Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з архітектури та містобудування.

Кафедра, що випускає: Кафедра “Архітектура”

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робота над проектною документацією архітектурно-будівельного виробництва. У складі проектної групи під керівництвом архітектора -автора проекту розробляється пакет робочих креслень, з деталізацією окремих вузлів та деталей. Професійний профіль – архітектор Розробляє архітектурно-планувальне вирішення середовища, будівель і споруд, здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD») та макет об’єкту, розробляє окремі вузли та архітектурні деталі. Створює тривимірні ескізи та віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD»), виконує на її основі основні креслення і види, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку. Професійний профіль – технік-архітектор районного або міського управління архітектури Готує вихідні дані для складання завдань на проектування будівель і споруд, організовує обстеження передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність геодезичних та геологічних досліджень. Формує пакет документів, які містять необхідну інформацію для організації процесу архітектурного проектування. Координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітну документацію.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 •  Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія і культура України
 • Філософія
 • Вища математика (загальний курс)
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Електротехніка та електроніка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вступ до фаху
 • Архітектурне проектування з використанням комп’ютерних систем
 • Планування міст і транспорт
 • Архітектура будівель та споруд
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерна геодезія
 • Композиція
 • Живопис, скульптура
 • Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Основи охорони праці
 • Будівельна механіка
 • Підвалини та фундаменти
 • Теорія архітектури і архітектурного проектування
 • Основи типології дизайну архітектурного середовища
 • САПР у будівництві

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано