Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з прикладної механіки за освітньо-професійною програмою технології машинобудування

Кафедра, що випускає:  Кафедра технології машинобудування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • інженер-конструктор, інженер по механізації та автоматизації виробництва, інженер-дослідник, інженер з патентної та дослідницької роботи, інженер з впровадження нової техніки та технології, інженер з управління та обслуговування систем;
 • науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • керівник виробничого підрозділу у промисловості та побутовому обслуговуванні, головний фахівець, начальник та майстер виробничого підрозділу виробництва, керівник підприємств в промисловості та побутовому обслуговуванні;
 • інші професіонали в галузях машинобудування

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA. 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Внуірішньофірмове планування і управління
 • Алгоритми і методи обробки результатів досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Педагогіка вищої школи
 • Верстатне приладдя
 • Галузева технологія машинобудування
 • Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні
 • Основи наукових досліджень
 • Основи математичного моделювання
 • Інтелектуальна власність
 • САПР технологічних процесів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано