Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту, освітня програма Менеджмент транспорту і логістики

Кафедра, що випускає: Кафедра транспортного менеджменту і логістики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Бакалавр із логістики та управління ланцюгами постачання може обіймати первинні посади на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: логістики, постачання, збуту, міжнародних зв’язків, маркетингу, інформаційного забезпечення та інших.

Випускник підготовлений до роботи в галузях економіки за державним реєстром ДК 003:2010, а самє

 • 1226.2. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку
 • 1312. Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості
 • 1443. Менеджери (управителі) на транспорті
 • 1451. Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті
 • 1452. Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • 1453. Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
 • 1454. Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
 • 1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • 2414.1. Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • 2414.2. Професіонали з фінансово-економічної безпеки
 • 2419.1. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
 • 2419.2. Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • 2441.1. Наукові співробітники (економіка)
 • 2441.2. Економісти
 • 2447.1. Наукові співробітники (проекти та програми)
 • 2447.2. Професіонали з управління проектами та програмами
 • 3416. Закупники
 • 3422. Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
 • 3436.1. Помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • 3436.2. Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • 3436.3. Помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • 4131. Службовці на складах
 • 4132. Приймальники замовлень
 • 4133. Службовці з транспортних операцій

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти. 7 рівня НРК України, другого циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF-LLL.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Політична економія
 • Економічна теорія (макроекономіка)
 • Економічна теорія (мікроекономіка)
 • Статистика
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Загальний курс транспорту
 • Державне та регіональне управління
 • Правознавство
 • Операційний менеджмент
 • Менеджмент
 • Теорія організації
 • Адміністративний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Інвестиційно-інноваційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Стратегічне управління в логістиці
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка транспортних підприємств
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Кафедра «Транспортний менеджмент і логістика» приділяє велику увагу практичній підготовці студентів і гарантії їх працевлаштування. Кафедра активно співпрацює з холдингом «Метінвест», Департаментом транспорту і зв’язку м. Маріуполя, а також з фондом розвитку Маріуполя, компаніями: «Нова Пошта», «УТА Логістик», УК «МІГ» та ООО «УкрТрансАгро» . Кафедра підписала договір з компанією «ZAMLER УКРАЇНА» на проходження безкоштовного стажування в компанії, в тому числі – стажування в європейському офісі компанії в Республіці Польща. Можливо подальше працевлаштування в компанії кращих студентів-випускників університету.

Також студенти кафедри проходять підготовку в рамках проекту «Еразмус +» в університетах Німеччини, Франції, Польщі.

В рамках міжнародних зв’язків за програмою Crisis and Risks Engineering for Transport Servicesстуденти денної форми навчання мають можливість навчатися протягом одного семестру за кордоном за міжнародними програмами. Список ВНЗ цієї програми, університети Німеччини, Франції, Польщі, Азербайджану та Туркменістану

Опубликовано