Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з обліку і оподаткування

Кафедра, що випускає: кафедра обліку і аудиту

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • агент податковий;
 • аудитор;
 • бухгалтер;
 • бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності;
 • економіст з податків і зборів;
 • завідувач каси;
 • інспектор-ревізор;
 • касир (на підприємстві, установі, організації);
 • касир-експерт;
 • консультант з податків і зборів;
 • офісний службовець (аудит);
 • офісний службовець (бухгалтерія);
 • обліковець;
 • оцінювач-експерт;
 • ревізор.

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Вища математика
 • Економіко-математичне моделювання (економетрика) Економіко-математичне моделювання (оптимізаційні методи та моделі)
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит та комп’ютерний аудит
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Звітність підприємства
 • Інформаційні системи і технології обліку і аудиту
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Облік і звітність в оподаткування
 • Облік у банках
 • Облік у галузях національного господарства
 • Охорона праці
 • Регіональна економіка
 • Соціологія і політологія
 • Статистика
 • Управлінський облік
 • Фінанси
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік II

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Ознайомлювальна практика
 • Виробнича практика

Опубликовано