Меню

Поділитись

Умови вступу

>

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з металорізальних верстатів та систем

Кафедра, що випускає:  Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Подальше навчання

Робота за фахом.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Розрахунки та конструювання металорізальних верстатів
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Технологія відновлення деталей та інструменту
 • Фінішна та оздоблююча обробка деталей
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Технологія ремонту обладнання

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано