Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: бакалавр з маркетингу

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на формування теоретичних та практичних знань з організації та ведення маркетингової діяльності, набуття компетентностей з визначення пріоритетних напрямків та організації ведення бізнесу на засадах маркетингових концепцій, прийняття ефективних маркетингових рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках, здатність використання набутих знань з питань маркетингу та практичній діяльності.

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування випускників на провідних підприємствах міста, в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах, як:

 • маркетолог-аналітик
 • PR-технолог
 • спеціаліста з SMM
 • менеджер з розробки продукту
 • консультант з питань просування товарів та послуг
 • бренд-менеджер
 • event-менеджер
 • BTL-менеджер
 • спеціаліст з трейд-маркетингу
 • інтернет-маркетолог

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економіко-математичне моделювання: економетрика
 • Інформатика
 • Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні методи і моделі
 • Політична економія
 • Статистика
 • Гроші і кредит
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Основи маркетингу
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Правове регулювання маркетингової діяльності
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Європейські системи соціального підприємництва
 • Маркетинговий аналіз
 • Маркетинговий аналіз
 • Маркетингові комунікації
 • Менеджмент
 • Бренд-менеджмент
 • Реклама та стимулювання збутом
 • Фінанси Поведінка споживачів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах країни. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях.

Опубликовано