Меню

Поділитись

Секція вищої та прикладної математики забезпечує підготовку:

фахівців в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика освітня програма «Комп’ютерне моделювання» з освітньо-кваліфікаційних рівней:

 • бакалавр – (термін навчання – 3 роки 10 міс.; на базі МС – 2 роки 10 міс.);
 • магістр (термін навчання – 1 рік 4 міс.);

фахівців в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта освітня програма «Математика» з освітньо-кваліфікаційного рівня

 • бакалавр – (термін навчання – 3 роки 10 міс.).

Форма навчання: денна.

Секція «Вищої та прикладної математики» забезпечує безперервну математичну підготовку для всіх технічних і економічних спеціальностей ПДТУ, проводить курси підвищення кваліфікації вчителів математики.

Колектив

Федосова Ірина Василівна1
Федосова Ірина Василівна1
Завідувач кафедри комп’ютерних наук, доктор педагогічних наук, професор, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання»

Федосова Ірина Василівна1

Завідувач кафедри комп’ютерних наук, доктор педагогічних наук, професор, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання»

Контактна інформація

 • Електронна пошта: fedosova_i_v@pstu.edu

Докладніше

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Історична довідка

Кафедра вищої математики заснована в 1944-1945 учбовому році. Її створення було обумовлено необхідністю організації учбового процесу по вищій математиці для підготовки інженерів-металургів в Маріупольському металургійному інституті, потреба в яких в ті роки постійно зростала, а також для проведення наукових досліджень. В різний час кафедрою керували талановиті педагоги і вчені, такі як Богданов Д.І., Капранов В.П., Рудаков В.П.. З 1970 р. протягом 30 років кафедру очолював доктор економічних наук, професор Сударєв В.П.. З 2000 р. по 2010 р. кафедрою керував доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Ю.Є.. На даний час кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор Холькін Олександр Михайлович.

Зараз на кафедрі працюють 14 викладачів, з них 1 доктор наук і 7 кандидатів; 2 лаборанти. На кафедрі були підготовлені і захищені 3 докторські дисертації (Сударєв В.П., Коляда Ю.Є. і Холькін О.М.), а також 20 кандидатських. В даний час над докторською дисертацією працює доцент кафедри Буланчук Г.Г.. Активно працює над кандидатською дисертацією асистентка кафедри , аспірантка Кіркіна Т.Ю.

З 2008 р. на кафедрі було відкрито прийом студентів на спеціальність прикладна математика. Того ж року кафедрі було надано назву «Вищої та прикладної математики». Студенти даної спеціальності одержують фундаментальну математичну підготовку і здатні вирішувати широкий спектр задач практично у всіх областях науки і техніки, пов’язаних із створенням математичних моделей виробничих, технологічних, економічних, природничих і управлінських процесів. З 2019 р. на кафедрі було відкрито прийом студентів на спеціальність середня освіта (математика), випускники за якою оволодіють майстерністю викладання математики.

Кафедра має в своєму розпорядженні методичний кабінет, комп’ютерний клас, обладнані сучасною комп’ютерною і оргтехнікою. Розробляються і впроваджуються в учбовий процес тестуючи і учбові комп’ютерні програми. На сайті університету розміщений банк учбово-методичних матеріалів в електронному виді, обсяг якого постійно розширюється. Кафедрою щорічно публікуються наукові праці у спеціальних вітчизняних і зарубіжних виданнях, періодично видаються книги та монографії.

Напрямки роботи

Кафедра вищої та прикладної математики є одночасно загальноосвітньою та випускаючою. Кафедра забезпечує безперервну математичну підготовку для всіх технічних та економічних спеціальностей ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», здійснює курси підвищення кваліфікації вчителів математики.

Читаються наступні дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей», «Математична статистика», «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання: економетрика», «Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні методи і моделі», «Математичні методи дослідження операцій», «Дискретна математика» та ін.

Для спеціальностей, за якими кафедра є випускаючою, ведуться дисципліни:

нормативні

 • Алгебра та геометрія;
 • Аналіз даних;
 • Варіаційне числення та методи оптимізації;
 • Додаткові методи обчислювальної геометрії;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Комп’ютерні і математичні методи теорії прийняття рішень;
 • Математичний аналіз;
 • Математичне моделювання;
 • Методи обчислень;
 • Методи планування експериментів і обробки результатів;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Методика викладання математики та інформатики;
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем;
 • Рівняння математичної фізики;
 • Теорія ймовірності, математична статистика та випадкові процеси;
 • Теорія систем і системний аналіз;
 • Теорія функцій комплексної змінної та ін.

вибіркові

 • Комп’ютерне моделювання в системах масового обслуговування;
 • Корпоративні інформаційні системи;
 • Математичні методи кодування інформації;
 • Методи комп’ютерної анімації;
 • Методи комп’ютерної імітації;
 • Створення мобільних та веб-застосувань;
 • Сучасні скриптові мови програмування;
 • Функціональний аналіз та ін.

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота на кафедрі вищої та прикладної математики ведеться по наступних напрямах:

 • Розробка і створення тестуючих і навчальних учбових комп’ютерних програм.
 • Подальший розвиток модульної рейтингової системи, пристосованої до болонського процесу.
 • Створення банку відео-лекцій.
 • На кафедрі розроблена система дистанційного навчання по курсу вищої математики в програмній оболонці «MOODLE».
 • На кафедрі проводиться робота з обдарованою студентською молоддю (студентські олімпіади і науково-дослідницька робота) і школярами міста (робота з обдарованими учнями в рамках школи «Юний математик» та Малої академії наук).
 • Виконуються держбюджетні дослідження по науковій методичній роботі, результати яких докладаються на методичних конференціях різних рівнів і публікуються у вітчизняних періодичних виданнях.
 • На кафедрі функціонує навчально-методичний і науковий семінари, на яких обговорюються всі напрями методичної і наукової роботи.

Наукові напрями роботи кафедри

На кафедрі сформовані наступні наукові напрями:

 • диференціальні рівняння і функціональний аналіз – проф. Холькін О.М.;
 • дослідження в області гідродинаміки вихрових течій – доц. Буланчук Г.Г.;
 • дослідження в області механіки пружних деформованих тіл – доц. Лупаренко О.В.

Активно науковою роботою займаються також Кіркіна Т.Ю. за темою “Математичне моделювання транспортної системи з використанням методів штучного інтелекту” та Остапенко А.О., научні інтереси якого полягають в області обчислювальної гідродинаміки.

Міжнародні зв’язки

Кафедра вищої та прикладної математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, країн СНД, Західної Європи.

Більшість викладачів кафедри виступають з науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях.

Абітурієнту

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо, навчаючись на нашій кафедрі, отримати перспективні спеціальності.

Студентів будуть навчати викладачі високої кваліфікації, автори монографій, навчальних посібників, методичних розробок, випускники провідних вузів.

Чекаємо на Вас!

Кафедра «Вищої та прикладної математики» здійснює підготовку фахівців в галузі знань:

Умови вступу:

Конкурентоспроможність випускників

Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки та техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Розрахунки реальних процесів, завдань засновані на складних математичних методах, які є об’єктом вивчення фахівців з прикладної математики. Це зумовлює потребу у підготовці фахівців з прикладної математики за ОП «Комп’ютерне моделювання».

Потреба в фахівцях з середньої освіти за ОП «Математика» наразі дуже актуальна в зв’язку з дефіцитом вчителів математики.

Для того, щоб цілі та програмні результати ОП (освітньої програми) за обома спеціальностями відповідали тенденціям розвитку спеціальностей та ринку праці, до ОП були включені дисципліни «Основи Веб-технологій», «Програмування та підтримка Веб-застосувань», «Програмування комп’ютерної графіки».

Щорічно кафедрою проводяться наукові конференції та круглі столи за участю роботодавців з проблем професійної освіти майбутніх фахівців. Кафедрою постійно проводиться моніторинг ринку праці стосовно попиту на фахівців вказаних спеціальностей та вимог до їх підготовки. 18 квітня 2019 між ДВНЗ «ПДТУ» та ТОВ «МетінвестХолдінг» відбулося підписання меморандуму про співпрацю, що розширює можливості випускників за ОП «Комп’ютерне моделювання» до працевлаштування на підприємствах групи «Метінвест».

У промислово розвитому регіоні Донбасу та зокрема у м. Маріуполь високою є потреба у фахівцях, орієнтованих на галузеві науково-дослідні заклади, інвестиційні компанії, банки, на промислові підприємства, що займаються розробкою та впровадженням математичних методів, комп’ютерних систем, розробкою програмно-технічних засобів автоматизації інформаційних, виробничих та проектно-дослідних процесів. У зв’язку з цим, до змісту ОП «Комп’ютерне моделювання» включені навчальні дисципліни, що забезпечують реалізацію зазначених компетентностей у галузевому контексті та сприяють підвищенню конкурентоспроможності випускників.

Горбачова Анастасія (бізнес/системний аналітик «Fozzy Group»), гр.КМ-10, (Київ)
Горбачова Анастасія (бізнес/системний аналітик «Fozzy Group»), гр.КМ-10, (Київ)
Остапенко Артем (кандидат технічних наук, стар. викладач кафедри ВтаПМ в ПДТУ)

Виробнича практика за ОП «Комп’ютерне моделювання» проходить на базі ПАО МК «Азовсталь», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС», ТОВ «Єдина точка доступу», СП «Імпекс-Техно» Під час виробничої практики студенти отримують практичні навички комплексного розв’язання професійних задач у галузі виробничої та комерційної діяльності з використанням програмних засобів, інформаційних систем і технологій. Також професіонали – практики, експерти галузі, роботодавці залучаються до аудиторних занять.

ОП «Комп’ютерне моделювання» та ОП «Математика» передбачають формування загальних компетентностей, що є складовими соціальних навичок (softskills). Під час навчання при викладанні перевага надається евристичним методам навчання, які дозволяють формувати вміння стратегічного характеру (здобувати нові знання, критично переосмислювати ситуацію, здійснювати аналіз та самоаналіз, оцінювати способи та методи своєї діяльності з точки зору ефективності та доцільності, оцінювати якість результатів). Методи, обрані викладачами, сприяють формуванню вміння працювати в команді, комунікабельності, формуванню лідерських якостей студентів, усвідомленню своєї ролі в команді та відповідальності за колективний результат.

Більша частина випускників-бакалаврів за ОП «Комп’ютерне моделювання» продовжують навчання у магістратурі. Деякі з них продовжили навчання в КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського (за рахунок бюджетних коштів!) і успішно їх закінчили. Навчаючись в магістратурі, більша частина з випускників вже працюють за спеціальністю. За підсумками опитування випускників, 67% з опитаних знайшли роботу менш, ніж за місяць, як на підприємствах, так і в часних фірмах. Бажаючі працевлаштувалися за кордоном. Крім того, фахівці за спеціальністю прикладна математика мають можливість займатися фрілансом.

Архіпов Дмитро (Network and Client Administrator, Sayama Travel Group), гр. КМ-09,(Тайланд)
Архіпов Дмитро (Network and Client Administrator, Sayama Travel Group), гр. КМ-09,(Тайланд)
Єфремов Дмитро (вчитель математики), гр. КМ-10, (Маріуполь)
Єфремов Дмитро (вчитель математики), гр. КМ-10, (Маріуполь)

Типові траєкторії працевлаштування випускників за ОП «Комп’ютерне моделювання» (за підсумками опитування випускників): інженер по комп’ютерним системам, фахівець з комп’ютерного дизайну, системний адміністратор, PHP-developer, software developer ,прикладний програміст, back-end developer, вчитель математики та інформатики.

Держава має широку мережу шкільних закладів: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, навчально-виховні комплекси, де навчається багато дітей, серед них є обдаровані, зацікавлені математикою. Та, нажаль, у школах відчувається дефіцит учителів математики та інформатики, тому випускники за спеціальністю середня освіта «Математика» обов’язково знайдуть своє місце на ринку праці. Володіння ІКТ, яке передбачає ОП, гарантує їм можливість працювати, у тому числі, і дистанційно.