Меню

Поділитись

Соціально-гуманітарний факультет ДВНЗ «ПДТУ» є лідером серед закладів вищої освіти регіону у царині гуманітарної освіти.

 • На факультеті навчається більше 500 студентів.
 • Навчальний процес забезпечують 33 викладачі
 • серед викладачів є 27 докторів та кандидатів наук

Завдяки високому професіоналізму професорсько-викладацького складу, студенти отримують ґрунтовну освіту та формують навички науково-дослідної, науково-організаційної та професійної діяльності

Про факультет

Освітні програми

Адміністрація факультету

Марченко Ірина Федорівна
Марченко Ірина Федорівна
декан соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук, в.о. декана факультету інженерної та мовної підготовки

Марченко Ірина Федорівна

декан соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук, в.о. декана факультету інженерної та мовної підготовки

Контактна інформація

 • Електронна пошта: marchenko_i_f@pstu.edu

Докладніше

Контакти

 • Декан СГФ – Марченко Ірина Федорівна
  email: marchenko_i_f@pstu.edu
 • Заступник декана з навчальної роботи СГФ – Голі-Оглу Тамара Войцехівна
  email: goli-oglu_t_v@pstu.edu
 • Заступник декана з виховної роботи СГФ – Роговська Ольга Олексіївна
  email: rogovska_o_o@pstu.edu
 • Деканат СГФ, секретар – Жижома Юлія Михайлівна
  email: zhizhoma_y_m@pstu.edu

YouTube: Я – СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПДТУ

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Навчання на факультеті

Студентсько-викладацьке товариство залучене до реалізації суспільно корисних проєктів у галузі науки, культури та освіти, що реалізуються за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського Союзу (ЄС), Британської Ради в Україні, Чорноморського фонду регіонального співробітництва німецького фонду Маршалла (BST), Українського культурного фонду.

Студенти та викладачі факультету проходять тренінги з толерантності та активного громадянства, реалізують суспільно корисну діяльність за проєктом «100 днів волонтерства», залучаються до роботи Стартап Школи «Sikorsky Challenge», де успішно розробляють інноваційні бізнес-проєкти в галузях туризму, соціальної роботи, ігрових технологій.

Поширенню новітніх педагогічних практик сприяє створена на факультеті «Майстерня педагогічної думки». В її рамках підвищують кваліфікацію та оволодівають інноваційними інструментами педагогічної діяльності не лише викладачі університету, а й співробітники інших закладів вищої освіти Маріуполя.

Наукові конференції, дискусійні клуби, творчі конкурси, освітні онлайн платформи, закордонне стажування та інші можливості роблять соціально-гуманітарний факультет сприятливим місцем для ефективного вмотивованого навчання та якісного відповідального викладання.

https://youtu.be/uqjxDMYtNRs

Наукова робота

Наукова робота є одним з пріоритетних напрямків роботи соціально-гуманітарного факультету.На кафедрах виконуються наукові дослідження з філології, соціології, соціальної роботи, туризму, філософії, культурології та історії України.

Науковці факультету плідно працюють над дослідженням слов’янських та германських мов, розв’язанням складних мовознавчих та перекладознавчих проблем, здійснюють дослідження з лексикології, граматики, стилістики. Науковий пошук дослідників зорієнтовано на лінгвальні й лінгвотрансформаційні можливості та перспективи штучного інтелекту, крос-культурну комунікацію, психолінгвістику та когнітивну  дериватологію, прагматику перекладу та лінгвосинергетику, дискурсологію та  лінгводидактику. До кола наукових інтересів викладачів факультету належать тенденції розвитку культурології в контексті сучасного гуманітарного знання, дослідження авангардного руху в мистецтві, зокрема українського футуризму як явища національної культури, а також дослідження етнічної та соціальної історії України, проблем та перспективи розвитку туристичних ресурсів Приазов’я, політики історичної пам’яті, безпеки та ідентичності, модернізації туристичної галузі Донецького регіону в умовах цифрової трансформації економіки. Значну зацікавленість у науковців факультету викликають проблеми соціальної геронтології, соціальної інклюзії, особливості соціальної політики та соціальної роботи в Україні й країнах ЄС. Особливо актуальними в сучасних умовах є дослідження теоретико-методологічних та прикладних аспектів соціальної роботи з ВПО та біженцями, факторів ефективного управління системою соціальної роботи в умовах невизначеності,  а також інноваційних інструментів державного управління системою соціальної роботи.

Результати наукових досліджень викладачів соціально-гуманітарного факультету оприлюднюються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікуються у провідних фахових виданнях України та за кордоном, а також у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз даних (зокрема Web of Science, Index Copernicus International та ін.).  На факультеті видається науковий збірник «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування (ISSN 2617-2038), в  якому представлено наукові публікації викладачів, магістрантів та студентів.

Важливою складовою роботи соціально-гуманітарного  факультету є розвиток студентської науки. Тематика дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти пов’язана з актуальними проблемами функціонування соціально-гуманітарної сфери. Студенти беруть участь у олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, науково-практичних конференціях, круглих столах тощо. Щорічно результати студентських наукових досліджень оприлюднюються на студентській науково-технічній конференції «Наука – перші кроки».

Співробітництво зі стейкхолдерами

З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців на соціально-гуманітарному факультеті організовано співпрацю зі стейкхолдерами. Кафедрами підписані та реалізуються угоди з закладами вищої освіти, державними і приватними підприємствами (установами), а також громадськими організаціями, серед яких :

 • Кафедра філології  та  видавничої справи Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського;
 • Київський університет  туризму,економіки і права;
 • Поморська академія в Слупську (Республіка Польща);
 • Запорізький національний університет;
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка;
 • Health Resort & Medical Spa «Панорама Морська» м. Ярославець (Республіка Польща);
 • Комунальний заклад «Маріупольський міський соціальний гуртожиток» (м. Дніпро);
 • ТОВ «Телеканал «МЕГА» (м. Київ);
 • ТОВ «Фірма Будущєе» (м. Одеса);
 • Бюро перекладів «ЛІГА» (м. Кривий Ріг);
 • Приватна школа іноземних мов «StartDeutsch Schule» (Німеччина, офіс м. Київ) ;
 • ГО Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»;
 • ГО «Рада жінок Донеччини» (м. Київ);
 • ГО «Маріупольська Спілка Молоді» (м. Київ).

З метою підвищення зацікавленості здобувачів освіти у навчанні, отримання ними необхідних практичних навичок для подальшої професійної діяльності кафедри соціально-гуманітарного факультету проводять науково-практичні конференції та круглі столи за участю стейкхолдерів, організовують зустрічі здобувачів з потенційними працедавцями, співпрацюють зі стейкхолдерами щодо надання баз практик та вдосконалення освітніх програм.

Студенту

Вибіркові дисципліни

Бакалаври

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота

242 Туризм

Магістри

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота