Меню

Поділитись

Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів

(науковий керівник – Логутова Т.Г., д-р екон. наук, проф.) Мета НДР – обґрунтування та розробка теоретичних положень, методологічних підходів, науково-практичних рекомендацій і проектів документів щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю промислового регіону на основі використання внутрішніх ресурсів. Запропоновано діючий механізм управління інноваційним розвитком регіону, до складових якого віднесено: організаційний механізм, інформаційно-аналітичний центр для накопичення, […]

Опубликовано

Дослідження та удосконалення портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження напружно-деформованого стану елементів вантажопідйомника портових автонавантажувачів та проектування вантажопідйомного механізму нового покоління з більш якісними технічними характеристиками, з можливостями широкого рознесення вертикальних рам для гарної видимості оператора та зменшення динамічної складової навантажень на елементи вантажопідйомника. Під час проведення досліджень використано розроблену математичну […]

Опубликовано

Дослідження та розробка нових способів підвищення технічного ресурсу клітей прокатних станів

(науковий керівник – Іщенко А.О., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення технічного ресурсу роботи листових прокатних станів у металургійній галузі шляхом розробки новітніх технологій відновлення вузлів, які швидко зношуються, за допомогою композитних матеріалів. Традиційно, як у вітчизняній, так і у зарубіжній практиці відновлення таких габаритних деталей, як станини листових прокатних станів та подушки […]

Опубликовано

Створення наукових основ процесу розкислення та модифікації якісної сталі

(науковий керівник – Казачков Є.О., д.т.н., професор) Метою роботи є виявлення закономірностей реакцій між розчиненими в рідкій сталі киснем, алюмінієм, кальцієм та сіркою, співвідношення їх концентрацій в умовах рів-новаги і в процесі взаємодії у сталерозливальному ковші; отримання більш детальної ін-формації стосовно процесів розкислювання та модифікування рідкої сталі з використан-ням нових експериментальних даних та використання отриманих […]

Опубликовано

Підвищення якості електроенергії з метою зменшення втрат в електричних мережах 10-330 кВ великого промислового центру

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д.т.н., професор) Метою проекту є проведення досліджень в області якості електричної енергії і ре-активної потужності, оптимізації режимів споживання електроенергії, розробка практич-них рекомендацій щодо вирішення задач енергозбереження, нормалізації показників елек-тромагнітної сумісності. На сьогоднішній день на промислових підприємствах спостерігається значне збільшення кількості та сумарної потужності перетворювачів частоти. Питання електро-магнітної сумісності перетворювачів частоти, […]

Опубликовано

Створення наукових основ плазмової мікротрибології

(науковий керівник – Самотугін С.С., д.т.н., професор) Метою роботи є підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару деталей та інструменту плазмовою модифікацією шляхом встановлення залежностей між тех-нологічними параметрами плазмової поверхневої обробки, структурою, фазовим складом модифікованих шарів та механізмами їх зношування та руйнування. Плазмовий струмінь є високоефективним джерелом енергії для поверхневої модифікації сталей та сплавів. Завдяки більшій загальній […]

Опубликовано

Розробка економічних зносостійких сплавів і способів зміцнення, заснованих на створенні гетерофазних метастабільних станів

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розробка економічних зносостійких метастабільних сплавів, які не містять гостродефіцитних легуючих компонентів, а також створення способів зміцнення, заснованих на формуванні гетерофазних метастабільних станів для підвищення механічних і експлуатаційних властивостей зносостійких матеріалів, поверхневих шарів та деталей, що швидко зношуються. Вперше запропонована систематизація можливих варіантів термоциклічної […]

Опубликовано

Розробка ресурсозберігаючих порошкових матеріалів із недефіцитних по-рошків феросплавів і металів для електродугового напилення покриттів з високими триботехнічними характеристиками

(науковий керівник – Роянов В.О., д-р техн. наук, проф.) У нашій країні і за кордоном останніми роками поширюються дослідження металізації з використанням порошкових дротів, що є вельми перспективним, оскільки дозволяє варіювати в широкому діапазоні хімічний склад напилених покриттів, а також змінювати енергетичний стан потоку розплавлених частинок металу, забезпечуючи протікання екзотермічних реакцій між компонентами порошкового дроту, […]

Опубликовано

Основи автоматизованого синтезу та оптимізації конструкції шарнірно-зчленованих стрілових систем портальних кранів

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Метою роботи є розвиток теорії синтезу стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої націлено на автоматизацію процесу розрахунку і проектування кранів і на цій основі створення портальних кранів нового покоління з більш якісними технічними характеристиками і зниженими показниками енергоспоживання та метало-місткості. 90% вантажопідйомних кранів і машин […]

Опубликовано

Інтенсифікація агломерації руд і концентратів за рахунок керування газодинамічними, тепло- і масообмінними процесами

(науковий керівник – Кривенко С.В., канд. техн. наук, доц.) Мета роботи – інтенсифікація агломераційного процесу зі збільшенням висоти агломераційного шару на агломашинах та значним зростанням продуктивності агломашин за рахунок підвищення якості огрудкування агломераційної шихти. Розроблено систему комплексного аналізу аглодоменного виробництва, яка складається з чотирьох розрахункових модулів: складу агломераційної шихти і агломерату; техніко-економічних показників агломераційного виробництва; […]

Опубликовано