Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з інструментального виробництва

Кафедра, що випускає:  Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу QF ЕННА, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Педагогіка вищої школи
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Внугрішнефірмове планування й управління
 • Інтелектуальна власність
 • Новітні технології, методи обробки та технологічні системи
 • Нові матеріали та покриття для інструменту
 • Іновацінні технології проектування у верстатоінструментальному виробництві
 • Теорія проектування інструменту
 • Прогресивний інструмент з надтвердих матеріалів
 • Точність та надійність металорізальних верстатів
 • Охорона праці в галузі
 • Технологія інструментального виробництва

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФМЗ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Магістерська практика
 • Підготовка і захист магістерської роботи

Опубликовано