Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з прикладної механіки

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • інженер-технолог, інженер-конструктор,
 • інженер по механізації та автоматизації виробництва,
 • інженер-дослідник, інженер з патентної та дослідницької роботи,
 • інженер з впровадження нової техніки та технології,
 • інженер з управління та обслуговування систем,
 • науковий співробітник,
 • викладач навчального закладу,
 • керівник виробничого підрозділу у промисловості та побутовому обслуговуванні,
 • майстер виробничого підрозділу виробництва,
 • інші професіонали в галузях машинобудування.

Подальше навчання

Можливе продовження освіти за другим (магістратура) рівнем вищої освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова українська мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Економіка підприємства та організація виробництва Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Інформаційні технології та програмування Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • Вступ до фаху
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні
 • вимірювання
 • Гідравліка, гідро-та пневмоприводи
 • Деталі машин
 • Експлуатація і обслуговування машин
 • Електропривод і електрообладнання
 • Історія інженерної діяльності
 • Матеріалознавство
 • Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Основи охорони праці
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Теорія механізмів і машин
 • Теорія різання
 • Технологічні основи машинобудування
 • Технологія конструкційних матеріалів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Опубликовано