Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з теплоенергетики.

Кафедра, що випускає: Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр здатний виконувати у вище зазначених видах економічної та науково-технічної діяльності наступні, за Національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. – К. 2010, професійні роботи:

 • інженер-енергетик;
 • інженер-конструктор (механіка);
 • інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства;
 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з паливно-мастильних матеріалів;
 • інженер з вентиляції;
 • інженер з налагодження і випробувань;
 • інженер з розрахунків та режимів;
 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;  

Фахівець з теплоенергетики може займати інженерні, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев, 1998, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній кваліфікації:

 • теплоенергетик відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
 • теплоенергетик у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;
 • теплоенергетик фірм з надання консалтингових й енергоаудиторських послуг;
 • теплоенергетик з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних організаціях;
 • теплоенергетик або консультант в комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажом, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання та ін.;
 • інші посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Подальше навчання

Можливість навчання в магістратурі за другим науковим рівнем освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Теоретична механіка
 • Опір матеріалів і основи конструювання
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Гідрогазодинаміка
 • Захист навколишнього середовища при роботі теплоенергетичних систем
 • Математичні методи та моделі теплоенергетичних
 • процесів у розрахунках ЕОМ
 • Матеріалознавство та технологія матеріалів
 • Метрологія, стандартизація та теплотехнічні
 • вимірювання та прилади
 • Водопідготовка та воднохімічний режим енергооб’єктів
 • Тепломасообмін
 • Технічна термодинаміка
 • Електротехніка та електроніка
 • Електропостачання промислових підприємств

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання Економічна теорія
 • Гідрогазодинаміка дисперсних середовищ
 • Основи конструювання та САПР
 • Основи науково-технічної творчості
 • Основи охорони праці
Вибірковий блок 1
 • Джерела теплопостачання промислових підприємств
 • Поновлювальні та вторинні джерела енергії
 • Котельні установки промпідприємств
 • Парові турбіни ТЕЦ
 • Розрахунки паливоспалюючих приладів та топкових камер
 • Атомні енергетичні установки
 • Нагнітачі та теплові двигуни
 • Науково-дослідна робота студента
 • Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря
 • Системи виробництва та розподілу енергоносіїв
 • Теплові мережі
 • Теплотехнологічні процеси та установки
 • Теплові електричні станції
Вибірковий блок 2
 • Проектування та експлуатація газоочистки
 • Поновлювальні та вторинні джерела енергії
 • Високотемпературні тепло технологічні агрегати і
 • системи
 • Процеси та апарати промислових технологій
 • Теорія та практика спалювання палива
 • Електричні печі та установки
 • Теплотехніка в галузях промисловості
 • Науково-дослідна робота студента
 • Основи монтажу, експлуатації та ремонт теплотехнологічних агрегатів
 • Проектування низькотемпературних агрегатів
 • Акумулювання енергії та теплові насоси
 • Теплотехнологічні процеси та установки
 • Автоматизовані системи управління теплоенергетичними об’єктами


Опубликовано