Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Кафедра, що випускає: Кафедра фінансів і банківської справи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Посади, пов’язані з фінансово-економічною, аналітично-інформаційною діяльністю суб’єктів господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах, їх об’єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах.пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва; менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу; менеджери (управителі) у сфері надання кредитів; менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень; менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування; економісти; начальник планово-економічного відділу; професіонал з депозитарної діяльності; професіонал з торгівлі цінними паперами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Подальше навчання

Можливості для продовження навчання на вищому рівні за програмою другого циклу вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, НРК – 8 рівень

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний розвиток
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Соціальна відповідальність
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Страховий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано