Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з економіки (освітня програма – економіка підприємства).

Кафедра, що випускає: Кафедра економіки підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник має можливість працевлаштування у наступних галузях економіки (за ДК 004:2010) в установах та на підприємствах річних організаційно-правових форм: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Діяльність організацій промисловців і підприємців. Державне управління загального характеру. Діяльність головних управлінь (хед-офісів). Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Дослідження кон’юнктури ринку та ін.

Фахівець здатний виконувані зазначені професійні роботи за ДК003:2010: Економіст (з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних і а претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення. Економічний радник. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва. Консультант (оглядач) з економічних питань. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва). Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва). Керівники малих підприємств в промисловості. Помічник керівника підприємства (установи, організації), виробничого підрозділу.

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Економіка» може продовжити навчання за магістерською програмою другого циклу FQ-EHEA. 7 рівня EQF LLLта 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Антикризове управління підприємством
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні методи і моделі
 • Економіко-математичне моделювання: економетрика
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Внутрішній економічний механізм підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Гроші та кредит
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічний аналіз
 • Міжнародна економіка
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Проектний аналіз
 • Регіональна економіка
 • Статистика
 • Стратегія підприємств
 • Техніко-економічний аналіз
 • Управління втратами
 • Фінанси

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика студентів проводиться на великих підприємствах регіону (металургійні комбінати ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» та інші підприємства регіону), у наукових, науково-дослідних, навчально-дослідних установах (в т. ч. на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ»), на підприємствах сектору малого бізнесу у регіоні та ін.

З метою комплексного, системного підходу до практики на кафедрі економіки підприємств розроблено наскрізну програму проходження практики, яка допомагає закріпити теоретичні знання на кожному етапі підготовки фахівців згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціальності, сформувати професійні вміння та навички, здібності у студентів приймати самостійні рішення в реальних умовах.

Опубликовано