Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з маркетингу за освітньою програмою “ІТ-маркетинг»

Випускаюча кафедра: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Освітньо-професійна програма «IT Маркетинг» спрямована на здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі інтернет та IT маркетингу, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах директорів, заступника директора за функціональними напрямами, керівників окремих секторів; керівників проектів та програм, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту; професіонал у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності економіст Випускники можуть працювати на посадах:

 • Директор з маркетингу
 • Менеджер (управитель) з маркетингу
 • Менеджер (управитель) з реклами
 • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • Мерчендайзер

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Організація науково-дослідної діяльності
 • Соціальна відповідальність
 • Інтернет-маркетинг
 • Цифрові бізнес-моделі
 • SMM маркетинг
 • Аналітика даних для маркетингу
 • Аналітика даних для маркетингу
 • Стратегічний маркетинг
 • Фінансовий менеджмент

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано