:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДВНЗ «ПДТУ»

23.03.2017 №54-05
6.3-09:2019

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДВНЗ «ПДТУ»


08.04.2019 № 87-05
6.5-01:2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ТА WEB-САЙТ ДВНЗ "ПДТУ"

25.12.2015 № 173-05
6.5-02:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДВНЗ «ПДТУ»

16.11.2020 № 235-05
6.5-03:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДВНЗ «ПДТУ»

16.11.2020 № 235-05
6.5-04:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО WEB-САЙТ НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ «ПДТУ»

16.11.2020 № 235-05
6.5-05:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ «ПДТУ»

16.11.2020 № 235-05
7.1-01:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»


24.04.2017 № 80-05
7.1-02:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ»

25.10.2017 № 169-05
7.1-03:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

27.03.2018 № 49-05
7.1-04:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ І МОНІТОРИНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ДВНЗ «ПДТУ»

03.03.21 № 51-05
7.1-05:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРАХ ДВНЗ «ПДТУ» ДВОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


21.12.2019 № 247-05
7.1-06:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ»

21.12.19 № № 247-05
7.1-06:2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ»


03.03.21 № 51-05
7.1-07:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ У ДВНЗ «ПДТУ»

21.12.2019 № 247-05
7.1-08:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДВНЗ «ПДТУ»

21.12.2019 № 247-05
7.2-01:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 15.03.2019 № 60-05
7.2-02:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ВСТУПНИКАМИ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»15.03.2019 № 60-05
7.2-03:2018ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ15.03.2019 № 60-05
7.2-04:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ У ДВНЗ «ПДТУ»

28.12.2019 № 258-05
7.4-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ДВНЗ «ПДТУ»12.09.2017 №143-05
7.5-03:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 № 48-05
7.5-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДВНЗ "ПДТУ"17.12.2015 № 170-05
7.5-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 № 48-05
7.5-06:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ДВНЗ «ПДТУ»27.06.2017 №112-05
7.5-07:2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

21.06.2018 № 99-05
7.5-08:2019ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ В ММК ГВУЗ «ПГТУ»06.12.2019 № 234-05
7.5-09:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ «ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ»28.10.2019 № 204-05
7.5-10:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»28.10.2019 № 204-05
7.5-11:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ»18.12.2019 №241-05
7.5-12:2019

ПОЛОЖЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ»

21.12.2019 № 247-05
7.6-01:2016

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДВНЗ "ПДТУ"

26.09.2016 №123-05
7.6-02:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ У ДВНЗ "ПДТУ"

21.12.2019 №247-05
7.6-05:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»


21.12.2019 №247-05
7.6-18:2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ПРОМІЖНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ


21.12.2019 № 247-05
7.6-04:2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ»

27.02.2017 №41-05
7.6-04:2019*ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ»12.02.2019 № 60-05
7.6-05:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ21.12.2019 № 247-05
7.6-05:2019ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ21.12.2019 № 247-05

СТАНДАРТЫ СОУ ГВУЗ “ПГТУ”

СтандартНаказ
4.1-01:2016РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
4.2-02:2018КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДВНЗ "ПДТУ"10.04.2018 № 53-05
4.2-01:2021*СТАНДАРТ ДВНЗ «ПДТУ».
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОБІГУ
19.02.2021 №32-05
4.2-05:2017СТАНДАРТ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ДВНЗ "ПДТУ"16.05.2017 № 88-05
4.2-04:2020ПОСАДОВІ (РОБОЧІ) ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ22.01.2020 № 10-05
4.2-03:2020ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ «ПДТУ». ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ22.01.2020 № 10-05
5.5-02:2016СИСТЕМА КУРАТОРСТВА В ДВНЗ "ПДТУ"10.08.2016 № 99-05
6.3-04:2021РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ».
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
19.02.2021 №32-05
7.7-15:2014ВИДИ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯНАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 02.10.2014 № 133-05
7.7-16:2021НОРМОКОНТРОЛЬ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ
19.02.2021 №32-05
7.7-17:2017ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 26.09.2017 № 153-05
7.7-18:2017ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ09.10.2017 №162-05

Документи

Корисні посилання

Довідкові матеріали для НПП

Академічна доброчесність