Меню

Поділитись

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливим засобом підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні творчо застосувати в практичній діяльності новітні досягнення науки і техніки.

НДРС органічно пов’язана з навчальним процесом, є його продовженням і організовується безпосередньо на кафедрах.

Форми науково-дослідної роботи студентів умовно поділені на дві категорії:

 • НДРС, що включена до навчального процесу;
 • НДРС, що виконується в позанавчальний час (самостійна робота).

Основними формами НДРС у межах навчального процесу є:

 • НДРС, що включена до навчальних планів окремим рядком;
 • елементи НДР при виконанні лабораторних робіт дослідницького типу;
 • елементи НДР при виконанні дипломних та курсових проєктів (робіт);
 • виконання НДР на навчальній і виробничій практиці;
 • підготовка наукового реферату;
 • виконання завдань з елементами творчого пошуку.

Основні форми НДРС в позанавчальний час включають:

 • роботу в студентських наукових гуртках;
 • участь в госпдоговірних та держбюджетних НДР наукових підрозділів університету;
 • участь в студентських наукових організаційно-масових і змагальних заходах різного рівня: наукових семінарах, форумах, конференціях, конкурсах наукових робіт.
 • організації спеціальних курсів, програм, проведення занять з групами студентів, які мають виражену мотивацію до наукової діяльності.

З метою поширення нових форм і методів залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи та виявлення здібностей студентів в ПДТУ організовано «Студентське наукове товариство» (СНТ). На кожному факультеті працює студентське наукове товариство факультету.

Щорічно організуються та проводяться такі заходи з НДРС:

 • конкурси на кращі наукові роботи студентів з галузей знань і спеціальностей (I тур – університетський, II тур – Всеукраїнський);
 • олімпіади за спеціальностями та навчальними дисциплінами (I етап – університетський, II етап – Всеукраїнський);
 • студентська регіональна науково-технічна конференція «Наука – перші кроки»;
 • міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, форуми, семінари;
 • конкурси дипломних та магістерських робіт.