Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з середньої освіти (математика). Вчитель математики.

Кафедра, що випускає: Кафедра вищої та прикладної математики

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

014 Середня освіта освітня програма «Математика»

Ступінь навчання:

 • диплом бакалавра – базова освіта

Вас навчать:

 • основним концепціям, принципам, теоріям фундаментальної математики та використання їх на практиці;
 • мовам програмування С++, С#, Java, PHP, PROLOG;
 • основам Web-програмування;
 • основам психолого-педагогічних знань;
 • традиційним та інноваційним підходам до навчання школярів, сучасним методикам навчання;
 • технологіям організації навчально-виховного процесу та навчально-дослідницької діяльності учнів;
 • застосовувати інформаційні та телекомунікаційні технології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі.

Основні дисципліни, що вивчаються:

Цикл математичної підготовки: алгебра та геометрія, дискретна математика, математичний аналіз, диференційні рівняння, теорія ймовірності, математична статистика та випадкові процеси, математичні методи дослідження операцій, теорія функцій комплексної змінної, рівняння математичної фізики.

Цикл комп’ютерної підготовки: обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, організація баз даних і знань, алгоритми і структури даних, програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, системи комп’ютерної алгебри, основи Web-технологій, програмування комп’ютерної графіки, програмування та підтримка Web-застосувань.

Цикл педагогічної підготовки: педагогіка, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, методика викладання математики та інформатики, ІКТ в освіті, алгебра та геометрія в загальноосвітній школі, сучасні технології навчання, спеціальні глави елементарної математики, практикум з розв’язання нестандартних математичних задач. Протягом навчання студенти проходять психолого-педагогічну практику в провідних школах міста.

Працевлаштування випускників:

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Викладач середніх навчальних закладів
 • Вчитель середнього навчально-виховного закладу
 • Методист заочних шкіл і відділень
 • Викладач професійно-технічного закладу
 • Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • Педагог професійного навчання
 • Інші фахівці в галузі освіти

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна викладацька, навчально-виховна, науково-методична й організаційно-керівницька діяльність в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 232 Викладач середніх навчальних закладів
 • 2320, 25157 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
 • 2320 Методист заочних шкіл і відділень
 • 2320 Викладач професійно-технічного закладу
 • 2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • 3340 Інші фахівці в галузі освіти
 • 3340 Педагог професійного навчання

Подальше навчання

Магістерські програми з освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (7 рівні НРК) , міждисциплінарні програми, близькі до світи (педагогіка вищої освіти, теорія і медодика викладання математики та управління навчальним закладом). Обов’язковою є постійна робота над підвищенням фахового рівня, оскільки динаміка розвитку предметної галузі вимагає постійної зміни кількості і якості фахових комнетентностей від випускника.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія га культура України
 • Філософія
 • Алгебра та геометрія
 • Дискретна математика
 • Диференційні рівняння
 • Математичний аналіз
 • Теорія ймовірності, математична статистика та випадкові процеси
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • ІКТ в освіті
 • Математичне моделювання
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методика викладання математики та інформатики
 • Окремі методики навчання математики
 • Окремі методики навчання інформатики
 • Методи обчислень
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Організація баз даних і знань
 • Охорона прані
 • Педагогіка
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Програмування
 • Рівняння математичної фізики
 • Сучасні технології навчання
 • Ознайомча практика
 • Психолого-педагогічна практика
 • Виховна практика
 • Державна атестація

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано