Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з матеріалознавства

Кафедра, що випускає:  Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до неперервного удосконалення та професійного розвитку. Робота за фахом.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища та прикладна математика
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Теоретична і практична механіка
 • Опір матеріалів
 • Інформатика
 • Економіка та організація виробництва
 • Фізика
 • Хімія
 • Електротехніка та електроніка
 • Корозія та захист матеріалів
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Кристалографія та мінералогія
 • Матеріалознавство
 • Методи структурного аналізу та контроль якості металовиробів
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
 • Порошкові та композиційні матеріали
 • Теплотехніка
 • Технологія виробництва та обробки матеріалів
 • Фізичні властивості і методи досліджень матеріалів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано