Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з обліку і оподаткування

Кафедра, що випускає: Кафедра обліку і аудиту

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер II категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, бухгалтер-ревізор II категорії, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (аудит), науковий співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Вибіркові компоненти ОП

  • Стратегічний управлінський облік та контроль
  • Стратегічне управління
  • Навчально-дослідницька робота студента
  • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Практична підготовка

  • Переддипломна практика
  • Магістерська робота

Опубликовано