Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з теплоенергетики.

Кафедра, що випускає:  Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах та в проектних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду. Можуть займати первинні посади передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010)

 • фахівець із нетрадиційних видів енергії;
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії;
 • державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;
 • інженер-технолог;
 • Інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Екологічний аудитор;
 • Технік-еколог;
 • Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки та інші.

Подальше навчання

Можливість навчання в магістратурі за другим науковим рівнем освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Основи здорового способу життя
 • Філософія
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Загальна екологія
 • Економіка природокористування
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Фізика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Охорона праці
 • Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз
 • Хімія
 • Гідрогазодинаміка
 • Моніторинг довкілля, екологічне інспектування та аудіт
 • Метрологія, стандартизація та екологічні вимірювання та прилади
 • Тепломасообмін
 • Технічна термодинаміка
 • Теорія очистки газів та рідини
 • Шкідливі викиди в промислових технологіях
 • Технології виробництв та техногенно-екологічна безпека
 • Технології захисту водного та атмосферного середовища
 • Утворення та утилізація промислових відходів по галузям виробництва
 • Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів
 • Розрахунок та проектування санітарно-захисних зон
 • Газоочисні апарати та пристрої
 • Науково-дослідна робота студентів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону, у наукових, науково-дослідних, навчально-дослідних установах (в т. ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого бізнесу у регіоні та ін.

Опубликовано