Меню

Поділитись

Умови вступу

Правила прийому можна дізнатись за посиланням: https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/ або в Telegram-каналі https://t.me/abitpstu

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з біомедичної інженерії. Фахівець у галузі біомедичної інженерії.

Кафедра, що випускає: Кафедра біомедичної інженерії

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Підприємства медичної промисловості, діагностично-лікувальні лабораторії та відділення медичних закладів, пов’язані з використанням медичної лабораторної техніки, медичні заклади, реабілітаційні, спортивні та оздоровчі комплекси діагностичні та дослідні лабораторії; структурні підрозділи установ, медичних, наукових та навчальних закладів, сфера охорони оточуючого середовища, посади викладача, посади технічного фахівця у клінічних закладах.

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

 • фахівець
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • фахівець з медичної фізики,
 • технік з підготовки технічної документації,
 • технік з налагоджування та випробувань,
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)

Основні посади за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • Engineer, biomedical
 • Assistant, medical imaging
 • Assistant, medical: diagnosing and treating patients
 • Administrator, medical
 • Assistant, allied health: physiotherapy
 • Assistant, technical: physiotherapy  

Подальше навчання

Право продовження освіти на другому (магістерському) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

Компоненти соціально-гуманітарної підготовки

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Основи здорового способу життя та фізичне виховання

Компоненти фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • Вища математика
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Фізика
 • Біохімія
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали
 • Інженерна графіка
 • Медична інформатика
 • Основи біомедичної інженерії
 • Охорона праці

Компоненти професійної та практичної підготовки

 • Анатомія та фізіологія людини
 • Біомедична електроніка
 • Біомедична механіка
 • Біофізика
 • Конструювання біомедичної апаратури
 • Цифрова техніка
 • Лабораторна аналітична техніка
 • Мікропроцесорна медична техніка
 • Радіаційна безпека і дозиметрія
 • Інженерний супровід медичної техніки та обладнання медичного закладу
 • Комп’ютерне моделювання багатотільних моделей
 • Метрологія та стандартизація
 • Теорія кіл і сигналів
 • Технології програмування в біомедицині
 • Протезування опорно-рухової системи
 • Регенеративна медицина та біотехнології в ортопедії
 • Сенсори для біомедицини
 • Діагностична та лікувальна техніка

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

У відповідності з освітньою програмою, практична підготовка бакалаврів передбачає проходження навчальної, проектно-технологічної та переддипломної практик.

Опубликовано