Меню

Поділитись

Про програму

Кваліфікація освіти: Бакалавр з менеджменту, освітня програма Бізнес-адміністрування

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних та вітчизняних компаніях. Бізнес-адміністрування – це галузь бізнесу та менеджменту, яка направлена на отримання знань та навичок з ефективного керування компанією чи бізнесом, проведення аналізу результатів діяльності та прийняття вирішальних управлінських рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності та прибутковості бізнесу.

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування випускників на провідних підприємствах міста, в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах, як:

 • комерційний директор
 • менеджер з розробки продукту
 • бренд-менеджер
 • event-менеджер
 • BTL-менеджер
 • керівник проекту
 • ризик-менеджер

Подальше навчання

Бакалавр за спеціальністю «Менеджмент» може продовжити навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF LLL та 7 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова [за професійним спрямуванням]
 • Філософія
 • Вища математика
 • Методи діагностики та прогнозування розвитку бізнесу
 • Інформатика
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політична економія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Крос-культурний менеджент
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Технології адміністрування та прийняття рішень в бізнесі
 • Управління людськими ресурсами
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Охорона праці
 • Економічна поведінка та бізнес-процеси
 • Регіональна економіка
 • Соціологія та політологія
 • Статистика
 • Інвестиційний аналіз
 • Стратегічне управління

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Іноземна мова (поглиблений курс)
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Системи технологій промисловості
 • Бренд-менеджмент
 • Ведення документообліку в бізнесі
 • Екологічний менеджмент
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Аналітичне забезпечення управління бізнесом
 • Механізм спілкування іноземною мовою
 • Комунікаційні навики ведення бізнесу
 • Підготовка та обробка економічної інформації з використанням СУБД
 • Ризик у менеджменті
 • Стратегічні партнерства в бізнесі
 • Менеджмент креативних індустрій
 • Трудові відносини в управлінні бізнесом
Вибірковий блок 2
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Комунікативні процеси в навчанні
 • Методика викладання економіки
 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Психологія та основи самоосвіти
 • Системи технологій промисловості
 • Бренд-менеджмент
 • Екологічний маркетинг
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинговий аналіз
 • Механізм спілкування іноземною мовою
 • Міжнародний маркетинг
 • Підготовка та обробка економічної інформації з використанням СУБД
 • Реклама та стимулювання збуту
 • Ризик у менеджменті

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах міста. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях.

Опубликовано