Меню

Поділитись

Пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ДВНЗ “ПДТУ” на 2020-2025 роки

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 • найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
 • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
 • фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Інформаційні та комунікаційні технології

 • інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
 • технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
 • технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення

Енергетика та енергоефективність

 • технології електроенергетики та теплоенергетики
 • технології енергетичного машинобудування
 • технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології
 • способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
 • енергоефективні технології на транспорті

Раціональне природокористування

 • технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
 • технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів
 • технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 • проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Нові речовини і матеріали

 • цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення
 • створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів
 • створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів


Уповноважені контактні особи

Ленцов Ігор Альбертович

Проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент

+380 50 471 20 91


Аспірантура, докторантура

Загальні положення правил прийому до аспірантури і докторантури, інформація про період проведення вступної кампанії, ліцензійні обсяги і вступні випробування. За результатами 2017 аспірантуру закінчили 12 аспірантів, з них 3 аспіранта захистили дисертацію в термін підготовки в аспірантурі.

Інноваційні пропозиції для впровадження

Комерційні пропозиції, найбільш ефективні науково-технічні розробки, результати держбюджетних НДР, розробки з енергозбереження, технологічні пропозиції

Наукові видання

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів у вигляді збiрників статей, монографій, підручників.

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДВНЗ «ПДТУ» є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю університету. Метою НТР є забезпечення умов для підвищення ефективності та розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету, шляхом удосконалення системи організації, планування та звітності в науковій сфері, а також залучення до управління науковою діяльністю провідних учених і фахівців університету.

Науково-технічні заходи

Інформація щодо проведення науково-технічних конференцій, семінарів, майстер – класів, круглих столів, презентацій за участю ГВУЗ ПДТУ

Рада молодих учених

Рада молодих учених

Рада молодих учених ПДТУ заснована з метою сприяння молодим ученим університету в підвищенні їх наукового і професійного рівня, реалізації творчих можливостей. РМУ є координуючим органом, що постійно діє, працює на громадських засадах і що забезпечує організацію і загальне керівництво науковою діяльністю молодих учених.

Спеціалізовані вчені ради

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2017 році: захищено 7 дисертацій, у тому числі 2 докторських і 5 кандидатських. Закінчили аспірантуру 12 аспірантів, з них 3 аспіранти захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі.