Меню

Поділитись

(науковий керівник – Роянов В.О., д-р техн. наук, проф.)

У нашій країні і за кордоном останніми роками поширюються дослідження металізації з використанням порошкових дротів, що є вельми перспективним, оскільки дозволяє варіювати в широкому діапазоні хімічний склад напилених покриттів, а також змінювати енергетичний стан потоку розплавлених частинок металу, забезпечуючи протікання екзотермічних реакцій між компонентами порошкового дроту, що зумовлює задані властивості покриттів. Але для одержання покриттів із високими триботехнічними характеристиками використовуються дорогокоштуючі дефіцитні порошки карбідів, нітридів, боридів металів, що провокує високу ціну покриттів і обмежує їх використання. Наукова новизна даної роботи полягає у вирішенні питань по застосуванню високопродуктивного способу металізації для отримання робочого шару з потрібними відпо-відно до умов експлуатації властивостями, які можуть бути отримані при використанні недефіцитних матеріалів і забезпечити підвищення триботехнічних характеристик, а також удосконалення процесу дугової металізації з метою енергозбереження при використанні пульсуючого розпилюючого потоку. Розроблено склад порошкового дроту і технічні умови на промислове виготовлення порошкового дроту і устаткування для металізації. Створено технологію металізації робочого шару підвищеної якості і затверджено відповідну технологічну інструкцію. Встановлено закономірності впливу на структуру металу легуючих компонентів, які підвищують триботехнічні властивості напиленого шару. Удосконалено основні теоретичні і технологічні положення по питанню впливу особливостей плавлення матеріалів на формування високоякісного робочого шару і службові характеристики покриттів. Надійність сплавлення основного металу з наплавленим збільшена у 1,5…2 рази за рахунок екзотермічних процесів, а службові характеристики покриттів підвищені на 40…60%. Крім того, за рахунок отримання покриттів з мінімальними припусками на механічну обробку, досягнуто значну економію напилюваних матеріалів при менших енергетичних витратах. Результати роботи можуть бути використані для створення оптимальних умов одержання робочого шару необхідної якості способом електродугової металізації при економії дорогокоштуючих компонентів, а також при розробці високоефективного устаткування, матеріалів і технологічних процесів.

Опубликовано