Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватики і управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування в установах та на підприємствах різних галузей діяльності будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють в якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери з питань регіонального розвитку; менеджери з систем якості тощо.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Фізичне виховання
 • Соціологія та політологія
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Охорона праці в галузі
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Державне та регіональне управління
 • Інформатика
 • Політична економія
 • Статистика
 • Право
 • Адміністративний менеджмент
 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організації
 • Менеджмент промислових підприємств
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управлінські рішення
 • Управління інноваціями
 • Логістика
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Управління персоналом
 • Фінанси, гроші та кредит

Вибіркові навчальні дисципліни

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • ознайомча практика
 • виробнича практика
 • переддипломна практика
 • бакалаврська робота

Опубликовано