Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з енергетичного менеджменту.

Кафедра, що випускає:  Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Магістр здатний виконувати у вище зазначених видах економічної та науково-технічної діяльності наступні, за Національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. – К. 2010, професійні роботи:

 • інженер-енергетик:
 • професіонал з енергетичного менеджменту:
 • інженер-конструктор (механіка);
 • інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства:
 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з пативно-мастильних матеріалів;
 • інженер з вентиляції;
 • молодший науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності;
 • консультант із енергозбереження в будівлях;
 • консультант із енергозбереження та енергоефективності;
 • інженер з налагодження і випробувань;
 • інженер з розрахунків та режимів;
 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • конструктор (енергетика);
 • консультант (енергетика);
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу.

Фахівець з енергетичного менеджменту може займати інженерні та керівні посади, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності. 1998, «Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 НЛП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев. 1998, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту: різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній кваліфікації:

 • енергоменеджер відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
 • енергоменеджер у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях:
 • енергоменеджер фірм з надання консалтингових й енергоаудиторських послуг;
 • енергоменеджер з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних організаціях;
 • енергоменеджер або консультант в комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання та ін.;
 • інші посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Подальше навчання

Можливість навчання в аспірантурі за третім науковим рівнем і здобуття ступеня доктора філософії.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

Педагогіка вищої школи

 • Охорона праці в галузі
 • Інтелектуальна власність
 • Внутрішнефірмове планування й управління
 • Екологічні, технічні та економічні проблеми розвитку енергетики
 • Методи термодинамічного та техніко-економічного аналізу в теплоенергетиці
 • Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Методи контролю енергоефективності енергопостачання
 • Енергозбереження та енергоменеджмент в промисловості
 • Спец питання енергоменеджменту та енергоаудиту

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Переддипломна практика

Опубликовано