Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена освітня програма

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту, освітня програма Бізнес-адміністрування

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування випускників на провідних підприємствах міста, в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах, як:

 • комерційний директор
 • менеджер з розробки продукту
 • бренд-менеджер
 • event-менеджер
 • BTL-менеджер
 • керівник проекту
 • ризик-менеджер

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Менеджмент» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова [за професійним спрямуванням]
 • Філософія
 • Вища математика
 • Методи діагностики та прогнозування розвитку бізнесу
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Крос-культурний менеджент
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Технології адміністрування та прийняття рішень в бізнесі
 • Управління людськими ресурсами
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Охорона праці
 • Економічна поведінка та бізнес-процеси
 • Регіональна економіка
 • Соціологія та політологія
 • Статистика
 • Інвестиційний аналіз
 • Стратегічне управління

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Системи технологій промисловості
 • Бренд-менеджмент
 • Ведення документообліку в бізнесі
 • Екологічний менеджмент
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Аналітичне забезпечення управління бізнесом
 • Механізм спілкування іноземною мовою
 • Комунікаційні навики ведення бізнесу
 • Підготовка та обробка економічної інформації з використанням СУБД
 • Ризик у менеджменті
 • Стратегічні партнерства в бізнесі
 • Менеджмент креативних індустрій
 • Трудові відносини в управлінні бізнесом
Вибірковий блок 2
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Комунікативні процеси в навчанні
 • Методика викладання економіки
 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Психологія та основи самоосвіти
 • Системи технологій промисловості
 • Бренд-менеджмент
 • Екологічний маркетинг
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинговий аналіз
 • Механізм спілкування іноземною мовою
 • Міжнародний маркетинг
 • Підготовка та обробка економічної інформації з використанням СУБД
 • Реклама та стимулювання збуту
 • Ризик у менеджменті

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах міста. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях.

Опубликовано