Меню

Поділитись

(науковий керівник – Кривенко С.В., канд. техн. наук, доц.)

Мета роботи – інтенсифікація агломераційного процесу зі збільшенням висоти агломераційного шару на агломашинах та значним зростанням продуктивності агломашин за рахунок підвищення якості огрудкування агломераційної шихти. Розроблено систему комплексного аналізу аглодоменного виробництва, яка складається з чотирьох розрахункових модулів: складу агломераційної шихти і агломерату; техніко-економічних показників агломераційного виробництва; матеріального і теплового балансу доменної плавки; зміни собівартості чавуну. Показано, що оптимальні витрати компонентів агломераційної і доменної шихт, а також технологічні параметри виробниц-тва, отримані в результаті розрахунків, забезпечують максимальний сумарний економічний ефект аглодоменного виробництва. Створено систему управління якістю огрудкування шихти з використанням методу технічного зору, що дало можливість в потоці визначати гранулометричний склад сипкого матеріалу та параметри спікаємого шару. Розроблений спосіб безперервного контролю гранулометричного складу та характеристик шару огрудкованої агломераційної шихти сприяє впровадженню у виробництво математичного моделювання шару з визначенням параметрів процесу агломерації для використання нових способів управління. Одночасне регулювання швидкості обертання огрудкувача та витрат води на зволоження дозволило оптимізувати роботу огрудкувача. Дослідження в промислових умовах розробленої системи управління огрудкуванням показали можливість підвищення продуктивності агломашин на 4 %. Розроблено новий спосіб спікання агломерату за рахунок одночасного використання попереднього підігріву шихти та збагачення киснем повітря, що дозволило суттєво підвищити продуктивність агломераційного процесу за рахунок усунення недоліків кожного з цих способів спікання при їх використанні окремо. При температурі попереднього підігріву до 120 °С та вмісті кисню в повітрі, що всмоктується в шар, до 25 % продуктивність аглопроцесу підвищується на 230 %. Новий спосіб спікання дозволяє зменшити питомі викиди монооксиду вуглецю в атмосферу. Впровадження нового способу завантаження агломераційної шихти з використанням керованої сегрегації дозволило підвищити продуктивність агломашин за рахунок покрашення порожності шару. При ступеню сегрегації 0,72 вертикальна швидкість спікання зростає на 48%. Одночасно даний спосіб завдяки конструктивним особливостям дає можливість уникнути деформації завантажувального лотка та зменшити вертикальну нерівномірність завантаженого шару по гранулометричному складу. Результати роботи можуть бути використані в металургійній, хімічній промисловості, а також у виробництвах, де існує переробка сипких матеріалів.

Опубликовано