Меню

Поділитись

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює єдиний для Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ») Кодекс академічної доброчесності. Кодекс є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «ПДТУ» та базується на нормах загальнолюдських та європейських цінностей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використовувались наступні нормативно-правові акти України: Конституція України; Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції»; Цивільний Кодекс України, Етичний кодекс ученого України; Статут та Правила внутрішнього трудового розпорядку ДВНЗ «ПДТУ», Кодекс корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів, аспірантів ДВНЗ «ПДТУ». Також використовувався досвід провідних зарубіжних і вітчизняних вищих навчальних закладів і рекомендацій SAIUP – Проект сприяння академічній доброчесності в Україні, що реалізується Американськими радами за підтримки посольства США в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі терміни, визначення та скорочення.

3.1 Академічна доброчесність

 1. Академічна доброчесність – це сукупність принципів і правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатись, викладати і провадити наукову діяльність, дотримуючись етичних та правових норм.
 2. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 3. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і правових норм поведінки учасників науково-освітнього процесу (під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності) для забезпечення якісної освіти та отримання вагомих наукових результатів шляхом утвердження у ДВНЗ «ПДТУ» ціннісних підходів та орієнтирів формування самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатись, викладати і провадити наукову діяльність керуючись принципами чесності, чесного навчання і праці.

3.2 Суб’єкти академічної доброчесності

Працівники – службові особи, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, співробітники ДВНЗ «ПДТУ»; здобувачі освіти – слухачі, аспіранти, докторанти та інші особи, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ».

3.3 Порушенням академічної доброчесності вважається:

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 2. академічне шахрайство – будь-які дії учасників освітньо-наукового процесу, сутність яких полягає у наданні або отриманні будь-якої несанкціонованої допомоги або нечесної переваги у будь-якій формі академічної роботи;
 3. фальсифікація результатів досліджень, посилань у власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень;
 4. надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
 5. використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 6. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі;
 7. неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, що обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
 8. конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 9. подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
 10. приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 11. зловживання владою або службовим становищем – умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
 12. службове підроблення – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів;
 13. службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб;
 14. зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави;
 15. провокація підкупу – дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду.

3.4 Плагіатом вважається:

 • дослівне відтворення чи копіювання тексту (від фрази до набору речень) з книг, статей, Інтернет-ресурсів чи інших джерел без чіткого виокремлення копійованого тексту та посилання на автора (джерело);
 • перефразування частин тексту інших авторів із зміщенням слів або слідування структурі їх аргументації без посилання на джерело;
 • оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення здобувача;
 • списування будь-яких письмових робіт інших здобувачів (у тому числі будь-яких письмових завдань, що виконуються здобувачами у межах навчального процесу під час проміжного та підсумкового контролю знань відповідно до програми навчальної дисципліни, а також під час державних екзаменів).

3.5 Цитата

Порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, що використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

3.6 унікальність твору (роботи, матеріалу)

Співвідношення (%) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму матеріалу.

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Кодекс академічної доброчесності (далі – Кодекс) регулює застосування загальних засад та правил наукової етики та визначає порядок перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованих вчених рад, редакцій збірників наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітетів конференцій від співробітників ДВНЗ «ПДТУ» та представників інших організацій, монографій, підручників та навчальних посібників співробітників ДВНЗ «ПДТУ», а також бакалаврських робіт (проектів) та магістерських робіт здобувачів вищої освіти, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ», на дотримання академічної доброчесності та заходи попередження плагіату.

4.2 Колектив здобувачів вищої освіти та співробітників ДВНЗ «ПДТУ» (університетської громади) усвідомлюючи свою відповідальність за формування сприятливого академічного середовища, вважаючи своїм обов’язком формування системи демократичних відносин між членами університетської громади для забезпечення дієвого освітнього середовища, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення іміджу і ділової репутації ДВНЗ «ПДТУ» зобов’язується виконувати даний Кодекс.

5 ПРИНЦИПИ І НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ДВНЗ «ПДТУ»

5.1 Кожен член університетської громади є відповідальним за дотримання наступних принципів академічної доброчесності в освітній, викладацькій та науковій діяльності: законності та верховенства права; свободи та поваги людської гідності; патріотизму та служіння українському народові; професіоналізму та компетентності; чесності і порядності; справедливості та толерантності; партнерства і взаємодопомоги; поваги та взаємної довіри; відкритості і прозорості; колегіальності та демократичності; самостійності виконання здобувачами усіх навчальних завдань; самовдосконалення і саморозвитку; персональної відповідальності та роботи на результат; нетерпимості щодо недотримання правил і норм Кодексу академічної доброчесності.

5.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними і науково- педагогічними працівниками передбачає:

5.2.1 сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення і доручення керівництва, не допускати зловживання та неефективного використання державної і комунальної власності;

5.2.2 постійно підвищувати професійну кваліфікацію, застосовуючи у своїй діяльності інноваційні освітні методи та технології;

5.2.3 сумлінно ставитись до навчального процесу, форм контролю, об’єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння осіб, що навчаються;

5.2.4 дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливим у стосунках зі здобувачами, керівниками, колегами і підлеглими;

5.2.5 із толерантністю та повагою ставитись до колег та осіб, які навчаються, незалежно від їх етнічної, релігійної, культурної або соціальної приналежності;

5.2.6 сприяти творчій активності здобувачів, заохочувати і підтримувати будь-яку діяльність, пов’язану з системою слухацького самоврядування, покращенням культурного життя та іміджу ДВНЗ «ПДТУ». Враховувати пропозиції здобувачів щодо форм та методів навчання;

5.2.7 не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, або інформації особистого характеру, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових та професійних повноважень;

5.2.8 нести моральну відповідальність за наслідки своїх досліджень, що можуть впливати на природне середовище і розвиток людства; 5.2.9 сприяти практичній реалізації результатів своєї роботи задля покращення життя суспільства, збереження культурно-історичної спадщини, раціонального використання природних ресурсів тощо;

5.2.10 чинити опір псевдонауці, виступати проти проявів академічної недоброчесності;

5.2.11 захищати свободу наукового пошуку, протидіяти втручанню влади та чиновників у наукові дослідження, а також їх упередженому впливу на характер отримуваних у дослідженнях даних та результатів; 5.2.12 спиратись на міжнародні та національні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності та авторського права;

5.2.13 дбайливо ставитись до бібліотечних, документальних та інших матеріальних фондів і ресурсів університету, а також проявляти увагу до раціонального використання енергоносіїв ДВНЗ «ПДТУ», протидіяти актам вандалізму на території університету;

5.2.14 самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що була завдана у процесі виконання таких рішень чи доручень. Утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законам, незважаючи на приватні інтереси;

5.2.15 негайно повідомляти керівництво про отримання для виконання рішень чи доручень, якщо учасник академічної спільноти вважає рішення чи доручення незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

5.2.16 уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів. Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для працівників ДВНЗ «ПДТУ» є:

5.2.17 допуск порушення навчального процесу, його недостатнє науково-методичне забезпечення;

5.2.18 недотримання вимог контракту та індивідуального робочого плану;

5.2.19 запізнення на заняття або пропуск занять без поважних причин;

5.2.20 встановлення з особами, які навчаються, стосунків неформального характеру;

5.2.21 допуск некоректного, зневажливого ставлення до здобувачів, колег та співробітників;

5.2.22 вдавання до форм академічного шахрайства, академічного плагіату та інших форм прояву академічної недоброчесності, викладених у Розділі ІІІ;

5.2.23 зловживання владою, впливом або службовим становищем;

5.2.24 провокування підкупом;

5.2.25 допуск фактів службової підробки та службової недбалості;

5.2.26 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди чи подарунків службовою особою;

5.2.27 отримання та пропонування хабарів та (або) здійснення будь-яких інших корупційних дій;

5.2.28 свідоме порушення нормативних та розпорядчих документів ДВНЗ «ПДТУ» (Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, кодекси, положення, накази та розпорядження) та чинного законодавства України.

5.3 Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та іншими особами, які навчаються, передбачає наступні завдання:

5.3.1 поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від Ваших;

5.3.2 відповідально ставитись до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами;

5.3.3 бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

5.3.4 ефективно використовувати час навчальних занять для досягнення навчальних цілей, не марнуючи його на інші сторонні речі;

5.3.5 активно займатись самостійною роботою, використовуючи методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову літературу, використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань;

5.3.6 ефективно розподіляти час на пошук і вивчення матеріалів, необхідних для підготовки якомога якісної роботи (практичної, лабораторної, курсової, дипломної тощо);

5.3.7 чесно та відповідально готуватись до поточного, модульного і підсумкового контролю, докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх завдань;

5.3.8 використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатись на них;

5.3.9 подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

5.3.10 у разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи дослідницьких завдань − звертатись до інших за допомогою (у межах прийнятного), наприклад, щодо редагування тексту, обговорення власних ідей тощо;

5.3.11 інформувати викладачів та осіб, які навчаються, про недопустимість порушення норм і правил академічної доброчесності. Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються, є:

5.3.12 виявлення нешанобливого та некоректного ставлення до осіб, які навчаються, представників викладацького складу або адміністрації;

5.3.13 запізнення на навчальні заняття та пропуск їх без поважних причин;

5.3.14 під час навчального процесу використовування джерел інформації (усні (підказки), письмові (роботи інших осіб), друковані (книги, методичні посібники), електронні (телефони, планшети), недозволених викладачем;

5.3.15 прохання, надання та одержання допомоги від третіх осіб (у тому числі і в якості підставних) при проходженні поточного, модульного, семестрового і підсумкового контролю; використовування родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки;

5.3.16 здійснювання або заохочування будь-якими способами зміни отриманої академічної оцінки;

5.3.17 надання для оцінювання письмової роботи, підготовленої за участі інших осіб;

5.3.18 внесення до списку авторів публікацій осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів;

5.3.19 фальсифікація або фабрикування інформації, наукових результатів з їх наступним використанням у роботі (курсовій, дипломній, дисертаційній);

5.3.20 отримування або пропонування хабара за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

5.3.21 участь у будь-якій іншій діяльності, пов’язаної з порушенням правил і норм академічної доброчесності.

5.4 Факти порушення науковими, педагогічними, науково-педагогічними працівниками та особами, які навчаються, норм Кодексу академічної доброчесності виносяться на розгляд Комісії з академічної доброчесності, повноваження якої встановлюються Розділом VI цього Кодексу.

6 КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1 Для моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм цього Кодексу наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» утворюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

6.2 Комісія є дорадчим органом ДВНЗ «ПДТУ». Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення норм цього Кодексу та надавати пропозиції адміністрації університету (факультетів) щодо накладання відповідних санкцій.

6.3 Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами, Статутом ДВНЗ «ПДТУ» та цим Кодексом.

6.4 Склад Комісії затверджується вченою радою ДВНЗ «ПДТУ». Термін повноважень комісії становить 2 роки.
До складу комісії за посадами входять: перший проректор, проректор з наукової роботи, уповноважений фахівець з попередження і виявлення корупції, голова редакційно-видавничої ради, вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, начальник навчального відділу, начальник юридичного відділу, голова студентського самоврядування.

6.5 Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження з ведення протоколу засідання, підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

6.6 Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові − що визначаються планом роботи, та позачергові − що скликаються для вирішення оперативних та нагальних питань.

6.7 Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

6.8 Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

6.9 Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед вченою радою ДВНЗ «ПДТУ».

6.10 Член університетської громади, який став свідком порушення цього Кодексу або має серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього Кодексу, повинен звернутись до Комісії з письмовою заявою. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані, адреса, телефон, місце роботи, посада, курс, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи звернення, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються. Неприйнятно подавати (підтримувати подання) безпідставних скарг.

6.11 На засідання запрошується заявник та особа, стосовно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу.

6.12 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення щодо порушення чи не порушення норм цього Кодексу. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються ректору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

6.13 Якщо здобувач освіти чи працівник має сумніви або непевність, що його дії або бездіяльність можуть порушити Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ», він може звернутись за консультацією до Комісії.

6.14 Будь-який член університетської громади має право звернутись до Комісії з метою внесення пропозицій та доповнень до цього Кодексу.

7 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ТА РОЗГЛЯДУ ФАКТУ ПЛАГІАТУ

7.1 Встановлення факту плагіату

7.1.1 Перевірці на академічний плагіат підлягають:

 • бакалаврські роботи (проекти) та магістерські роботи здобувачів вищої освіти;
 • монографії, підручники, навчальні посібники та інші роботи, що вимагають рекомендації вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» до видання. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр;
 • рукописи статей, що надходять до редакцій збірників наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», організацію перевірки яких здійснюють заступники головного редактора або відповідальні секретарі збірників наукових фахових видань. Контроль за виконанням перевірки здійснює головний редактор;
 • рукописи тез доповідей, що надходять до оргкомітетів заходів наукового та науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів) ДВНЗ «ПДТУ». Організацію перевірки здійснюють головні редактори (заступники головного редактора або відповідальні секретарі) збірників тез доповідей та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи;
 • дисертаційні роботи та автореферати. Організацію перевірки здійснюють голови спеціалізованих рад.

7.1.2 Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів робіт для розгляду спеціалізованою радою, редакційною колегією або кафедрою. 7.1.3 Перевірку на академічний плагіат бакалаврських робіт (проектів) та магістерських робіт здобувачів вищої освіти здійснює безпосередньо викладач або керівник роботи на етапі загальної перевірки роботи. Особи, які здійснюють перевірку на академічний плагіат, при виявленні факту академічного плагіату надають мотивовані висновки для розгляду роботи на засіданні кафедри.

7.1.4 Перевірку наукових праць, у тому числі дисертаційних досліджень, за відповідним дорученням здійснюють:

 • – експертні комісії спеціалізованих вчених рад;
 • – відповідальні секретарі збірників наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ» та оргкомітетів конференцій;
 • – відповідальні особи з числа висококваліфікованих співробітників кафедр, які призначаються дорученням завідувача кафедри.

Особи, які здійснюють перевірку на академічний плагіат, визначають унікальність кожної представленої роботи та надають висновки у роздрукованому вигляді для подальшого розгляду на засіданнях кафедр, спеціалізованих рад, оргкомітетів конференцій. Розгляду передує аналіз результатів перевірки унікальності роботи експертами у відповідній галузі знань, які призначаються відповідальними особами.

7.1.5 Остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами, та (або) відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання за мотивованими висновками приймається кафедрами, експертними комісіями спеціалізованих рад, редколегіями збірників наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ» та оргкомітетами конференцій на своїх засіданнях. При прийнятті рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань (спеціальність), вид роботи (стаття, дисертація, монографія тощо) та її унікальність. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом (засідання кафедри, експертної комісії, редакційної колегії збірника наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітету конференції) у вигляді рішення щодо дозволу до опублікування матеріалів, допуску до захисту, відправки матеріалів на доопрацювання або відхилення без права подальшого розгляду.

7.1.6 У разі незгоди з результатами перевірки автор роботи (що була на перевірці) має право на апеляцію. Апеляція подається особисто автором роботи на ім’я ректора ДВНЗ «ПДТУ» у триденний термін після оголошення результатів перевірки. У разі надходження апеляції, за наказом (дорученням) ректора ДВНЗ «ПДТУ» створюється комісія для розгляду апеляції. Апеляція розглядається апеляційною комісією у тижневий термін з наступного дня після виходу наказу (доручення) ректора про створення апеляційної комісії, якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки апеляційної комісії оформлюються відповідним протоколом.

7.2 Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності

7.2.1 За порушення норм академічної доброчесності наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» можуть бути притягнуті до моральної, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів ДВНЗ «ПДТУ» , норм законодавства України, у тому числі таких як: – відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; – позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання (НАЗЯВО); – позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади та ін.

7.2.2 До здобувача ДВНЗ «ПДТУ», у випадку порушення правил академічної доброчесності, в т.ч. встановлення факту плагіату, може бути застосовано такі види заходів впливу: – академічні (незарахування роботи; повторне проходження оцінювання; повторне проходження навчального курсу); – дисциплінарні (догана, письмове попередження, відрахування з ДВНЗ «ПДТУ») та ін.

7.2.3 Декілька вищезазначених заходів впливу можуть бути застосовані одночасно.результатів, які отримані іншими авторами, та (або) відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання за мотивованими висновками приймається кафедрами, експертними комісіями спеціалізованих рад, редколегіями збірників наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ» та оргкомітетами конференцій на своїх засіданнях. При прийнятті рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань (спеціальність), вид роботи (стаття, дисертація, монографія тощо) та її унікальність. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом (засідання кафедри, експертної комісії, редакційної колегії збірника наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітету конференції) у вигляді рішення щодо дозволу до опублікування матеріалів, допуску до захисту, відправки матеріалів на доопрацювання або відхилення без права подальшого розгляду.

7.1.6 У разі незгоди з результатами перевірки автор роботи (що була на перевірці) має право на апеляцію. Апеляція подається особисто автором роботи на ім’я ректора ДВНЗ «ПДТУ» у триденний термін після оголошення результатів перевірки. У разі надходження апеляції, за наказом (дорученням) ректора ДВНЗ «ПДТУ» створюється комісія для розгляду апеляції. Апеляція розглядається апеляційною комісією у тижневий термін з наступного дня після виходу наказу (доручення) ректора про створення апеляційної комісії, якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки апеляційної комісії оформлюються відповідним протоколом.

7.2 Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності

7.2.1 За порушення норм академічної доброчесності наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» можуть бути притягнуті до моральної, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів ДВНЗ «ПДТУ» , норм законодавства України, у тому числі таких як:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання (НАЗЯВО);
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади та ін.

7.2.2 До здобувача ДВНЗ «ПДТУ», у випадку порушення правил академічної доброчесності, в т.ч. встановлення факту плагіату, може бути застосовано такі види заходів впливу:

 •   академічні (незарахування роботи; повторне проходження оцінювання; повторне проходження навчального курсу);
 • дисциплінарні (догана, письмове попередження, відрахування з ДВНЗ «ПДТУ») та ін.

7.2.3 Декілька вищезазначених заходів впливу можуть бути застосовані одночасно.

7.2.4 Наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються, мають право на незаборонені законодавством способи оскарження звинувачень у порушенні норм академічної доброчесності.

8 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» ухвалюється на засіданні вченої ради.

8.2 Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» набирає чинності з моменту схвалення його більшістю членів вченої ради та затвердження і введення в дію наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ».

8.3 Здобувачі вищої освіти повинні бути ознайомлені (під підпис) з Кодексом академічної доброчесності упродовж місяця з дня зарахування до ДВНЗ «ПДТУ», а наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники – на момент прийому на роботу, одночасно з ознайомленням з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.4 Усі працівники та особи, які навчаються, повинні знати і дотримуватись принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. Незнання цих норм не може слугувати виправданням щодо їх порушення.

8.5 Невиконання норм Кодексу академічної доброчесності є предметом розгляду Комісії з академічної доброчесності.

8.6 Зміни і доповнення до Кодексу виносяться на розгляд вченої ради за пропозиціями вчених рад факультетів, профспілки ДВНЗ «ПДТУ», Комісії з академічної доброчесності, організацій аспірантів, докторантів.

8.7 Відповідальність за актуалізацію Кодексу та контроль за виконанням його вимог несуть посадові особи ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до їх функціональних обов’язків.


Ключові слова: академічна доброчесність, плагіат, унікальність твору, Комісія з питань академічної доброчесності