Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з теплоенергетики.

Кафедра, що випускає: Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр здатний виконувати у вище зазначених видах економічної та науково-технічної діяльності наступні, за Національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. – К. 2010, професійні роботи:

 • інженер-енергетик;
 • інженер-конструктор (механіка);
 • інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства;
 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з паливно-мастильних матеріалів;
 • інженер з вентиляції;
 • інженер з налагодження і випробувань;
 • інженер з розрахунків та режимів;
 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;  

Фахівець з теплоенергетики може займати інженерні, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев, 1998, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній кваліфікації:

 • теплоенергетик відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
 • теплоенергетик у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;
 • теплоенергетик фірм з надання консалтингових й енергоаудиторських послуг;
 • теплоенергетик з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних організаціях;
 • теплоенергетик або консультант в комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажом, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання та ін.;
 • інші посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Подальше навчання

Можливість навчання в магістратурі за другим науковим рівнем освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Основи здорового способу життя
 • Філософія
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Теоретична механіка
 • Опір матеріалів і основи конструювання
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Фізика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Охорона праці
 • Електротехніка та електроніка
 • Хімія
 • Гідрогазодинаміка
 • Гідрогазодинаміка дисперсних середовищ
 • Водопідготовка та воднохімічний режим енергооб’єктів
 • Метрологія, стандартизація та теплотехнічні вимірювання та прилади
 • Тепломасообмін
 • Технічна термодинаміка
 • Нагнітачі та теплові двигуни
 • Парові турбіни ТЕЦ
 • Котельні установки промпідприємств
 • Теплотехнологічні процеси та установки
 • Теплові електричні станції
 • Електропостачання промислових підприємств
 • Захист навколишнього середовища при роботі теплоенергетичних систем
 • Системи виробництва та розподілу енергоносіїв
 • Науково-дослідна робота студентів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону, у наукових, науково-дослідних, навчально-дослідних установах (в т. ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого бізнесу у регіоні та ін.


Опубликовано