Меню

Поділитись

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д.т.н., професор)

Метою проекту є проведення досліджень в області якості електричної енергії і ре-активної потужності, оптимізації режимів споживання електроенергії, розробка практич-них рекомендацій щодо вирішення задач енергозбереження, нормалізації показників елек-тромагнітної сумісності. На сьогоднішній день на промислових підприємствах спостерігається значне збільшення кількості та сумарної потужності перетворювачів частоти. Питання електро-магнітної сумісності перетворювачів частоти, електрообладнання електричних мереж та інших електроприймачив є недостатньо вивченим, на практиці спостерігаються ефекти, які не можуть бути пояснені сучасною теорією. В процесі наукового дослідження було проаналізовано інформацію стосовно стану розподільних електричних мереж України, динаміки змін споживання електроенергії та структури і характеру навантажень, основних причин виникнення втрат електричної енер-гії, взаємозв’язку між зниженням якості електроенергії і зростанням її втрат. Також про-аналізовано методики оцінки часткового внеску споживача й енергосистеми в значення по-казників якості електроенергії. Було проведено дослідження зв’язку між значеннями ко-ефіцієнтів спотворення синусоїдності кривих напруг і струмів та додатковими втратами, що виникають за рахунок таких спотворень. У результаті цих досліджень була розроблена спрощена методика оцінки додаткових втрат на стадії експлуатації за виміряними значен-нями коефіцієнтів спотворень синусоїдності. Результати роботи можуть бути впроваджені в електропостачальних організаціях України в межах Державної програми енергозбереження, у науково-дослідних установах та організаціях, що займаються проблемами якості електроенергії та компенсації реактив-ної потужності, надають послуги по підвищенню ефективності функціонування систем електропостачання підприємств. Результати роботи можуть бути також використані на промислових підприємствах з високими вимогами до стабільності та безперервності тех-нологічних процесів, в системах електропостачання з високим рівнем електромагнітних завад, зумовлених роботою нелінійних, несиметричних і різко змінних навантажень.

Опубликовано