Меню

Поділитись

Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ

ДВНЗ Приазовський державний технічний університет
Солошенко Павло Васильо­вич – директор Інституту підвищення ква­ліфікації

Інститут підвищення кваліфікації Приазовського державного технічного університету був заснований 15 листопада 1994 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 318. Керівництво інститутом підвищення кваліфікації здійснює директор, кандидат технічних наук, доктор філософії Солошенко Павло Васильович. На сьогоднішній час ІПК забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності, згідно отриманої ліцензії. ІПК має два відділа – навчальний (відповідає за студентів які навчаються за прискореною формою) та підвищення кваліфікації.

Контакти:

  • Заступник директора: Романенко Максим Володимирович, 44-61-82.
  • Навчальний відділ: Шевченко Наталія Костянтинівна, Тимошенко Ольга Анатоліївна, Покровська Галина Іванівна 44-61-92, 33-45-01.

За замовленнями в інституті навчаються представники прак­тично всіх підприємств, організацій і установ Маріуполя і ре­гіону. Це працівники холдінгу «Метінвест», працівники комунальних і податкових служб, банківські працівники і представники різних фірм. Проводяться також спеціалізовані курси для інженерно-технічних працівників за різними напрямками і курси для резерву на заміщення ва­кантних посад керівних працівників цехів, відділів і служб промислових підприємств, курси підвищення кваліфікації вчителів шкіл, курси підвищення квалі­фікації спеціалістів та курси перевірки їхніх знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. За 10 років курси підвищення кваліфікації пройшли більше 4000 інженерно-технічних працівників і фахівців різних підприємств та організацій. Враховуючи потреби підприємств і організацій міста у навчанні ІТР і спеціалістів, ІПК ДВНЗ «ПДТУ» отримав лі­цензію Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації з усіх ба­зових напрямків університету. На сьогоднішній день інститут готує спеціалістів за 18-ма спеціальностями.


Структурні підрозділи

Документи

Навчальний процес

Інститут має у своєму складі 15 навчальних аудиторій, у тому числі комп’ю­терні класи. Кожного року в стінах інституту навчаються, проходять перепідготовку, підвищують кваліфікацію сотні сту­дентів і слухачів.

Навчальний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, провідними спеціалістами і господарськими керівниками, які, як практики, постійно вносять пропозиції з по­ліпшення якості підготовки спеціалістів. Все це сприяє професійному росту випускників.  За цей час випущено 2240 дипломованих спеціалістів, які отримали другу вищу освіту. Багато хто з них займає високі керівні посади на промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах. Нині в ІПК навчаються близько 800 студентів не тільки з Маріуполя, а і Донецької, Лугансь­кої, Запорізької областей. Представники підприємств високо оцінюють рівень підгото­вки спеціалістів-випускників ПДТУ. Більшість з них відповідають встанов­леній в університеті мо­делі: високий рівень професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, воло­діння іноземною мовою, питан­нями з екології та безпеки життєдіяльності у галузі праці спеціалі­ста. Департамент освіти Міської ради м. Маріу­поль та управління освіти прилеглих райдержадміністрацій залучила Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ ПДТУ з 2015 року для перепідготовки вчителів загальноосвітніх шкіл, педпрацівників позашкільних навчальних за­кладів у галузі знань «Педагогічна освіта»: «Психологія і педагогіка», «Математика», «Інформатика», «Фізика», «Хімія», «Креслення», «Фізична культура», «Українська мова та література», «Іноземна мова», «Історія України». Співпрацюючи з департаментом розвитку житлово-комунального господарства м. Маріу­поль Інститут організовує курси для керівників нової форми управління житловим фондом міста.

Загальні відомості

Інститут підвищення ква­ліфікації розміщений в окремому навчальному ко­рпусі зага­льною площею 1858,9 кв. м. загальною кількі­стю 360 посадкових міст, які використовуються для проведення лекцій, практичних, семінар­ських занять та 2 комп’ютерні класи загальною кількі­тю 40 посадкових міст, які викорис­товуються для проведення лабораторних і практичних завдань. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для органі­зації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 10 серве­рів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням. 728 комп’ютера підключено до загальної комп’ютерної мережі, створеної на оптич­ному волокні з виходом у мережу. Корпус ІПК був відремонто­ваний та онов­лений у вересні 2014 року. Усі аудиторії, як навчальні так і адміністративні отримали сучасне обладнання та меблі. Усе це дозволяє говорити про належ­ний стан розви­тку соціальної інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимо­гам вищої школи України. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Вже вісім років ІПК ДВНЗ «ПДТУ» співпрацює з обласним та міським центрами зайнятості щодо проведення курсів підвищення кваліфікації. За­вдяки спів­праці пройшли навчання більш ніж 300 осіб. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має розвинену матеріально-технічну базу, сучасне навчально-технічне обладнання й устаткування; аудиторний фонд, наявність комп’ютерних класів і спеціальних лабораторій, можливість використовувати предметні кафедральні аудиторії дає змогу слухачам ІПК якісно готуватися до складання комплексних тестів та підсумкових реферативних робіт.

Колектив

В ІПК працює професійний та дружній колектив, якій забезпечую якісне функціонування на­вчального підрозділу ДВНЗ «ПДТУ».


Відкрити на мапі