Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з галузевого машинобудування

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Досягнення комплексу знань, умінь, навичок, володіння методами для вирішення виробничих ситуацій та інженерних задач, а також здатність і бажання до постійного вдосконалення і професійного розвитку.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Електротехніка та електроніка
 • Вища математика
 • Фізика
 • Правознавство
 • Інформатика. обчислювальна техніка та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Вступ до фаху
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Хімія
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Гідравліка і гідропривід машин
 • Історія інженерної діяльності
 • Матеріалознавство
 • Теорія механізмів і машин
 • Опір матеріалів
 • Філософія
 • Деталі машин
 • Економіка підприємства
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Теорія механізмів і машин
 • Теорія різання
 • Технологічні основи машинобудування
 • Основи охорони праці
 • Основи організації виробництва і управління
 • підприємством
 • Експлуатація і обслуговування машин
 • Електропривод і електрообладнання
 • Науково-дослідна робота студентів

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Навчальна практика
 • Переддипломна практика

Зазначені види практик студенти проходять в ДП «Маріупольський морський торговельний порт» та на металургійних комбінатах групи МЕТІНВЕСТ м. Маріуполя – ПрАТ «МК« Азовсталь »і ПрАТ« ММК ім. Ілліча». Під час навчальної практики студенти під керівництвом викладача знайомляться з підйомно-транспортним устаткуванням, розміщеному в порту, і основними цехами металургійного виробництва.

Студенти отримують необхідний інструктаж, спецодяг і, під час екскурсії по порту і комбінатам, дізнаються про основне обладнання, технологічні операції виробництва, нюанси і перспективи професії.

Під час переддипломної практики, студенти отримують необхідний матеріал для проходження бакалаврського іспиту і магістерського дипломного проекту.

Опубликовано