Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з теплоенергетики.

Кафедра, що випускає:  Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах та в проектних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду. Можуть займати первинні посади передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010)

 • фахівець із нетрадиційних видів енергії;
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії;
 • державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;
 • інженер-технолог;
 • Інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Екологічний аудитор;
 • Технік-еколог;
 • Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки та інші.

Подальше навчання

Можливість навчання в магістратурі за другим науковим рівнем освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Загальна екологія
 • Інженерна геологія та небезпечні геологічні процеси
 • Матеріалознавство та технологія матеріалів
 • Економіка природокористування
 • Гідрогазодинаміка
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Технології виробництв
 • Теорія горіння та паливоспалювальні пристрої
 • Технології захисту водного та атмосферного середовища
 • Законодавство в сфері охорони довкілля
 • Біотехнології
 • Раціональне використання навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз
 • Технічна термодинаміка та тепломасоперенос

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Економічна теорія
 • Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів
 • Альтернативні джерела енергії
 • Основи охорони праці
Вибірковий блок 1
 • Шкідливі викиди в промислових технологіях
 • Елементи безвідходної та маловідходних технологій
 • Газоочисні апарати та пристрої
 • Теорія очистки газів та рідини
 • Ресурсозберігаючі технології виробництва та вторинні енергетичні ресурси
 • Науково-дослідна робота студента
 • Технологічні методи захисту навколишнього середовища
 • Процеси та апарати промислових технологій
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище та
 • екологічна експертиза
 • Екологічне інспектування
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Розрахунок та проектування санітарно-захисних зон
 • Моніторинг довкілля та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
Вибірковий блок 2
 • Фізико-хімічні основи утворення шкідливих речовин
 • Комбіновані системи з поновлюваними джерелами енергії
 • Сучасні технології господарської діяльності
 • Екологічні проблеми за напрямом
 • Динаміка дисперсних потоків
 • Методи та системи вимірювання шкідливих речовин
 • Технології знешкодження шкідливих речовин
 • Водоочисні споруди
 • Технологія раціонального землекористування
 • Науково-дослідна робота студента
 • Нематеріальне забруднення довкілля та його знешкодження
 • Автоматизовані системи контролю довкілля
 • Енерго- і ресурсозбереження у промислових технологіях

Опубликовано