Меню

Поділитись

Вступ

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з соціальної роботи

Кафедра, що випускає:  Кафедра соціології та соціальної роботи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом у державних та недержавних закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, виховання, культури; органах місцевого самоврядування та виконавчої влади; консультативних, реабілітаційних та кризових центрах; центрах соціально-психологічної допомоги; центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центрах соціального захисту населення; фондах соціального страхування; туристичних, оздоровчих, спортивних закладах; соціальних службах підприємств, громадських організацій, органів внутрішніх справ тощо.

Випускники можуть працювати на посадах: фахівець із соціальної роботи, соціальний педагог; фахівець з питань зайнятості, інспектор з охорони дитинства,   консультант психолого-педагогічної консультації,  соціальний реабілітолог; практичний психолог; фасилітатор тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Філософія
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Економічна теорія
 • Основи охорони праці
 • Інформатика
 • Право
 • Соціальне забезпечення населення
 • Соціальна і демографічна  статистика
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Вікова фізіологія та біологічні і медико-соціальні основи здоров’я
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Основи професійної діяльності соціального працівника
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Соціальна та корекційна педагогіка
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Девіантна поведінка та соціальний контр.
 • Основи реабілітології та психореабілітації фахівців соціальної сфери
 • Технології соціальної роботи
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Соціальна психологія
 • Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі
 • Основи психодіагностики та психоконсультації
 • Пенітенціарна педагогіка та психологія

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Ознайомча практика (1 курс)
 • Виробнича практика (3 курс)
 • Переддипломна практика (4 курс)

Напрями роботи кафедри соціології та соціальної роботи щодо формування професійних компетентностей у майбутніх соціальних працівників:

 • Теоретична та практична підготовка на основі міждисциплінарного підходу з соціальної роботи та соціального захисту, соціології, соціальної педагогічки, психології, соціальної політики, соціального управління та права;
 • Вивчення іноземних мов;
 • Організація та проведення практик на базі провідних соціальних служб та організацій міста, залучення провідних практиків до навчального процесу;
 • Науково-дослідна робота студентів, участь у конкурсах та олімпіадах, наукових конференціях, публікація наукових статей;
 • Соціальна активність: участь у гуртах «Соціальна робота в дії», «100 годин волонтерства», Психологічний клуб «Інсайт», ГО «Майбутнє Маріуполя»;
 • Волонтерська практика та можливість отримання професійних компетентностей на базі провідних соціальних служб у вільний від навчання час;
 • Міжнародне стажування та міжнародна практика;
 • Додаткові факультативні заняття та тренінги ;
 • Сприяння у працевлаштуванні та супровід на першому робочому місці після закінчення навчання.

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано