Меню

Поділитись

Контакти

Відділ аспірантури і докторантури з прийому документів працює в 1-му навчальному корпусі  (вулиця Італійська, 115),  каб. 1.140 з 9.00 до 16.00.

Вихідні дні: субота та неділя.

Телефон: (0629) 44 61 89, 44 62 04.10.


Загальні положення правил прийому до аспірантури

 1. Для проведення прийому до аспірантури і докторантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора.
 2. До аспірантури на очну (денну та вечірню) форму навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 3. До докторантури приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
 4. Підготовка в докторантурі здійснюється за денною формою.
 5. Підготовка громадян України в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:
  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням
   для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для
   роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
  • за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень.
 6. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом:
Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
Шифр Назва Код Назва
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
10
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
10
075
Маркетинг
10
13
Механічна інженерія
131
Прикладна механіка
10
132
Матеріалознавство
10
133
Галузеве машинобудування
10
136
Металургія
10
14
Електрична інженерія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
10
27
Транспорт
275
Транспортні технології (за видами)
10
 1. Взаємозобов’язання аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється за кошти Державного замовлення, визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці та відповідальність сторін у разі невиконання умов цієї угоди.
 2. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або в докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.
 3. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету з урахуванням затвердженого ліцензованого обсягу по кожній спеціальності.
 4. Підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між ректором університету та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Прийом документів

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
  • заяву на ім’я ректора університету в паперовій формі подається вступником особисто;
  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
  • 2 фотокартки 3×4;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
  • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності. (Дослідницька пропозиція – це науковий реферат, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
  • засвідчену копію диплому про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплому відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від 05.05.2015 року № 504;
  • рекомендацію Вченої ради університету або факультету (за наявності);
  • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності).
 1. При вступі до докторантури, крім зазначених вище документів, вступники подають:
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копію диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук;
  • копію атестату про присвоєння вченого звання (за наявності).
 2. Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
 3. Заяви про прийом до аспірантури і докторантури з усіма зазначеними вище документами подаються до відділу аспірантури і докторантури.
 4. Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.
 5. Повідомлення про допуск або відмову до складання вступних іспитів надається вступнику у тижневий термін після прийняття рішення приймальною комісією.

Вступні випробування до аспірантури

 1. Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук відповідних кафедр.
 2. Вступники до аспірантури складають вступні випробування:
  • із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 4. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам зі спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. Програми додаткових вступних випробувань розробляються факультетами і затверджуються рішенням вчених рад факультетів/інститутів.
 5. Послідовність складання вступних випробувань до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), випробування зі спеціальності, та з англійської мови.
 6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності та іноземної (англійської) мови, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.
 7. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Ambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
 8. За навчальні та наукові досягнення вступнику до аспірантури нараховуються додаткові бали за наступним порядком:
Код Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
ДБ1
Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад за фахом
 • перше місце – 3
 • друге місце – 2
 • третє місце – 1
ДБ2
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)
4 (кожна теза)
ДБ3
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)
5 (кожна теза)
ДБ4
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)
10 (кожна стаття)
ДБ5
Стаття у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за обраною спеціальністю)
15 (кожна стаття)
ДБ6
Патент або авторське свідоцтво
20 (кожний патент або авторське свідоцтво)
 1. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 2. Не допускається перездача або повторне складання будь-якого із вступних іспитів.
 3. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Зарахування до аспірантури

 1. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування щодо кожного вступника на підставі конкурсної оцінки.
 2. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС + ВІМ +ДБ, де:

 • ВІС – результат вступного випробування зі спеціальності (за 100 бальною шкалою);
 • ВІМ – результат вступного випробування з іноземної (англійської) мови (за 100 бальною шкалою);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
 1. Конкурс серед вступників до аспірантури проводиться за спеціальностями.
 2. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
 3. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
  • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
  • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчуює рівень В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
  • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою університету або факультету (інституту).
 4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
 5. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок Державного бюджету України, мають право подати заяву на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.
 6. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.
 7. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.
 8. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 9. Термін навчання в аспірантурі становить 4 роки.

Період проведення вступної кампанії

Прийом заяв і документів Прийом вступних іспитів Зарахування до аспірантури
на місця Державного замовлення
01 червня – 15 липня 2018 03 вересня -15 вересня 2018 до 01 жовтня 2018
за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту
20 лютого – 28 лютого 2018 01 березня – 17 березня 2018 до 01 квітня 2018
01 червня – 15 липня 2018 03 вересня -15 вересня 2018 до 01 жовтня 2018
15 жовтня – 31 жовтня 2018 01 листопада – 15 листопада 2018 до 01 грудня 2018

Зарахування до докторантури

 1. Вступники до докторантури, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора філософії, представляють на спеціалізовану кафедру розгорнутий план докторської дисертації, наукові здобутки і опубліковані наукові праці.
 2. Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. Протокол засідання кафедри надається до вченої ради університету.
 3. Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.
 4. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора в термін до 01 жовтня 2018 р.
 5. Термін навчання в докторантурі становить 2 роки.

Правила прийому іноземних громадян до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

 1. До аспірантури на очну (денну та вечірню) форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються іноземні громадяни, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 2. Підготовка іноземних громадян в аспірантурі здійснюється за рахунок:
  • державного замовлення (квота Міністерства освіти і науки України);
  • міжнародних договорів, укладених з університетом;
  • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
 3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом іноземних громадян на навчання для здобуття ступеня доктора філософії подано у п.1.4
 4. Іноземні аспіранти денної форми навчання:
  • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
  • забезпечуються гуртожитком для несімейних.
 5. Іноземні аспіранти користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
 6. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 від 25 листопада 2013 року «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» прийом заяв і документів від іноземних громадян, проведення співбесід та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної та вечірньої) форм навчання здійснюється протягом навчального року.
 7. Періоди проведення вступної кампанії;
Початок прийому заяв і документів 15 січня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів 01 грудня 2018 року
Строки проведення вступних співбесід 01 лютого 2018р. – 15 грудня 2018р.
Терміни зарахування вступників З дати проведення другої співбесіди
Початок навчання в аспірантурі З дати проведення другої співбесіди
 1. Іноземні вступники до аспірантури подають документи, які наведені у п.2.
 2. Документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, які офіційно застосовуються в цій країні для такого засвідчення, та  легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України і подаються з перекладами на українську мову з нотаріальним засвідченням. Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року документи про освіту, отримані за кордоном в обов’язковому порядку проходять процедуру визнання освітнього рівня.
 3. Приймальна комісія університету допускає іноземних громадян до проведення співбесіди з мови (української або російської) та спеціальності на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до проведення співбесід в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Умовами прийому.
 4. Іноземні вступники до аспірантури проходять наступні співбесіди:
  • з української (російської )мови за програмами, які відповідають рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • додаткові співбесіди (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої спеціальності ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 5. Послідовність проведення співбесіди до аспірантури наступна: мова, додаткова співбесіда (за потреби), спеціальність.
 6. Оцінювання співбесід відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».
 7. Вступник, який на співбесіді отримав «не зараховано» для проходження до наступної співбесіди не допускається.
 8. Повторне проходження співбесіди  не допускається.
 9. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за результатами співбесіди з мови (української або російської) та зі спеціальності.
 10. Іноземні вступники до аспірантури, які успішно пройшли всі співбесіди, зараховуються до аспірантури для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб. Зарахування іноземних вступників до аспірантури за державним замовленням відбувається на підставі квот Міністерства освіти і науки України.
 11. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.