Меню

Поділитись

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ»

Кожного навчального року приблизно 30 студентів 3-го та 4-го курсів профільних спеціальностей мають можливість перейти на дуальну форму здобуття освіти. Для студентів, які пройшли процедуру відбору роботодавцем розробляються та затверджуються індивідуальний графік навчання, робочі програми практичної підготовки на робочому місці. Також ці студенти укладають з роботодавцем та ПДТУ 3-х сторонній договір, працевлаштовуються на підприємство, спільно з яким реалізується дуальна освіта і укладають з ним трудовий договір, за яким і отримують заробітну плату.

Метою дуальної форми є підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти, за рахунок:

 • зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із забезпеченням досягнення результатів навчання, визначених відповідним стандартом освіти та освітньою програмою;
 • забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями;
 • посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
 • модернізація змісту освіти з метою приведення їх до відповідності вимогам ринку праці;
 • підвищення конкурентоздатності випускників закладів освіти в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.

Профільні спеціальності

Навчально-науковий інститут сучасних технологій

 • спеціальність 136 «Металургія», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Металургія»; освітній рівень «магістр» – ОП «Металургія чорних металів», «Обробка металів тиском»;
 • спеціальність 132 «Матеріалознавство», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Матеріалознавство»; освітній рівень «магістр» – ОП «Матеріалознавство», ОП «Дизайн матеріалів та ЗD-технології»;
 • спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; освітній рівень «магістр» – ОП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії», «Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту».

Факультет машинобудування та зварювання

 • спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Прикладна механіка», «Інженерна механіка», «Зварювання»; освітній рівень «магістр» – ОП «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій», «Технології та устаткування зварювання», «Технології машинобудування», «Комп’ютерний інжиніринг».
 • спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Галузеве машинобудування»; освітній рівень «магістр» – ОП «Інструментальне виробництво», «Металорізальні верстати та системи», «Металургійне обладнання», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обробка металів за спецтехнологіями», «Нанотехнології в машинобудуванні», «Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв».

Факультет інформаційних технологій

 • спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; освітній рівень «магістр» – ОП «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».
Свідоцтво про членство в УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ