Меню

Поділитись

Про програму

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту, освітня програма Бізнес-адміністрування

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних та вітчизняних компаніях. Бізнес-адміністрування – це галузь бізнесу та менеджменту, яка направлена на отримання знань та навичок з ефективного керування компанією чи бізнесом, проведення аналізу результатів діяльності та прийняття вирішальних управлінських рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності та прибутковості бізнесу.

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування випускників на провідних підприємствах міста, в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах, як:

 • комерційний директор
 • менеджер з розробки продукту
 • бренд-менеджер
 • event-менеджер
 • BTL-менеджер
 • керівник проекту
 • ризик-менеджер

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Менеджмент» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Методи діагностики та прогнозування розвитку бізнесу
 • Інформатика
 • Політична економія
 • Статистика
 • Економічна поведінка та бізнес-процеси
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Кросс-культурний менеджмент
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Аналітичне забезпечення управління бізнесом
 • Бізнес-моделі та бізнес-лідерство
 • Європейські системи соціального підприємництва
 • Стратегічне управління
 • Стратегічне управління
 • Стратегічні партнерства в бізнесі
 • Технології адміністрування та прийняття рішень в бізнесі
 • Бренд-менеджмент
 • Трудові відносини в управлінні бізнесом Фінанси, гроші та кредит

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах країни. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях.

Опубликовано