Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту зі спеціалізації «Логістичний менеджмент»

Кафедра, що випускає: Кафедра транспортного менеджменту і логістики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: логіст; директор з матеріально-технічного постачання: начальник відділу матеріально-технічного постачання: менеджер (управитель) з логістики: начальник комерційного відділу, начальник зміни (складське господарство); менеджер (управитель) з постачання: менеджер (управитель) із збуту; менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності: менеджер (управитель): фахівець з ефективності підприємництва.

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  • Міжнародне приватне право
  • Охорона праці у галузі та цивільний захист
  • Теоретичні і нормативні засади підготовки наукових досліджень
  • Логістнчний менеджмент та адміністрування
  • Проектування логістіічшіх систем
  • Управління ланцюгами поставок
  • Фінансові потоки у логістичнпх системах
  • Інформаційні системи і технології в логістиці

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Передшшомна практика
  • Виконання магістерської роботи

Опубликовано