Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр  з автоматизації, комп‘ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

Кафедра, що випускає:  Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що займаються розробкою та експлуатацією (супроводом) автоматизованих систем управління різного ступеня складності.

Види економічної діяльності, професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

 • Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 • Інженер з комп’ютерних систем
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики
 • Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
 • Інженер з налагодження і випробувань АСКТП, інженер з метрології, інженер з керування та обслуговування систем

Подальше навчання

Можливість продовження підготовки на наступному (магістерському) рівні вищої освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Основи здорового способу життя
 • Безпека життєдiяльності та цивільний захист
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Числові методи
 • Основи Soft Skills
 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 • Електроніка і мікропроцесорна техніка
 • Електротехніка, електромеханіка і метрологія
 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації
 • Технологічні вимірювання та прилади
 • Основи охорони праці
 • Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації
 • Теорія автоматичного керування
 • Технічні засоби автоматизації
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Робототехнічні комплекси та системи
 • Сучасні мови програмування

Вибіркові компоненти

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

Виробнича практика

Під час даної практики студенти вивчають організацію і структуру існуючих систем автоматизації в різних цехах, знайомляться з технічними засобами і програмним забезпеченням систем.

Дипломне проектування

При виконанні дипломного проекту реалізується основна ідея практичної підготовки – розробка і проектування систем комп’ютерної автоматизації.

Ознайомча практика

Під час практики студенти під керівництвом викладача знайомляться з основними цехами металургійного виробництва.

Переддипломна практика

Під час переддипломної практики вивчають роботу технологічного агрегату і існуючої системи автоматизації, реалізованої на цьому агрегаті, отримують необхідний матеріал (технологічні інструкції, креслення, описи, результати впровадження та ін.), Необхідний для виконання бакалаврського дипломного проекту

За умови гарної успішності і знаннями іноземної мови на достатньому рівні можливе працевлаштування на підприємства будь-якої форми власності з ІТ-спеціальностей.

Опубликовано