Меню

Поділитись

Канд.філол.н., доцент кафедри української мови і слав’янської філології, PhD, академік Міжнародної кадрової академії; голова Методичної ради ДВНЗ ПДТУ; член науково-методичної комісії при вчені раді ДВНЗ "ПДТУ"
Пономарьова Людмила Володимирівна
Пономарьова Людмила Володимирівна
Канд.філол.н., доцент кафедри української мови і слав’янської філології, PhD, академік Міжнародної кадрової академії; голова Методичної ради ДВНЗ ПДТУ; член науково-методичної комісії при вчені раді ДВНЗ "ПДТУ"

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: ponomareva_l_v@pstu.edu

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9367-5645
 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vqxNQ4cAAAAJ&hl=uk

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

Наукові інтереси / напрямки досліджень

 • Теоретична, функційна граматика
 • Дискурсологія
 • Лінвістика тексту
 • Психолінгвістика
 • Перекладознавство
 • Педагогіка

Навчальні дисципліни

 1. Основи теорії мовної комунікації
 2. Практичний курс аспектного перекладу
 3. Переклад науково-технічних текстів
 4. Сучасна українська літературна мова, синтаксис
 5. Мистецтво презентації
 6. Теорія перекладу
 7. Копірайтинг, рерайтинг, спічрайтинг
 8. Педагогіка і психологія вищої школи
 9. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу

Інформація про освіту

 • 1999 – Бердянський державний педагогічний інститут. Вчитель української мови та літератури.
 • 2002 – Дніпропетровський національний університет. 10.02.01 Українська мова. Кандидат наук.

Інформація про вчені звання

 • 2009 – Доктор філософії (PhD)
 • 2005 – Доцент – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Інформація про трудову діяльність

 • 2002 – теперішній час – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доцент кафедри української мови та слов’янської філології

Інші посади та діяльність

 • 2022 – теперішній час – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», голова методичної ради
 • 2021 – Комунальна установа «Маріупольський центр професійного розвитку педагогічних працівників Маріупольської міської ради Донецької області», експерт науково-методичної ради
 • 2006 – Міжнародна кадрова академія, академік.

Підвищення кваліфікації / Тренінги / Стажування (Останні 5 років)

 • 2023. Центр українсько-європейського наукового співробітництва. «Сучасний філологічний дискурс: методологічні стратегії» (6 кредитів ЄКТС; 180 годин) Свідоцтво про підвищення кваліфікації
  No ADV-110930-FSI.
 • 2023. «Прокачаємо «м’які» та «мета» навички» (0,1 кредиту ЄКТС; 3 години). Сертифікат SSNo 0252.
 • 2022. Сертифікат «Розвиток співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Carer Centers» (8 акад. годин)
 • 2021. Участь у проекті USAID; 16.11.2021 No BM 214 Сертифікат «Digitization of cultural heritage in Eastern Ukraine» (1 кредит ЄКТС; 30 год.)
 • 2022. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти; «Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти» (180 год./6кр.),
  свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2442-22.
 • 2021. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Міжнародне підвищення кваліфікації „МІЖНАРОДНА
  ШКОЛА ФАСИЛІТАЦІЇ” (60 год, 2 кредити ЄКТС), отримано компетенцію тренера-фасилітатора.
 • 2020. Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ». «Викладачі: Ефективні підходи для дистанційної освіти» Організатори курсу: (14 год.)
 • 2020. Тренінговий центр Т-Update, ГО «Вище», Міжнародної школи тренінгу і супервізії «Training BOX», проєкт «Освітній десант». Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО
  «Освітній десант. Онлайн» (6 год.)
 • 2019. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Дизайн-мислення для інновацій».
 • 2019. Східно-Європейський інститут психології. Міжнародна програма підвищення кваліфікації для освітян і науковців INTERNAIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM (108 годин), Краків-Флоренція.
 • 2018. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Критичне мислення для освітян» (30 год.)

Участь у міжнароних проєктах

 • 2023. Участь у створенні дистанційного курсу “ Sprachliche (Erst) Integration ukrainischer Flüchtlingskinder”, розділ “Травмопедагогіка” в Академії підготовки вчителів та управління персоналом Діллінген,
  Німеччина.
 • 2023. Проведення майстер-класу “Успішна інтеграція українських біженців до німецької системи освіти – (як) це може бути?” у межах тематичних днів “Шляхи до більшої справедливості в освіті”
  Регенсбург (Німеччина).
 • 2023. Запрошений лектор курсів підвищення кваліфікації No104/544Z «Методичні та змістовні пропозиції щодокомпетентнісно-орієнтованого навчання предмету в Діллінгені-на-Донау». Тема лекції: Травмопедагогіка для дітей з України, щопотрібно знати вчителю, у класі якого є дитина війни”.
 • 2023. Участь у серії семінарів щодо вивчення досвіду славістів уНімеччині. Тема виступу “Літературний копінг: роль літератури у подоланні стресу та розвитку психологічної захищеності в умовахвоєнного стану”. Університет ім. Отто-Фрідріха, Бамберг, Німеччина.
 • 2022-2023. Проєкт «Akademie für Lehrerfortbildung undPersonalführung» Діллинген, Німеччина «Sprachliche (Erst)Integrationukrainischer Flüchtlingskinder».
 • 2021. Програма малих грантів ICAP : Єднання в межах ПрограмиООН із відновлення та розбудови миру, за підтримки ГО«Майстерня думок» (Турнір Миру «Арт-Історія єднає молодь»).
 • 2021. USAID: «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG-East), контракт No 72012118C00006 (Центр цифрового туризму історії та культури).

Володіння мовами

Рідна мова: українська.
Іноземні мови: російська, німецька А2.

Публікації

 1. Пономарьова Л.В., Маркоїдзе І. Анекдот як жанр гумористичного дискурсу в українському та російському мовному просторі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації Том 30 (69) No3, 2019 р. – Частина 2. – С.65-69.
  http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/part_2/14.pdf
 2. Проблема перекладу діалектизмів українізмів у романі М.О. Шолохова. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – Вип 19. – с. 209-217
  https://philology.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/28.pdf
 3. Пономарьова Л.В., Чуднова Ю.І. Структурні особливості комп’ютерних термінів української та російської мов // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім
  «Гельветика», 2020. No 80. Том IІ. – С. 140-145
  https://ktppam.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/12/Bernadina_Statty.pdf
 4. Пономарьова Л.В. Структурні моделі складних термінів у інституціно-правовому дискурсі / Л.В. Пономарьова // Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск
  LXXXVІ.(86) – Херсон: ХДУ, 2021. – С 34-37.
  https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/issue/view/26/146
 5. Пономарьова Л.В. Лободюк I. Питання перекладу темпоральних стилізацій у сучасних творах // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного
  університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Марія Федурко (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск 45. – С.369-377
  http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/71
 6. Пономарьова Л.В., Наумова Т.М. «Тільки тут не тула!»(Мовні засоби вираження осозиційної парадигми «Московія-Україна» в повісті І. Нечуя-Левицького «Хмари»)// Актуальні питання
  гуманітарних наук, 2023 – Вип 61, том 2 – с. 174-180
  http://aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/29.pdf
 7. Пономарьова Л.В. Графова А.О., Вигуки як мовні засоби вираження емоцій: зіставний аналіз української та російської мов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
  філологія. 2023 No63 том 2. с. 129-132
  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v62/part_2/31.pdf

Дата заповнення

22.02.2024 р.

Опубликовано