Меню

Поділитись

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ
ДВНЗ «ПДТУ»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ
3 ПРИНЦИПИ КОДЕКСУ
4 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
5 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА..
6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДВНЗ «ПДТУ» ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТРУКТУРАМИ Й ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
7 РОЗВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ
8 КОРПОРАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДВНЗ «ПДТУ»
9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ
10 ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1   Корпоративна культура вищого навчального закладу – зосередження цінностей, стійких норм, поглядів, принципів життя та діяльності, ідей, які виникли у вищому навчальному закладі (еволюційним шляхом чи внаслідок цілеспрямованої діяльності менеджменту) і в той чи інший спосіб продукують зразки поведінки його співробітників.
1.2   Кодекс корпоративної культури викладачів, працівників, студентів, аспірантів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (далі Кодекс) містить перелік загальних принципів, норм і правил поведінки, до виконання якого викладачі, співробітники, студенти, аспіранти ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет (далі – ДВНЗ «ПДТУ») повинні вживати всіх необхідних заходів. Знання і дотримання студентами, аспірантами, викладачами і співробітниками ДВНЗ «ПДТУ» положень Кодексу є одним із критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та службової поведінки.
1.3   Кодекс розроблений на основі законодавства України, загальновизнаних моральних та етичних принципів і норм, Статуту і правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ».
1.4   Положення Кодексу обов’язкові для дотримання представниками всіх структурних підрозділів ДВНЗ «ПДТУ». Положення Кодексу можуть бути уточнені внутрішніми документами структурного підрозділу відповідно до специфіки його роботи.
1.5   Кожен викладач, співробітник, студент та аспірант ДВНЗ «ПДТУ», дотримуючись норм даного Кодексу, здійснює свій внесок у підвищення іміджу і ділової репутації університету.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ

2.1   Загальною метою Кодексу є визначення переліку принципів, норм і правил поведінки викладачів, співробітників, студентів, аспірантів ДВНЗ «ПДТУ».
2.2   Стратегічною метою Кодексу є формування ефективної професійної діяльності у сфері надання освітніх послуг, а також підвищення конкурентоспроможності університету як на території України, так і за кордоном.
2.3   Завдання Кодексу:

  • підвищення рівня корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів та аспірантів ДВНЗ «ПДТУ»;
  • визначення морально-етичних норм взаємодії викладачів, співробітників, студентів, аспірантів ДВНЗ «ПДТУ»;
  • визначення етичних норм і принципів у процесі взаємодії із зовнішніми щодо ДВНЗ «ПДТУ» структурами (діловими партнерами, громадськими організаціями, ЗМІ та ін.).

3 ПРИНЦИПИ КОДЕКСУ

3.1   Чесність: правдивість, принциповість, вірність узятим зобов’язанням, суб’єктивна переконаність у правоті справи, що здійснюється, щирість перед іншими й перед самим собою відносно тих мотивів, якими людина керується, визнання і дотримання прав інших людей на те, що їм законно належить.
3.2   Ввічливість: уміння привітно поводитися з людьми.
3.3   Толерантність: здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших.
3.4   Добросовісність: необхідність сумлінної та чесної поведінки суб’єктів при виконанні своїх юридичних обов’язків і здійсненні своїх суб’єктивних прав.
3.5   Відповідальність: свідоме ставлення особи до суспільних вимог, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей.
3.6   Шанобливість: ставлення до колег, викладачів, студентів та аспірантів з повагою, а також ушанування історії і традицій Університету та людей, що здійснювали значний внесок у його розвиток.
3.7   Справедливість: загальне співвідношення цінностей, благ і конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини та її невід’ємні права.
3.8   Об’єктивність: здатність розглядати дискусійні питання відсторонено, незважаючи на особисті вподобання та вигоди.
3.9   Взаємоповага: взаємне шанобливе ставлення викладачів, співробітників, студентів та аспірантів, повага до поглядів іншої людини, а також її переконань та індивідуальності.
3.10 Партнерство: взаємодія між викладачами, співробітниками, студентами та аспірантами задля досягнення спільної мети.
3.11 Професіоналізм: глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне і добросовісне ставлення до обов’язків, якісне та своєчасне виконання поставлених завдань, удосконалення професійного рівня.
3.12 Постійний розвиток і навчання: безперервний рух уперед, створення умов для розвитку талантів і здібностей членів колективу Університету.
3.13 Ефективність: досягнення максимальних результатів за умови оптимального використання людських, інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів.
3.14   Інноваційність: розробка і впровадження наукових досліджень і технологій як в освітньому процесі, так і в різних сферах суспільно-економічного устрою та соціально-культурного розвитку України.

4 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ

Кожен викладач, співробітник, студент, аспірант має прагнути до створення в університеті сприятливого етично-психологічного клімату та, дотримуючись духу університетського співтовариства, у своїй професійній, навчальній і громадській діяльності повинен:
4.1   Цінувати ділову репутацію університету, піклуватися про його позитивний імідж у професійному співтоваристві; не чинити дій, що завдають шкоди інтересам вишу, та протидіяти будь-яким спробам підірвати його авторитет; забезпечувати конфіденційність службової інформації.
4.2   Приймати на себе відповідальність за реалізацію декларованих цілей і усвідомлювати свою причетність до успіхів і невдач університету.
4.3   Орієнтуватися на духовність, громадянськість, патріотизм, загальноприйняті моральні норми, що відображають ідеали добра, довіри, гуманізму.
4.4   Сповідувати принципи справедливості і чесності, протистояти корупції, хабарництву та протекціонізму в університетському середовищі.
4.5   Сприяти створенню в університеті атмосфери довіри, доброзичливості, справедливості, шанобливого ставлення до гідності і прав кожного члена колективу, не допускаючи будь-яких форм дискримінації та насильства.
4.6   Зберігати й примножувати традиції університету та сприяти поширенню його кращих практик із метою формування відповідного середовища в місті та регіоні.
4.7   Дбайливо ставитись до майна університету, дотримуватися чистоти і порядку в спорудах і на території ДВНЗ «ПДТУ», на робочому місці, у навчальних аудиторіях, лабораторіях, гуртожитках тощо; бережно і виключно з метою виконання посадових обов’язків чи навчальної діяльності використовувати офісну техніку, засоби зв’язку, транспорт, навчальне та лабораторне обладнання, бібліотечний фонд.
4.8   Поводитися коректно, не допускаючи відхилень від визнаних форм ділового спілкування. Спілкуватися та звертатися один до одного на «Ви».
4.9     Поважати сімейні цінності, приватне життя своїх колег та осіб, що навчаються.
4.10   Вести здоровий спосіб життя, піклуватися про підтримку своєї працездатності і відповідально ставитися до здоров’я інших людей, у тому числі – з  обмеженими можливостями.
4.11   Приходити на роботу та заняття вчасно, охайно й доречно одягненими. У приміщенні дотримуватися загальноприйнятих норм етикету використання верхнього одягу та інших предметів гардероба.
4.12   В одязі показувати високий рівень культури, віддавати  перевагу діловому стилю. Не приходити до університету в спортивних костюмах (за винятком занять із фізичної культури), пляжному одязі і взутті (шорти, майки, ляпанці). У приміщеннях університету чоловіки повинні перебувати без головного убору.
4.13 Заходити до аудиторії без верхнього одягу.
4.14 У тому випадку, якщо біля вхідних дверей утворилася черга, студенти й аспіранти пропускають викладачів і співробітників університету, чоловіки – жінок, молодші – старших.
4.15 Вітати викладача, що входить до аудиторії, вставанням.
4.16   Не палити на території університету та прилеглій території (крім спеціально відведених місць), а також не вживати алкоголю та наркотичних препаратів.
4.17 Не користуватися під час нарад, заняття мобільними засобами зв’язку, якщо це не обумовлено навчальною необхідністю. У разі потреби співробітники, студенти й аспіранти повинні отримати дозвіл керівника, або викладача на використання мобільних засобів зв’язку, при цьому не створювати дискомфортних умов для оточення. Під час офіційних заходів звукові сигнали мобільних засобів зв’язку мають бути вимкненими.

5 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

5.1   На навчальні заняття, консультації, заліки й іспити студенти та аспіранти ДВНЗ «ПДТУ» повинні приходити вчасно, згідно з розкладом. У разі запізнення на заняття студент повинен попросити вибачення і з дозволу викладача, не привертаючи до себе уваги, зайняти найближче вільне місце в аудиторії.
5.2   Викладач має право видалити студентів та аспірантів з навчального заняття, консультацій, заліків та іспитів за порушення дисципліни й надалі розглядати це як прогул/відсутність.
5.3   Якщо студентові або аспірантові необхідно обговорити будь-яке питання з викладачем поза навчальним заняттям, необхідно:
– точно знати посаду, ім’я, по батькові й прізвище викладача;
– вивчити інформацію на кафедральних стендах, перш ніж увійти на кафедру і поставити запитання;
– висувати свої пропозиції або зауваження тактовно та ввічливо, питання про виділення свого особистого часу студентові викладач вирішує самостійно, на власний розсуд.
5.4   Студенти й аспіранти ДВНЗ «ПДТУ» не повинні:
– грубити викладачам, сперечатися під час заняття, поводитися розбещено або фамільярно;
– обговорювати з викладачем чиїсь оцінки, окрім власних.
5.5   Викладачі ДВНЗ «ПДТУ» не повинні:
– ображати студентів, аспірантів, принижувати їх людську гідність, проявляти зарозумілість або, навпаки, фамільярність, поводитися зухвало або розбещено;
– приймати матеріальну подяку за успішне складання іспитів, заліків, іншу форму звітності;
– обговорювати з тими, хто навчається, професійні й особові недоліки своїх колег;
– проводити на занятті комерційну рекламу, політичну або релігійну агітацію;
– викладачі можуть критикувати дії та вчинки, а не особистість студента.
5.6   У виняткових випадках студенти й аспіранти ДВНЗ «ПДТУ» можуть (письмове звернення в деканат) просити заміни викладача, для чого потрібне подання доведених фактів грубості, некомпетентності, систематичних зривів заняття через провину викладача і тому подібне, а також одностайна думка групи, виразниками якої можуть бути куратор, староста або профорг.
5.7   У виняткових випадках міжособистісного конфлікту з викладачем студент або аспірант може письмово звернутися до завідувача кафедри з мотивованим проханням дозволити скласти іспит іншому викладачеві.

6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДВНЗ «ПДТУ» ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТРУКТУРАМИ Й ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1   При взаємодії з зовнішніми структурами університет виступає за відкриті й чесні взаємовідносини, дотримується високих стандартів ділової етики.
У відносинах із зовнішніми структурами університет керується такими принципами:
– відповідальність і послідовність при виконанні своїх зобов’язань;
– наслідування етичних принципів;
– достовірність інформації, що надається;
– відкритість та інформаційна прозорість;
– пошук компромісів у разі виникнення розбіжностей і суперечок.
6.2   Університет виступає за відкриті й чесні взаємовідносини з засобами масової інформації, надає їм інформацію про свою діяльність.
При взаємодії з засобами масової інформації співробітники і студенти університету:
– діють в інтересах університету, підтримують його імідж, не виконують дій, що перешкоджають інтересам ВНЗ;
– не допускають використання не за призначенням інформації, отриманої у ході виконання своїх службових обов’язків;
– не допускають поширення недостовірної інформації, приховування або спотворення фактів своєї діяльності.

7 РОЗВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

7.1     Недопущення приватних конфліктів у внутрішньо корпоративних відносинах є важливою умовою забезпечення успішної діяльності Університету.
7.2     В Університеті надається перевага розв’язанню конфліктів за допомогою двосторонніх і багатосторонніх конструктивних переговорів.
7.3     Заохочується попередження потенційно конфліктних ситуацій.
7.4     Про виникнення конфліктної ситуації інформуються всі сторони, що мають можливості для оперативного та ефективного розв’язання конфліктної ситуації.
7.5     При розв’язанні конфлікту дотримуються принципів справедливості і процедурної чесності.
7.6  Ухвалення рішень з ділових питань не повинно бути обтяжене якимись особистими, сімейними й іншими міркуваннями, що негативно впливають на виборче судження працівника або посадовця про те, які дії найбільше відповідають інтересам Університету.
7.7     При виникненні конфліктної ситуації між підрозділами Університету пріоритетним напрямом у розв’язанні конфлікту є інтереси Університету як ДВНЗ у цілому.
7.8     Жоден із підрозділів не може користуватися винятковим правом на розв’язання конфліктної ситуації на свою користь.

 8 КОРПОРАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДВНЗ «ПДТУ»

8.1     Для формування корпоративного духу цінності корпоративної культури відображаються в таких символах, як гімн, прапор, емблема, логотип, герб Університету.
8.2     Символіка ДВНЗ «ПДТУ» розміщується на корпусах, у приміщеннях університету, на офіційному сайті, інформаційних стендах, зразках сувенірної та презентаційної продукції, у рекламних матеріалах, елементах одягу співробітників та осіб, що навчаються, тощо.
8.3     Сувенірні приладдя: щоденники, блокноти, візитниці та візитні картки, ручки, папки – оформляється в єдиному стилі, з використанням офіційно встановленої символіки і колірної гами, що створює єдиний образ університету.

9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ

9.1     Порушення положень Кодексу розглядається як дія, не сумісна зі статусом викладача, співробітника, студента та аспіранта Університету.
9.2     За порушення Кодексу передбачені такі наслідки:
– засудження громадською думкою колективу університету;
– дисциплінарні заходи стягнення.

 10 ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

10.1   Кодекс корпоративної культури затверджується на засіданні Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ».
10.2   Кодекс корпоративної культури може доповнюватись. Усі зміни Кодексу затверджуються на засіданні Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ».
10.3   Кодекс доводиться під особистий підпис викладачів і співробітників відділом кадрів, а до відома студентів та аспірантів – керівництвом інститутів, факультетів.