Меню

Поділитись

Умови вступу

Кафедра, що випускає: Кафедра фінансів і банківської справи

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Посади, пов’язані з фінансово-економічною, аналітично-інформаційною діяльністю економічних суб’єктів різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах, їх об’єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах, пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах та ін.)

Подальше навчання

Можливості для продовження навчання на вищому рівні за програмою циклу вищої освіти FQ-EI-IEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, НРК -7 рівень.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія України та української культури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
 • Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні
 • методи і моделі
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Банківська система
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік
 • Гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Інвестування
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Основи охорони праці
 • Податкова система
 • Регіональна економіка
 • Соціологія та політологія
 • Статистика
 • Страхування
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Банківські операції
 • Економіка довкілля і природокористування
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології у фінансах і банківській сфері
 • Облік у банках
 • Оцінка бізнесу
 • Проектний аналіз
 • Фінансовий аналіз

Практична підготовка

 • Вибірковий блок 1
  • Ознайомча практика
  • Професійна практика
  • Комплексний державний іспит з професійно-орієнтованих дисциплін
  • Державний іспит з економічної теорії
 • Вибірковий блок 2
  • Ознайомча практика
  • Професійна практика
  • Комплексний державний іспит за фахом
  • Державний іспит з економічної теорії
  • Державний іспит з психолого-педагогічного циклу

Опубликовано