Меню

Поділитись

Бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика»

Кафедра, що випускає: Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії гатузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

  • Аналіз великих даних та бізнес-аналітика
  • Цифрові бізнес-моделі
  • Маркетинговий менеджмент
  • Стратегічне управління
  • Операційний менеджмент у бізнесі
  • Фінансовий менеджмент
  • Організація науково-дослідної діяльності
  • Соціальна відповідальність              

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Ознайомча, виробнича та переддипломна практика на провідних підприємствах країни. Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах, грантах, проектах, конференціях та стажуваннях

Опубликовано