Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з прикладної математики

Кафедра, що випускає: Кафедра вищої та прикладної математики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Функціональним обов’язком магістра з прикладної математики є: розробка та супровід програмного забезпечення комп’ютерних систем збору, обробки, аналізу даних, процесів оптимізації в різних галузях народного господарства, в управлінні та бізнесі, підприємницькій діяльності на основі широкого впровадження інформаційних технологій. моделювання інформаційного забезпечення для різноманітних галузей народного господарства та економіки. Крим того магістр повинен уміти здійснювати розробку, аналіз та обгрунтування математичних моделей.

Можливі місця роботи:

 • Наукові установи Національної академії наук, галузевих академій України, заклади Міністерства освіти і науки України, державні і приватні навчальні заклади;
 • Установи. організації та фірми, які займаються управлінською, організаційною та фінансовою діяльністю;
 • Інформаційно-аналітичні центри державних і приватних органів різного рівня, органів охорони здоров’я та освіти;
 • Міжнародні фірми та їх представництва;
 • Банки, страхові компанії. Біржі цінних паперів та фінансів;
 • Господарські, виробничі та торгівельні підприємства з різними формами власності.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)
 • Професіонали в галузі обчислювальних систем
 • Розробники обчислювальних систем
 • Професіонали в галузі програмування
 • Розробники комп’ютерних програм
 • Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації).

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова іноземна мова
 • Охорона праці в галузі
 • Основи психології та педагогіки
 • Варіаційне числення та методи оптимізації
 • Основи наукових досліджень та патентознавство
 • Комп’ютерні та математичні методи теорії прийняття рішень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Додаткові розділи обчислювальної геометрії
 • Науково-дослідницька робота студента
 • Підготовка магістерської роботи

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФІТ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Дослідницька практика

Опубликовано