Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра інформатики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Інженер із застосування комп’ютерів Місця працевлаштування:
  • навчальні заклади;
  • науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Подальше навчання

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Економічна теорія
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Основи охорони праці
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Фізика
 • Чисельні методи
 • Алгоритмізація та програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мереж
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та системне програмування
 • Організація баз даних і знань
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподіленні інформаційно-аналітичні системи
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління ІТ-проектами

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Практика студентів проводиться в сучасних IT-компаніях міста Маріуполя: SPOK, IDev, Magma, MakeBeCool, MyRig, OhMyCode  та інші.

Метою практики зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» є закріплення та поглиблення студентами знань з дисциплін професійної та практичної підготовки, збирання та аналіз фактичного матеріалу для курсових та дипломних робіт.

Опубликовано