Меню

Поділитись

Бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Управління інноваційною діяльністю»

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії гатузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Історія та культура України                                                                                               
 • Ділова українська мова                                                                                                    
 • Іноземна мова                                                                                                       
 • Етика та етикет ділового спілкування                                                                                                     
 • Філософія
 • Вища математика                                                                                                  
 • Теорія ймовірностей та математична статистика                                                                                 
 • Історія економіки та економічної думки                                  
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист                                        
 • Мікроекономіка                                                                                                    
 • Макроекономіка                                                                                                   
 • Методи діагностики та прогнозування розвитку бізнесу
 • Інформатика                                                                                               
 • Політична економія                                                                                               
 • Статистика
 • Економічна поведінка та бізнес-процеси
 • Інфраструктура товарного ринку                                                                                     
 • Кросс-культурний менеджмент                                                                                                   
 • Економіка підприємства                                                                                                   
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Маркетинг                                                                                                  
 • Менеджмент                                                                                              
 • Менеджмент                                                                                              
 • Міжнародна економіка                                                                                                                
 • Бухгалтерський облік                                                                                                         
 • Аналітичне забезпечення управління бізнесом
 • Бізнес-моделі та бізнес-лідерство                                                                                               
 • Європейські системи соціального підприємництва
 • Стратегічне управління                                                                                
 • Стратегічні партнерства в бізнесі                                                                                                 
 • Технології адміністрування та прийняття рішень в бізнесі
 • Бренд-менеджмент                                                                                              
 • Трудові відносини в управлінні бізнесом
 • Фінанси, гроші та кредит                

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах країни. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях

Опубликовано