Меню

Поділитись

1  Загальні положення

 1. Науково-технічна рада (далі НТР) Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі ДВНЗ «ПДТУ») є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-технічною й інноваційною діяльністю університету.
 2. НТР у своїй роботі керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДВНЗ «ПДТУ», наказами ректора, рішеннями Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» і цим Положенням.

2  Мета, напрямки, завдання і  форми діяльності

 1. Мета НТР – забезпечення умов для підвищення ефективності і розвитку наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності університету, шляхом удосконалення системи організації, планування і звітності в науковій сфері, а також залучення до управління науковою діяльністю провідних учених і фахівців університету.
 2. Основними завданнями роботи НТР є:
  • визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень університету;
  • розробка пропозицій щодо формування тематики наукових досліджень (у тому числі за рахунок бюджетних коштів і коштів підприємств-замовників);
  • пошук нових ефективних форм інтеграції ДВНЗ «ПДТУ» з академічною наукою, вищими навчальними закладами, промисловими підприємствами з метою проведення спільних наукових досліджень, доступу до сучасного наукового обладнання, створення  спільних науково-навчально-інноваційних центрів, лабораторій тощо;
  • розробка заходів щодо залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів;
  • сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва, участі науковців університету в конкурсах, програмах, проектах ;
  • заслуховування і затвердження звітів працівників університету за результатами закордонних відряджень і наукових стажувань;
  • удосконалення системи управління науковою, науково-технічною, інноваційною діяльністю і інтелектуальною власністю університету;
  • експертна оцінка виробленої наукової, науково-технічної й інноваційної продукції;
  • розробка пропозицій з проведення конференцій, наукових семінарів і нарад за участю університету;
  • надання рекомендацій про доцільність створення, реорганізації або ліквідації наукових підрозділів університету, у т.ч. спільних,
  • сприяння розвитку молодіжної науки (студентської, аспірантів, докторантів, молодих учених), підтримка і розвиток наукових шкіл;
  • контроль за плануванням і звітністю в роботі товариства аспірантів, докторантів і молодих учених, а також студентського наукового товариства, аналіз ефективності їх діяльності;
  • затвердження пропозицій щодо наукового керівництва аспірантами і здобувачами, затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів;
  • затвердження звітів здобувачів, аспірантів, докторантів про виконання планів-графіків роботи над дисертаціями, аналіз ефективності наукового керівництва;
  • розгляд і затвердження планів і звітів відділу аспірантури і докторантури щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації;
  • аналіз результатів роботи спеціалізованих вчених рад ДВНЗ «ПДТУ»;
  • розробка пропозицій щодо кваліфікаційних вимог до посадових інструкцій науково-педагогічних працівників в сфері наукової діяльності;
  • розробка пропозицій щодо планування наукової роботи структурних підрозділів університету;
  • затвердження планів наукової діяльності структурних підрозділів і звітів про їх виконання, визначення наукового рейтингу підрозділів і окремих працівників;
  • організація і проведення конкурсів проектів науково-дослідних робіт (НДР), експертна оцінка проектів НДР, що висуваються на конкурси НДР держбюджетного фінансування;
  • затвердження звітів про виконання НДР, або етапів НДР;
  • оцінка ефективності керівництва науково-дослідними роботами, що виконувались за рахунок державного бюджету України;
  • затвердження пропозицій щодо висування науковців ДВНЗ «ПДТУ» на почесні нагороди, звання, премії тощо;
  • прийняття рішення про нагородження науково-педагогічних працівників нагрудним знаком «Кращий вчений» і учнів загальноосвітніх закладів нагрудним знаком «Зірка науки» за підсумками наукової роботи в календарному році;
  • аналіз діяльності наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ»;
  • розробка заходів із комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок;
  • визначення вимог до рекламної діяльності університету, в т.ч. у електронному просторі, підготовки рекламних проспектів, технологічних і комерційних пропозицій, бізнес-планів, інноваційних і інвестиційних проектів;

3.  Склад, структура і організація роботи НТР

 1. Структурно НТР складається з керівників НТР – голови НТР і його заступника, вченого секретаря НТР і членів НТР.
 2. Головою НТР за посадою є ректор ДВНЗ «ПДТУ», заступником голови НТР за посадою є проректор з наукової роботи, кандидатура вченого секретаря НТР вноситься головою або заступником голови НТР і затверджується наказом ректора.
 3. До складу членів НТР включаються керівники наукових шкіл ДВНЗ «ПДТУ», провідні вчені ДВНЗ «ПДТУ», що мають високу кваліфікацію і багаторічний досвід роботи в науковій сфері, начальник і керівники відділів науково-дослідної частини ДВНЗ «ПДТУ», керівник відділу аспірантури і докторантури ДВНЗ «ПДТУ», керівник товариства аспірантів, докторантів і молодих учених ДВНЗ «ПДТУ», керівник студентського наукового товариства ДВНЗ «ПДТУ», керівники підрозділів ДВНЗ «ПДТУ», що мають безпосереднє відношення до питань організації у управління науковою діяльністю в університеті.
 4. Кількісний і персональний склад НТР затверджується на навчальний рік наказом ректора за поданням голови НТР або заступника голови НТР. Голова НТР або заступник голови НТР мають право пропонувати зміни до складу НТР протягом року. Зміни у складі НТР затверджуються наказом ректора.
 5. Для виконання поточної роботи в структурі НТР створюються постійно діючі або термінові комісії НТР за певними напрямами. Комісії формуються з членів НТР. Персональний склад комісій, а також кандидатури голів комісій пропонуються головою або заступником голови НТР і приймаються голосуванням, після чого затверджується наказом ректора.
 6. Основними завданнями комісій є вивчення стану справ у відповідних напрямах наукової діяльності університету і підготовка рекомендацій та пропозицій з питань їх компетенції для подальшого розгляду і затвердження на НТР.
 7. Безпосереднє керівництво роботою НТР здійснює голова НТР, а в разі його відсутності – заступник голови НТР.
 8. Рішення з питань, які виникають в час між черговими засіданнями НТР, можуть прийматися головою НТР або заступником голови НТР.
 9. У разі необхідності голова НТР (а за його відсутністю – заступник голови НТР)   може скликати позачергове засідання НТР або узгодити рішення шляхом особистого опитування думок членів НТР.

4.  Підготовка засідань і регламент роботи НТР

 1. Планування роботи НТР здійснюється на навчальний рік.
 2. Пропозиції до плану роботи НТР на наступний навчальний рік погоджуються з головою або заступником голови НТР і до 30 травня поточного року надаються ученому секретарю НТР. В пропозиціях визначаються зміст питання, відповідальна за підготовку особа і термін розгляду, що пропонується.
 3. План роботи НТР на наступний навчальний рік затверджуються наказом ректора і включаються до регламенту роботи служб ДВНЗ «ПДТУ».
 4. Контроль за виконанням плану роботи НТР здійснюють голова НТР, заступник голови і учений секретар НТР.
 5. Засідання НТР проводяться відповідно до плану роботи, але не менш ніж 1 раз на квартал.  У разі необхідності,  за узгодженням із головою НТР або його заступником, можуть скликатися позапланові засідання НТР.
 6. Підготовка чергових і позачергових засідань НТР, сповіщення членів НТР про порядок денний, час і місце проведення засідань, а також оформлення протоколів зазначених засідань покладається на ученого секретаря НТР.
 7. Робота з підготовки матеріалів і проектів рішень до засідань НТР здійснюється відповідальною за підготовку питання особою або  комісіями НТР.
 8. Матеріали з питань, які виносяться на обговорення на засіданні НТР, надаються ученому секретарю НТР не пізніше ніж за 5 днів до засідання і включають: тези або доклад основного доповідача, проект рішення НТР, список осіб, що запрошуються на засідання, та інші матеріали за узгодженням із головою НТР.
 9. Проект рішення НТР повинен мати адресність заходів і доручень (підрозділи, прізвища осіб, які відповідають за виконання), а також містити конкретні строки виконання відповідних заходів.
 10. Засідання НТР, як правило, відбуваються у відкритому режимі. При необхідності на них  можуть запрошуватися представники окремих підрозділів університету, студенти, аспіранти, докторанти та ін.
 11. НТР приймає рішення у межах своїх повноважень, якщо на засіданні присутня не менш ніж половина облікового складу НТР; рішення приймаються простою більшістю голосів у відкритому голосуванні. Окремі процедурні питання, за узгодженням із членами НТР, можуть вирішуватися таємним голосуванням.
 12. Рішення НТР оформлюються протоколом, який підписується головою (у разі відсутності голови НТР – заступником голови НТР) і ученим секретарем НТР. Рішення НТР доводиться у 3-денний строк у формі виписок із протоколу до підрозділів університету в частині тих питань, які безпосередньо їх стосуються.
 13. Зберігання протоколів та іншої документації, що має відношення до роботи НТР, забезпечує учений секретар НТР.

5. Контроль виконання рішень

 1. Контроль виконання рішень і рекомендацій НТР покладається на голову НТР (у разі відсутності голови НТР – на заступника голови) і ученого секретаря НТР, які інформують про це членів НТР на чергових засіданнях НТР.
 2. Зняття з контролю рішень і рекомендацій НТР проводиться по мірі їх виконання.

6.  Заключні положення

 1. Для роботи комісій НТР і проведення засідань НТР використовуються приміщення і матеріально-технічна база університету.
 2. Зміни та доповнення до цього положення затверджуються вченою радою та вводяться в дію наказом ректора.
 3. Положення набирає чинності з моменту його затвердження вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора.