Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з економіки (освітня програма – економіка підприємства).

Кафедра, що випускає: Кафедра економіки підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник має можливість працевлаштування у наступних галузях економіки (за ДК 004:2010) в установах та на підприємствах річних організаційно-правових форм: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Діяльність організацій промисловців і підприємців. Державне управління загального характеру. Діяльність головних управлінь (хед-офісів). Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Дослідження кон’юнктури ринку та ін.

Фахівець здатний виконувані зазначені професійні роботи за ДК003:2010: Економіст (з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних і а претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення. Економічний радник. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва. Консультант (оглядач) з економічних питань. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва). Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва). Керівники малих підприємств в промисловості. Помічник керівника підприємства (установи, організації), виробничого підрозділу.

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Економіка» може продовжити навчання за магістерською програмою другого циклу FQ-EHEA. 7 рівня EQF LLLта 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні методи і моделі
 • Економіко-математичне моделювання: економетрика
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік
 • Гроші та кредит
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Організація виробництва
 • Охорона праці
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Проектний аналіз
 • Регіональна економіка
 • Соціологія та політологія
 • Статистика
 • Стратегія підприємств
 • Управління втратами
 • Фінанси

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (за вибором студента)
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Фізичне виховання
 • Комунікативні процеси в навчанні
 • Методика викладання економіки
Вибірковий блок 2 (за вибором університету)
 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Системи технологій промисловості
 • Антикризове управління підприємством
 • Внутрішній економічний механізм підприємств
 • Економіка довкілля і природокористування
 • Економіка невиробничої сфери і малого бізнесу
 • Економічний аналіз
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Оцінка бізнесу
 • Техніко-економічний аналіз
 • Фінанси підприємства
 • Ознайомча практика
 • Професійна практика

Практична підготовка

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону (металургійні комбінати ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», машинобудівне підприємство ТОВ «СРЗ», інші підприємства регіону), у наукових, науково-дослідних, навчально-дослідних установах (в т. ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого бізнесу у регіоні та ін.

З метою комплексного, системного підходу до практики на кафедрі економіки підприємств розроблено наскрізну програму проходження практики, яка допомагає закріпити теоретичні знання на кожному етапі підготовки фахівців згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціальності, сформувати професійні вміння та навички, здібності у студентів приймати самостійні рішення в реальних умовах.

Ознайомча практика

Мета ознайомчої практики: ознайомлення з основними металургійними переділами, призначенням, умовами експлуатації і пристроєм металургійних машин і агрегатів, закріплення і поглиблення знань з технології металургійного виробництва, підготовка до вивчення спеціальних дисциплін.

Завдання практики: ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства з повним металургійним циклом, його основними техніко-економічними показниками і технологічними процесами з основних переділів; конструкцією і роботою механічного обладнання, питаннями охорони праці, техніки безпеки і навколишнього середовища від забруднення.

В результаті проходження навчальної практики студенти повинні:
Знати: основні металургійні переділи, умови роботи і експлуатації машин і агрегатів металургійного виробництва, взаємозв’язок цехів в технологічному процесі, основні техніко-економічні показники підприємства та цеху.

Вміти: зобразити схеми планувань і вантажопотоків основних цехів, систем захисту навколишнього середовища від забруднень, описати технологічний процес отримання чавуну, сталі, прокату; зобразити у вигляді кінематичних схем конструкції основних машин і агрегатів; вести журнал спостережень, оформляти звіт відповідно до чинних норм і вимог.
Набути навичок: спрощеного графічного зображення планувань цехів, пристрої машин і агрегатів; поведінки на металургійному заводі з дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки; опису технологічних процесів, призначення та пристрої машин і агрегатів, заходів щодо захисту навколишнього середовища від забруднень.

Виробнича практика

Метою даної практики є закріплення спеціальних теоретичних знань і набуття професійних навичок в області економіки, економічного аналізу, планування та організації промислового виробництва.

Завданнями спеціальної практики є:

 • Збір і вивчення матеріалів, необхідних для виконання курсового проекту з техніко-економічного аналізу та планування діяльності підприємств;
 • Виконання самостійної аналітичної роботи по одному з питань економічного аналізу відповідно з індивідуальним завданням і обраною темою курсового проекту з техніко-економічного аналізу та планування діяльності підприємств;
 • Набуття навичок і умінь самостійного виконання аналізу основних техніко-економічних показників структурних підрозділів підприємства і освоєння методики виявлення внутрішньовиробничих резервів.

Організація і зміст практики

Базами для проходження професійної практики є структурні підрозділи промислових підприємств або відділи заводоуправління. Конкретне місце роботи практиканта визначається з урахуванням обраної теми курсового проекту з техніко-економічного аналізу та планування діяльності підприємств у відповідному структурному підрозділі за попереднім погодженням керівника практики, провідного викладача з економічного аналізу з відповідним підприємством.

Кожному студенту, що направлений  на практику, видається індивідуальне завдання, в якому вказується перелік питань, що потребують збору інформації та її обробки, для подальшого використання в курсовому проекті з техніко-економічного аналізу та планування діяльності підприємств.

Під час спеціальної практики студент повинен вивчити ряд питань, визначених індивідуальним завданням на практику, яке видається у відповідності з темою курсового проекту, зібрати інформацію по темі і її обробити.

Підсумком практики являється захист звіту з практики.

Опубликовано