Меню

Поділитись

Контакти

Відділ аспірантури і докторантури з прийому документів працює за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Вихідні дні: субота та неділя.

В.о. завідувача аспірантури Бараненко Тетяна Костянтинівна

Телефон: +380 96 039 9702, +380 68 157 0711

Пошта: baranenko_t_k@pstu.edu


Таблиця 1 – Перелік ліцензованих галузей знань та спеціальностей, обсяг державного замовлення в 2022 році

Галузь  знаньСпеціальність Ліцензований обсягОбсяг державного замовленнявідповідно до постанови КМУ
КодНазваКодНазва ОчнаВечірня
05Соціальні та поведінкові науки051Економіка1010
07Управління та адміністрування073Менеджмент1010
  075Маркетинг1000
13Механічна інженерія131Прикладна механіка100
  132Матеріалознавство100
  133Галузеве машинобудування100
  136Металургія100
Загалом 131-1363
14Електрична інженерія141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка100
27Транспорт275Транспортні технології (за видами)1010
ВСЬОГО    60

Таблиця 2 – Основні строки прийому до аспірантури за рахунок видатків державного бюджету в 2022 році

Етапи вступної кампаніїСтроки виконання етапів
Початок прийому заяв та документів25 серпня
Закінчення прийому заяв та документів07 вересня
Строки проведення вступних випробуваньз 08 вересня по 15 вересня
Дата оприлюднення рейтингового списку вступників16 вересня
Термін зарахування вступниківдо 01 жовтня

Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, грн. для вступників 2022 р. за перший рік навчання (2022-2023рр.)

СпеціальністьОчна форма навчання (денна, вечірня)
051  Економіка19250
073  Менеджмент19250
075  Маркетинг19250
131  Прикладна механіка18700
132  Матеріалознавство19300
133  Галузеве машинобудування18700
136  Металургія19800
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка19800
275  Транспортні технології (за видами)19250

Загальні положення правил прийому до аспірантури

1 Вступники до приймальної комісії подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету; (зразок заяви)
 • копію документа, що засвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, підтверджують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних осіб (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (або електронну версію відповідного кольорового фото);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (дослідницька пропозиція це науковий реферат, підготовлений особисто вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (в разі публікації в паперовій формі) (за наявності);
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
  • рекомендацію Вченої ради університету або факультету/інституту (за наявності)

2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі або може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів в аспірантуру у зв’язку із неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому

3. За навчальні та наукові досягнення вступнику до аспірантури нараховуються додаткові бали в порядку, наведеному в таблиці 3.

Таблиця 3 – Додаткові бали при вступі до аспірантури

КодНавчальні та наукові досягненняКількість балів
ДБ1Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад за фахом, конкурсів студентських наукових робітперше місце – 10 друге місце – 6 третє місце – 3
ДБ2Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови одноосібного опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2 (кожна теза)
ДБ3Участь у науковій міжнародній конференції (за умови одноосібного опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)3 (кожна теза)
ДБ4Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)15 (кожна стаття з урахуванням дольового внеску в залежності від кількості співавторів)
ДБ5Стаття у виданнях, які включені до

 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (за обраною спеціальністю)

30 (кожна стаття з урахуванням

 

дольового внеску в залежності від кількості співавторів)

ДБ6Патент або авторське свідоцтво20 (кожний патент або авторське свідоцтво з урахуванням

 

дольового внеску в залежності від кількості співавторів)

ДБ7Дослідницька пропозиція з обраної спеціальностідо 10
 1. Повідомлення про допуск або відмову до складання вступних іспитів надається вступнику у тижневий термін після прийняття рішення приймальною комісією.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.
 2. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 • з спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної     мови     за     програмою,     яка                відповідає          рівню    В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування у формі співбесіди.
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам зі спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань у формі спі
У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), іспит зі спеціальності та іспит з іноземної мови.

5. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних іспитах зі спеціальності та іноземної мови, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

6. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

7. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук відповідних спеціальностей.

8. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

9. Не допускається повторне складання будь-якого із вступних іспитів.

10. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

11. Конкурс серед вступників до аспірантури проводиться за спеціальностями на підставі конкурсного балу.

12. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою (за 100 бальною шкалою):

КБ = 0,5×ВІС + 0,3×ВІМ + 0,2×ДБ,

 де ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою); ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою); ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (згідно табл. 3).

Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 100, він встановлюється таким, що дорівнює 100.

13. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

14. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування або про відмову в зарахуванні до аспірантури щодо кожного вступника.

15. У разі одержання однакової кількості   балів  переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають найвищий середній бал додатка до диплома магістра (спеціаліста);
 • які мають найбільші навчальні та наукові досягнення;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою університету або факультету (інституту).

16. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання на місця державного замовлення, мають право подати заяву на зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

17. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.

18. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук з відповідної спеціальності.

19. Про зарахування до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

20. Термін навчання в аспірантурі становить 4 роки.

Програми вступних іспитів