Меню

Поділитись

Наказ № 361 від 29.03.2023 р. про затвердження Програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності “Транспортні технології (за видами)” на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Єдиний  державний  кваліфікаційний  іспит  за  спеціальністю  275 «Транспортні технології (за видами)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

Метою ЄДКІ є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1171.

Для успішного складання ЄДКІ майбутній фахівець з транспортних технологій має здобути компетентності, які формуються під час вивчення комплексу обов’язкових освітніх компонент упродовж всього нормативного терміну навчання у закладі вищої освіти.

Екзаменований повинен мати достатній рівень знань, умінь та компетентностей у галузі транспортних технологій; бути здатним застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях; знати та розуміти предметну область, розуміти професію; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми у галузі транспортних технологій. ЄДКІ містить завдання зі стислим зрозумілим описом. Завдання ЄДКІ забезпечують оцінку досягнення переважної кількості пов’язаних із фаховими компетентностями результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)».

Програма ЄДКІ складається з семи розділів щодо законодавчої бази у сфері транспортних технологій, вантажознавства, логістики, взаємодії видів транспорту, транспортно-експедиторської діяльності, основ теорії транспортних процесів і систем, транспортних засобів та інфраструктури, організації перевезень та управління на транспорті, безпеки на транспорті.

Вимога стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» до ЄДКІ щодо оцінювання досягнень результатів навчання з урахуванням особливостей функціонування видів транспорту забезпечується шляхом виділення у програмі спільної для усіх видів транспорту частини, що складається з розділів 1-4, та варіативної частини, що складається з розділів 5-7 для спеціалізацій 275.01 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні     технології     (на    автомобільному транспорті)», 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)».

ЄДКІ проводять за такими принципами: академічна доброчесність; об’єктивність; прозорість і публічність; нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; єдність методики оцінювання результатів.

ЄДКІ проводять із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до програми ЄДКІ, використовуючи різні види завдань.

Завдання кваліфікаційного іспиту розробляють відповідно до програми ЄДКІ.

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА
єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Найменування розділуПитома вага розділу
Законодавча база у сфері транспортних технологій16-20%
Вантажознавство17-27%
Логістика, взаємодія видів транспорту та транспортно-експедиторська діяльність10-14%
Основи теорії транспортних процесів і систем6-10%
Транспортні засоби та інфраструктура13-17%
Організація перевезень та управління на транспорті13-17%
Безпека на транспорті8-12%

Когнітивні рівні, необхідні для відповіді на запитання за темою:

 • Рівень А. Знання.
 • Рівень В. Знання, розуміння.
 • Рівень С. Знання, розуміння, застосування.
 • Рівень D. Знання, розуміння, застосування та аналіз/синтез/оцінка.

ДЕТАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
єдиного державного кваліфікаційного іспиту
зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)»
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Спільна частина для всіх спеціалізацій спеціальності «Транспортні технології (за видами)»

КодНайменування розділу/ підрозділу/ темиПитома вага розділу, %Когнітивний рівень
1ЗАКОНОДАВЧА БАЗА У СФЕРІ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ16-20
1.1ЗУ «Про транспорт»1,5-2,5А
1.2Господарський кодекс України. Глава 32 «Правове регулювання перевезення вантажів»2,5-3,5B
1.3Цивільний кодекс України. Глава 64 «Перевезення»2,5-3,5B
1.4Митний кодекс України5-7
1.4.1Глава 27 «Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України» А
1.4.2Глава 28 «Переміщення товарів через митний кордон України» А
1.4.3Глава 29 «Тимчасове зберігання» А
1.5Кодекс законів про працю України0,5-1,5
1.5.1Глава IV «Робочий час»: статті 50, 52, 54, 57-59, 62 А
1.5.2Глава V «Час відпочинку»: статті 66, 67, 69, 70 А
1.5.3Глава VI «Нормування праці»: статті 85-88 А
1.6ЗУ «Про перевезення небезпечних вантажів»0,5-1,5А
1.7ЗУ «Про транзит вантажів»0,5-1,5А
1.8ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Стаття 280,5-1,5А
2ВАНТАЖОЗНАВСТВО17-27
2.1Транспортна характеристика вантажів2,5-3,5
2.1.1Транспортна класифікація вантажів В
2.1.2Об’ємно-масові характеристики вантажів С
2.1.3Фізико-хімічні властивості вантажів С
2.2Тара і пакувальні матеріали для вантажів3,5-4,5
2.2.1Види, типи тари та пакувальних матеріалів В
2.2.2Характеристика та призначення транспортної тари В
2.2.3Класифікація транспортної тари В
2.2.4Основні вимоги до тари та упакування вантажів С
2.3Підготовка вантажів до виконання вантажних робіт і перевезень2,5-3,5
2.3.1Засоби пакетування вантажів В
2.3.2Піддони: призначення, класифікація та характеристика С
2.3.3Транспортні контейнери: призначення, класифікація та характеристика С
2.4Маркування вантажів3,5-4,5
2.4.1ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення. Розділ 6 «Маркування» В
2.4.2ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів. Розділ 3 «Зміст маркування» В
2.4.3ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів. Розділ 4 «Маніпуляційні знаки» С
2.4.4ДСТУ 3146-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови: розділ 4 «Структура кодів EAN» В
2.5Небезпечні вантажі5-7
2.5.1ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація  
2.5.1.1Загальні вимоги, класи небезпечних вантажів: пункти 5.1- 5.4 В
2.5.1.2Підкласи небезпечних вантажів: пункт 5.5 В
2.5.2ДСТУ 4500-5:2005. Вантажі небезпечні. Марковання  
2.5.2.1Загальні вимоги: пункти 5.1-5.4 В
2.5.2.2Написи на знаках небезпеки: пункти 7.1.1.4, 7.1.1.7 С
2.5.2.3Рисунки знаків небезпеки: Додаток Б С
2.6Схоронність вантажів при зберіганні та транспортуванні1,5-2,5
2.6.1Кількісні та якісні втрати вантажу під час транспортування та зберігання, їх причини та методи визначення С
2.6.2Засоби захисту вантажу від агресивних чинників С
3ЛОГІСТИКА, ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ  ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ10-14
3.1Логістика3,5-4,5
3.1.1Поняття (логістична функція, логістична операція, логістичний ланцюг, ланцюг постачання, логістична інфраструктура, запаси), зміст, предмет і завдання логістики В
3.1.2Об’єкти логістичного управління: види логістичних потоків (матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий потік); основні логістичні операції (пакування, складування, навантаження, транспортування, розвантаження) та функції на окремих стадіях логістичного процесу В
3.1.3Елементи та параметри ланцюгів постачання  
3.1.3.1Функції складів, розподільчих центрів, логістичних центрів В
3.1.3.2Параметри ланцюгів постачання (гнучкість, швидкість, надійність, витрати) В
3.2Взаємодія видів транспорту4-6
3.2.1Єдина транспортна система  
3.2.1.1Основні поняття єдиної транспортної системи (транспорт, єдина транспортна система, пропускна здатність, провізна спроможність) В
3.2.1.2Основні переваги та недоліки різних видів транспорту (автомобільного, залізничного, річкового, морського, авіаційного) В
3.2.1.3Сфери ефективного використання різних видів транспорту залежно від умов перевезення: (відстань перевезення, розміри партій відправлення, доступність шляхів сполучення, тривалість доставки) В
3.2.2Технічна, технологічна, інформаційна, правова та економічна форми взаємодії видів транспорту  
3.2.2.1Уніфікація та стандартизація технічних засобів транспорту В
3.2.2.2Контактні графіки, використання прямого варіанта перевалки вантажів В
3.2.2.3Сумісність інформації за класифікаторами, інтегровані інформаційні системи В
3.2.2.4Використання єдиного (наскрізного) тарифу В
3.2.2.5Економічний критерій вибору транспортної технології В
3.2.3ЗУ «Про мультимодальні перевезення»  
3.2.3.1Визначення термінів (стаття 1) В
3.2.3.2Поняття мультимодальних терміналів (стаття 8) В
3.2.3.3Істотні умови договору мультимодального перевезення вантажів (стаття 10) В
3.2.3.4Документ мультимодального перевезення (стаття 11) В
3.2.3.5Відповідальність оператора та замовника послуги мультимодального перевезення (стаття 19) В
3.3Транспортно-експедиторська діяльність2,5-3,5
3.3.1Понятійний апарат і нормативна база транспортно- експедиторської діяльності (статті 1, 4, 5, 9-14 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність») В
3.3.2Види та загальний зміст транспортно-експедиторських послуг (стаття 8 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність») В
3.3.3Міжнародні торгові правила ІНКОТЕРМС-2020. Правила для будь-якого виду або видів транспорту В
4ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ6-10
4.1Основні поняття теорії транспортних процесів і систем2,5-3,5 
4.1.1Поняття системи, транспортної системи, продукції на транспорті, складові транспортного процесу B
4.1.2Показники роботи транспорту (обсяг перевезених вантажів, вантажообіг, кількість перевезених пасажирів, пасажирообіг) B
4.2Дослідження операцій в транспортних системах4-6
4.2.1Класифікація прикладних задач транспортних технологій як задач дослідження операцій (транспортна задача лінійного програмування, задача пошуку найкоротших шляхів у транспортних мережах, задача пошуку максимального потоку у транспортній мережі, мережеве планування та управління, системи масового обслуговування) D
4.2.2Задача пошуку найкоротшого шляху між заданою парою вершин транспортної мережі, що представлена графом з 6 вершинами та 9 ребрами С
4.2.3Задача пошуку максимального потоку у транспортній мережі, що представлена орієнтованим графом з 6 вершинами та 9 дугами С
4.2.4Задача мережевого планування та управління на визначення мінімально-можливого терміну виконання комплексу з 9 робіт С

Варіативна частина для спеціалізації
275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

КодНайменування розділу/ підрозділу/ темиПитома вага розділу, %Когнітивний рівень
5ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА13-17
5.1Транспортна інфраструктура5-7
5.1.1Основні об’єкти інфраструктури морських портів (ЗУ «Про морські порти України», розділ 1, ст. 1; розділ 5, ст. 23) В
5.1.2Основні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту (ЗУ «Про внутрішній водний транспорт», розділ 1, ст. 1; розділ 4, ст. 12-14, 16-22, 24-26) В
5.2Транспортні засоби5-7
5.2.1Класифікація рухомого складу водного транспорту за призначенням, за районом плавання, за службово- допоміжними і технічними функціями В
5.2.2Морехідні якості і основні техніко-експлуатаційні характеристики суден  
5.2.2.1Основні морехідні якості судна (плавучість, стійкість, непотоплюваність, керованість, маневреність, міцність, ходкість, качка) В
5.2.2.2Головні розмірні характеристики судна (носовий перпендикуляр, кормовий перпендикуляр, конструктивна ватерлінія, верхня палуба; довжина; ширина; осадка; висота борту; висота надводного борту, вантажна марка) (ДСТУ 2355-94) С
5.2.2.3Вагові та об’ємні техніко-експлуатаційні характеристики суден» (вагова водотоннажність, дедвейт, чиста вантажопідйомність, вантажомісткість, брутто і нетто регістровий тоннаж) В
5.3Навантажувально-розвантажувальні засоби2,5-3,5
5.3.1Портові перевантажувальні машини  
5.3.1.1Загальна класифікація портових перевантажувальних машин (вантажопідіймальних кранів і перевантажувачів; машин внутрішньопортової механізації; машин спеціалізованих перевантажувальних комплексів) та особливості їх використання В
5.3.1.2Класифікація портових перевантажувальних машин за конструктивним виконанням та призначенням (машини та обладнання періодичної дії і машини безперервного транспорту), особливості їх використання В
5.3.2Технологічне оснащення порту, загальна класифікація та особливості використання  
5.3.2.1Вантажозахоплювальні органи (грейфери, спредери, вантажопідйомні магніти, вила навантажувачів і тощо) В
5.3.2.2Вантажозахоплювальні пристрої (універсальні стропи, ковші, сітки, рами, канатні та ланцюгові стропи з гаками, скобами, карабінами тощо, контейнерні захвати, захвати для труб та інші вантажозахоплювальні прилади) В
6ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ13-17
6.1Управління перевезеннями на морському та річковому транспорті2,5-3,5
6.1.1Загальні засади управління перевезеннями на морському та річковому транспорті (функції управління, типові організаційні структури, складові транспортного процесу на водному транспорті (перевізний і вантажоперевалювальний процеси) B
6.1.2Загальні засади функціонування портів, склад і особливості портових послуг (ЗУ «Про морські порти України»: статті 1, 6, 7, 9, 19)  
6.1.3Змінно-добове планування роботи порту і суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території морських портів і терміналів С
6.1.4Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затверджений наказом МІУ 27.06.2013 №430: розділи 2, 3, 4 B
6.2Організація пасажирських перевезень6
6.2.1Правила перевезення пасажирів і багажу водним транспортом. ППВТ: розділи 8, 9, 12 B
6.2.2Основні експлуатаційні показники перевезень пасажирів і роботи пасажирського флоту  
6.2.2.1Середня дальність перевезення одного пасажира, коефіцієнт змінності пасажирів B
6.2.2.2Пасажиромісткість і коефіцієнт використання пасажиромісткості судна B
6.2.2.3Час рейсу пасажирського судна, кількість рейсів за експлуатаційний період, провізна спроможність пасажирського судна B
6.2.3Форми організації пасажирських перевезень. Класифікація та основні ознаки  
6.2.3.1Лінійна форма організації пасажирських перевезень (внутрішні (каботажні), міжнародні (закордонні), місцеві і приміські лінії) B
6.2.3.2Круїзна форма організації пасажирських перевезень (яхтинг, поромні перевезення, спеціальні круїзи (бізнес, лікувальні, комбіновані круїзи, інклюзивні тури, конференції, конгреси і тощо) B
6.2.4Обґрунтування маршруту роботи пасажирського судна B
6.2.5Процеси обслуговування пасажирів портами і терміналами  
6.2.5.1Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом МІУ 05.06.2013 № 348: Розділ 7 B
6.2.5.2Правила обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами), затверджені Наказом МІУ 07.05.2022 № 3301 B
6.3Організація вантажних перевезень5-7
6.3.1Правила перевезення вантажів водним транспортом. ППВТ: розділи 2, 3, 6, 7 B
6.3.2Основні експлуатаційні показники перевезень вантажів і роботи вантажного флоту  
6.3.2.1Показники перевезень і транспортної роботи флоту (кількість перевезеного вантажу, милі плавання, вантажообіг судна, середня дальність перевезення однієї тонни вантажу, коефіцієнт змінності, кількість рейсів) B
6.3.2.2Показники бюджету часу судна (час рейсу, коефіцієнт ходового часу; коефіцієнт стояночного часу) B
6.3.2.4Показники використання вантажопідйомності і вантажомісткості судна (коефіцієнт завантаження, коефіцієнт використання вантажопідйомності судна) B
6.3.2.5Показники провізної спроможності судна (флоту) (за оборотами або круговими рейсами і за показниками) B
6.3.2.6Результативні показники (продуктивність 1 тонни вантажопідйомності) B
6.3.3Форми організації роботи флоту при реалізації вантажних перевезень. Класифікація та основні ознаки (регулярне, нерегулярне; лінійне судноплавство, трампове судноплавство, послідовними рейсам) B
6.3.4Перевезення вантажів у лінійній і трамповій формах судноплавства  
6.3.4.1Вантажна база (види вантажів) лінійної та трампової форм судноплавства B
6.3.4.2Транспортні засоби морського перевезення вантажів, які працюють в режимі лінійної та трампової форм судноплавства B
6.3.4.3Формування схем руху вантажних суден на лініях і лінійний розклад роботи суден B
6.3.4.4Організація процесу залучення судна до перевезень вантажів на умовах рейсового фрахтування та фрахтування на час (на умовах оренди) B
6.3.4.5Розподіл прав і обов’язків, пов’язаних з перевезеннями вантажів при різних видах фрахтування, графік роботи суден) B
6.3.5Організація вантажно-розвантажувальних робіт у портах  
6.3.5.1Основні експлуатаційні показники роботи портів (вантажообіг, суднообіг, коефіцієнти перевалки вантажів, транзитності та складування, рівень комплексної механізації, пропускна спроможність порту та його вантажних комплексів) B
6.3.5.2Правила надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт та інших послуг з обслуговування вантажів у портах» (Правила надання послуг у морських портах України, затверджено наказом МІУ від 05.06.2013 № 348: р. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15)  
7БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ8-12
7.1Система управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті2,5-3,5
7.1.1Загальні положення і вимоги до системи управління безпекою судноплавства» (Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене Наказом МТУ 20.11.2003 № 904, п. 1.4, 2.1, 2.2, 2.6-2.8) B
7.1.2Організація роботи і функціональні вимоги до системи управління безпекою судноплавної компанії (Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене Наказом МТУ від 20.11.2003 № 904: розд. 5, дод. 1) B
7.1.3Оперативне реагування на аварійні події та їх розслідування (Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене Наказом МТУ від 20.11.2003 № 904, пункти 7.2.2-7.2.4, 7.2.8, 7.2.9, 10.1-10.6) B
7.2Забезпечення безпеки експлуатації технічних засобів морського і річкового транспорту4-6
7.2.1Безпека суден  
7.2.1.1Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 року № 176/95-ВР: розділ 4, глава 1, статті 74, 75, 90, 91 В
7.2.1.2ЗУ «Про морські порти України»: стаття 14 В
7.2.1.3ЗУ «Про внутрішній водний транспорт»: статті 59-62, 65 В
7.2.1.4Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забруднення: розділи 3, 4, 7, 10 В
7.2.2Безпека портів та портових засобів  
7.2.2.1Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів від 12.12.2002 : статті 14, 15, 16 частини А В
7.2.2.2Порядок організації охорони морських та річкових портів, затверджений наказом МІУ від 27.03.2013 № 198: розділи 1-4 В
7.3Правила перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом1,5-2,5
7.3.1Правила морських перевезень небезпечних вантажів (МОПНВ) і Міжнародний кодекс морських перевезень небезпечних вантажів (IMDG Code): частини 5, 7 B
7.3.2Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України: розділи 1, 2, 4, 7 B

Варіативна частина для спеціалізації
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

КодНайменування розділу/ підрозділу/ темиПитома вага розділу, %Когнітивний рівень
5ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА13-17
5.1Транспортна інфраструктура5-7
5.1.1Роздільні пункти. ПТЕ: розділ 14 B
5.1.2Класифікація залізничних станцій за призначенням і основним характером роботи. Загальне положення про залізничну станцію: пункт 1.10 B
5.1.3Габарит наближення будівель. ДСТУ Б В.2.3-29:2011:  Розділ 1. Основні положення B
5.1.4Споруди та пристрої колійного господарства. Колійні та сигнальні знаки  
5.1.4.1Верхня будова колії B
5.1.4.2Стрілочні переводи B
5.1.4.3Колійні та сигнальні знаки C
5.1.5Системи інтервального регулювання руху поїздів на перегонах. Електрична централізація стрілок та сигналів  
5.1.5.1Основні функції колійного автоматичного та напівавтоматичного блокування. ПТЕ: пункти 6.19, 6.20; ІРП: Розділ 3 B
5.1.5.2Основні функції Електричної централізації стрілок та сигналів. ПТЕ: пункти 6.27, 6.28; ІРП: Розділ 3 B
5.1.6Типи сортувальних пристроїв та їх колійний розвиток: розділ 6 ГБН В.2.3-37472062-1:2012 B
5.2Транспортні засоби5-7
5.2.1Габарит рухомого складу ДСТУ Б В.2.3-29:2011: Розділ 1. Основні положення B
5.2.2Локомотиви  
5.2.2.1Класифікація локомотивів за родом служби та типом енергетичної установки. B
5.2.2.2Основні технічні характеристики локомотивів B
5.2.3Вантажні вагони  
5.2.3.1Типи вантажних вагонів. Призначення вантажних вагонів різних типів B
5.2.3.2Основні технічні характеристики вантажних вагонів B
5.2.4Типи пасажирських вагонів та моторвагонного рухомого складу. Категорії пасажирських вагонів. Основні технічні характеристики пасажирських вагонів B
5.3Навантажувально-розвантажувальні засоби2,5-3,5
5.3.1Класифікація навантажувально-розвантажувальних засобів за принципом дії  
5.3.2Сфери використання навантажувально- розвантажувальних споруд, машин та механізмів  
6ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ13-17
6.1Управління перевезеннями на залізничному транспорті2,5-3,5
6.1.1Управління рухом поїздів та маневровою роботою. ІРП: пункти 4.1-4.3, 4.5 В
6.1.2Графік руху поїздів  
6.1.2.1Форма і зміст графіка руху поїздів В
6.1.2.2Кількісні та якісні показники графіка руху поїздів С
6.2Організація пасажирських перевезень3,5-4,5
6.2.1Види пасажирських залізничних сполучень. Класифікація пасажирських поїздів. ПППЗТ: пункти 1.7, 39.1 – 39.10 В
6.2.2Пасажирські тарифи. Приміський тариф. ПППЗТ: пункти 10.1, 10.2, 34.1 В
6.2.3Організація роботи пасажирських станцій та вокзалів  
6.2.3.1Технологічні операції з обробки пасажирських поїздів на кінцевих станціях. Технологічні операції з обробки транзитних пасажирських поїздів В
6.2.3.2Обслуговування пасажирів на вокзалах. ПППЗТ: пункти 2.1- 2.15 В
6.3Організація вантажних перевезень7-9
6.3.1Класифікація вантажних поїздів за дальністю проходження і характером роботи B
6.3.2Організація роботи залізничних станцій. ПТЕ: пункти 15.1, 15.2 B
6.3.3Класифікація поїздо- та вагонопотоків залізничних станцій С
6.3.4Технологічні операції з обробки поїздів, що надходять у переробку, свого формування та транзитних на технічних станціях С
6.3.5Класифікація маневрових операцій за призначенням С
6.3.6Пропускна спроможність залізничних дільниць С
6.3.7Залізничні під’їзні колії: Статут залізниць України: пункти 64, 68-71, 73-77 B
7БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ8-12
7.1Система управління безпекою руху на залізничному транспорті2,5-3,5
7.1.1Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті  
7.1.1.1Розділ I. Загальні положення: пункти 5-9 А
7.1.1.2Розділ IХ. Програми та порядок навчання персоналу підприємства з питань безпеки руху для забезпечення підтримання компетентності персоналу: пункти 1, 2, 4, 5, 10, 11 А
7.1.1.3Розділ XII. Процедури обов’язкової звітності та розслідування транспортних подій: пункти 4-8 А
7.1.1.4Розділ ХIII. Внутрішній аудит безпеки руху А
7.1.2Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті. Розділ ІІ. Класифікація транспортних подій B
7.2Забезпечення безпеки експлуатації технічних засобів залізничного транспорту4-6
7.2.1ПТЕ: Розділ 1. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту В
7.2.2Інструкція з сигналізації на залізницях України  
7.2.2.1Розділ VI. Сигнали огородження. (Тимчасові сигнали, Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях, Огородження рухомого складу на станційних коліях) В
7.2.2.2Розділ VII. Ручні сигнали: пункт 7.1 С
7.2.2.3Розділ XI. Звукові сигнали С
7.2.2.3Розділ XII. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики С
7.3Правила перевезення небезпечних вантажів1,5-2,5
7.3.1Розміщення знаків-табло небезпеки і марковання залізничних транспортних засобів. Правила перевезення небезпечних вантажів: пункти 5.4.1, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.11 С

Варіативна частина для спеціалізації
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

КодНайменування розділу/ підрозділу/ темиПитома вага розділу, %Когнітивний рівень
5ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА13-17
5.1Транспортна інфраструктура8-10
5.1.1Автомобільні дороги та вулично-дорожня мережа міст  
5.1.1.1Автомобільні дороги: класифікація, організація дорожнього руху, видимість, транспортні споруди, дорожні інженерні облаштування, об’єкти дорожнього сервісу (ДБН 2.3-4:2015) B
5.1.1.2Вулиці та дороги населених пунктів: класифікація, елементи вулиць і доріг, транспортні розв’язки (ДБН В2.3- 5:2018) B
5.1.2Автотранспортні підприємства, автостанції та транспортно-пересадкові вузли B
5.1.3Дорожній рух та його характеристики. Методи дослідження C
5.1.4Технічні засоби організації дорожнього руху. Управління дорожнім рухом B
5.1.5Основні напрямки і способи організації дорожнього руху на елементах автомобільних доріг та вулично- дорожньої мережі міст  
5.1.5.1Практичні заходи з організації дорожнього руху (регулювання на перехрестях, односторонній рух, рух пішоходів та велосипедистів, рух маршрутного пасажирського транспорту, організація автостоянок) C
5.1.5.2Організація руху в специфічних умовах (темна пора доби, гірська місцевість, залізничні переїзди, ділянки проведення ремонтних робіт). Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху C
5.2Транспортні засоби2,5-3,5
5.2.1Загальні положення правил експлуатації колісних транспортних засобів. Правил експлуатації КТЗ: розділ 1 B
5.2.2Організація процесів технічної експлуатації колісних транспортних засобів. Правил експлуатації КТЗ: розділ 3 B
5.2.3Контроль за режимами руху і утримання колісних транспортних засобів. Правил експлуатації КТЗ: розділ 5 пункт 8 B
5.3Навантажувально-розвантажувальні засоби2,5-3,5
5.3.1Класифікація навантажувально-розвантажувальних засобів за принципом дії В
5.3.2Сфери використання навантажувально- розвантажувальних споруд, машин та механізмів В
6ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ13-17
6.1Управління перевезеннями на автомобільному транспорті2,5-3,5
6.1.1Нормативно-правові основи організації праці водіїв автотранспортних засобів В
6.1.2Розробка та контроль графіків роботи водіїв В
6.1.3Диспетчерське управління на автомобільному транспорті В
6.2Організація пасажирських перевезень5-7
6.2.1Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського рухомого складу та маршрутів перевезень пасажирів С
6.2.2Рухливість населення та чинники, що її визначають В
6.2.3Пасажиропотоки на маршрутах автомобільного транспорту та методи їх визначення. Класифікація маршрутів перевезення пасажирів у міському, приміському та міжміському сполученні В
6.2.4Розклад руху на маршрутах пасажирського автомобільного транспорту С
6.2.5Організація перевезень пасажирів автомобільним транспортом у позаміському сполученні (приміському, міжміському та міжнародному) В
6.3Організація вантажних перевезень5-7
6.3.1Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажного рухомого складу та маршрутів перевезень вантажів С
6.3.2Вантажопотоки та їх характеристики. Класифікація маршрутів вантажних автомобільних перевезень В
6.3.3Вибір транспортних засобів при вантажних перевезеннях В
6.3.4Продуктивність рухомого складу при вантажних перевезеннях С
6.3.5Сумісність вантажів при доставці автомобільним транспортом В
7БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ8-12
7.1Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті2,5-3,5
7.1.1Типове положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті  
7.1.1.1Терміни та визначення безпеки руху на автомобільному транспорті (розділ 2) B
7.1.1.2Структура служби управління безпекою руху на автомобільному транспорті (розділ 3) B
7.1.1.3Структурно-функціональна схема управління безпекою руху автотранспорту (розділ 13) B
7.1.2Завдання та функції управління безпекою руху автотранспорту  
7.1.2.1Принципи в організації роботи з управління безпекою автомобільного транспорту (пункт 3.10) B
7.1.2.2Види функції управління безпекою руху автотранспорту та їх зміст (пункт 4.3) B
7.1.2.3Порядок службового розслідування дорожньо- транспортних пригод (пункт 7.2) B
7.1.3Функціональні обов’язки суб’єктів з організації роботи з безпеки руху  
7.1.3.1Зобов’язання перевізника з організації роботи з безпеки руху (пункт 5.2.4) C
7.1.3.2Заходи з попередження дорожньо-транспортних пригод (пункт 7.3) C
7.1.3.3Планування та виконання робіт з забезпечення безпеки дорожнього руху (розділ 8) C
7.2Забезпечення безпеки експлуатації технічних засобів автомобільного транспорту4-6
7.2.1Права та обов’язки водіїв транспортних засобів автомобільного транспорту. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами (розділи 2 та 3 ПДР) B
7.2.2Інформаційне та сигнальне облаштування транспортних засобів автомобільного транспорту (розділи 9 та 19 ПДР) B
7.2.3Безпечна експлуатація транспортних засобів автомобільного транспорту на проїзній частині. Динамічні показники руху (розділи 10-14 ПДР) C
7.2.4Дорожньо-транспортна аварійність та аналіз ДТП C
7.3Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів1,5-2,5
7.3.1Положення про правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (розділ I) B
7.3.2Нагляд та контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів (розділ III) B

Варіативна частина для спеціалізації
275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

КодНайменування розділу/ підрозділу/ темиПитома вага розділу, %Когнітивни й рівень
5ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА13-17
5.1Транспортна інфраструктура5-7
5.1.1Генеральний план аеропорту, його склад та призначення B
5.1.2Пасажирські комплекси аеропортів, їх склад, призначення та основні концепції B
5.1.3Вантажні комплекси аеропортів, їх класифікація, склад, призначення будівель і споруд, вимоги до розміщення B
5.2Транспортні засоби2,5-3,5
5.2.1Основні техніко-економічні характеристики пасажирських та вантажних повітряних суден А
5.2.2Завантажувальні таблиці повітряних суден В
5.2.3Нумерація багажно-вантажних відсіків повітряних суден А
5.3Авіаційна наземна техніка5-7
5.3.1Авіаційна наземна техніка для комерційного обслуговування повітряних суден в аеропорту. Технологічні графіки наземного обслуговування повітряних суден в аеропорту В
5.3.2Авіаційна наземна техніка для забезпечення пасажирських перевезень в аеропорту: перонні автобуси, пасажирські трапи, телескопічні трапи В
5.3.3Авіаційна наземна техніка для забезпечення вантажних та поштових перевезень в аеропорту: засоби перонної та складської механізації вантажного комплексу аеропорту В
6ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ13-17
6.1Управління перевезеннями на авіаційному транспорті2,5-3,5
6.1.1Міжнародне та національне регулювання ринку авіаційних пасажирських перевезень B
6.1.2Міжнародне та національне регулювання ринку авіаційних вантажних перевезень B
6.1.3Організаційна структура управління перевезеннями на авіаційному транспорті B
6.2Організація пасажирських перевезень5-7
6.2.1Загальні технологічні схеми обслуговування пасажирів в аеропортах B
6.2.2Формування продукту авіакомпанії: управління парком повітряних суден, мережа маршрутів, розклад, тарифна політика, продаж авіаперевезень    
6.2.3Методи розрахунку собівартості авіарейсу C
6.3Організація вантажних перевезень5-7
6.3.1Організація і технологія перевезення вантажів на внутрішніх повітряних лініях B
6.3.2Організація і технологія перевезення вантажів на міжнародних повітряних лінія B
6.3.3Авіаційна вантажна накладна, її призначення, порядок оформлення і використання B
6.3.4Рейсова та складська документація при перевезенні вантажів повітряним транспортом, порядок її оформлення і використання B
7БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ8-12
7.1Система управління безпекою польотів на авіаційному транспорті2,5-3,5
7.1.1Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті B
7.1.2Класифікація авіаційних подій. Особливі ситуації у польоті та їх наслідки B
7.1.3Показники рівня безпеки польотів. Системи аварійної реєстрації параметрів польоту B
7.2Забезпечення безпеки експлуатації технічних засобів авіаційного транспорту3,5-4,5
7.2.1Обладнання повітряних суден з метою забезпечення авіаційної безпеки В
7.2.2Система авіаційної безпеки аеропорту (авіапідприємства) В
7.3Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів2,5-3,5
7.3.1Нормативно-правові основи перевезення небезпечних вантажів авіаційним транспортом В
7.3.2Способи несанкціонованої доставки на повітряне судно предметів та речовин, заборонених до перевезення. Методи їх виявлення В
7.3.3Класифікація та ідентифікація небезпечних вантажів, які перевозяться авіаційним транспортом В

ПОЗНАКИ І СКОРОЧЕННЯ

 • ГБН  В.2.3-37472062-1:2012  –  ГБН  В.2.3-37472062-1:2012  Споруди
 • транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування
 • ДБН В.2.3-4:2015 – ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 • ДБН В.2.3-5:2018 – ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
 • ДСТУ 2355-94 – ДСТУ 2355-94 Розміри надводних кораблів і суден головні. Терміни, визначення та літерні позначення
 • ДСТУ Б В.2.3-29:2011 – ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD)
 • Загальне положення про залізничну станцію – Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 30.12.2004 № 1041-ЦЗ
 • Інструкція з сигналізації на залізницях України – Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747
 • ІРП – Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507
 • ЗУ – Закон України
 • МІУ – Міністерство інфраструктури України МТУ – Міністерство транспорту України
 • ПДР – Правила дорожнього руху, затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 10.10.2001 № 1306
 • Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті – Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, затверджене наказом Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235
 • Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті – Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затверджене наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 № 895
 • Типове положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті – Типове положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 12.11.2003 № 877
 • Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті – Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті, затверджене наказом Міністерства інфраструктури України від 24.12.2020 № 842
 • ППВТ – Правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2022 № 220
 • ПППЗТ – Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196
 • Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів – Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656
 • Правила експлуатації КТЗ – Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 № 550
 • Правила морських перевезень небезпечних вантажів – Правила морських перевезень небезпечних вантажів, затверджені Мінморфлотом СРСР, 1989
 • Правила перевезення небезпечних вантажів – Правила перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430 (зі змінами)
 • Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України – Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 04.04.2017 № 126
 • ПТЕ – Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411
 • Статут залізниць України – Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 6.04.1998 № 457