Місяць: Січень 2018

ДВНЗ "ПДТУ" > 2018 > Січень

ВСТУП-2018 за підтримки Освітніх центрів “Донбас – Україна” триває…

Сьогодні 31 січня, а до Центру ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” звертається все більше й більше осіб, яким наша допомога вкрай потрібна! І хоча офіційно, за новими Правилами прийому, ми працюємо з 4 червня 2018 року, працівники Центру надають консультації вже з вересня 2017. Питання найрізноманітніші: від спеціальностей та переліку документів для вступника до необхідних […]

Пам’яті справжнього педагога…

«ВЧИТЕЛЬ ДОТОРКАЄТЬСЯ ДО ВІЧНОСТІ: НІХТО НЕ МОЖЕ СКАЗАТИ, ДЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЙОГО ВПЛИВ». 

Розробка наукових основ і принципів керування активністю нанокаталізаторів та дослідження нових каталітичних систем

(науковий керівник – Гранкін В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.) На сьогоднішній день більш 80 % процесів органічного синтезу і нафтохімії є процесами з використанням гетерогенних каталізаторів, а з урахуванням обсягу виробленої продукції кількість каталітичних процесів перевищує 95 %. Сучасні нанокаталізатори дозволяють проводити процеси зі швидкістю, більшою на порядки, що дає можливість різко підвищити продуктивність діючих […]

Розробка наукових і технологічних основ одержання активованих шлаків із вторинної сировини для чорної металургії

(науковий керівник – Троцан А.І., д-р техн. наук, проф.) Розроблено основні положення сучасної теорії металургійних шлаків, які полягають у тому, що металургійні шлаки в рідкому стані є асоціантами певного складу, існуючими у заданому температурному інтервалі; структурно-хімічний стан металургійних шлаків можна визначити на полігональних діаграмах станів у всьому інтервалі концентрацій твердих і рідких вихідних компонентів. Отримані […]

Розвиток наукових основ та розробка функціональних сплавів для експлуатації в умовах ударно-абразивного зношування в корозійно-активних середовищах

(науковий керівник – Ткаченко Ф.К., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розвиток наукових принципів легування сплавів для забезпечення високої стійкості до ударно-абразивно-корозійного зношування з наступною розробкою нових функціональних металевих матеріалів, призначених для використання в умовах поєднання ударно-абразивного зношування з агресивною дією водяних корозійно-активних розчинів технологічного призначення. Показано, що вирішальний вплив на опір зносу справляє […]

Математичне моделювання процесу межового тертя при прокатці

(науковий керівник – Капланов В.І., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – створення моделі процесу межового тертя для ефективного керування процесом прокатки тонких штаб з широким сортаментом по геометричним розмірам і маркам сталі на основі теорії тонколистової прокатки. У роботі теоретично пояснені явища, які відбуваються на розділяючій поверхні, і створено наукову класифікацію режимів тертя. Дана […]

Створення ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують використання внутрішніх резервів самих сплавів для підвищення їх властивостей

(науковий ке-рівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – підвищення механічних властивостей і зносостійкості низько- та еко-номнолегованих сталей до рівня, який дорівнює або перевищує аналоги, що містять нікель та інші дорогі елементи. У ХХІ столітті одним із найважливіших наукоємних напрямів в матеріалознавстві є створення в сплавах метастабільних структур, що здібні до самоорганізації […]

Інтенсифікація агломерації руд і концентратів за рахунок керування газодинамічними, тепло- і масообмінними процесами

(науковий керівник – Кривенко С.В., канд. техн. наук, доц.) Мета роботи – інтенсифікація агломераційного процесу зі збільшенням висоти агломераційного шару на агломашинах та значним зростанням продуктивності агломашин за рахунок підвищення якості огрудкування агломераційної шихти. Розроблено систему комплексного аналізу аглодоменного виробництва, яка складається з чотирьох розрахункових модулів: складу агломераційної шихти і агломерату; техніко-економічних показників агломераційного виробництва; […]

Основи автоматизованого синтезу та оптимізації конструкції шарнірно-зчленованих стрілових систем портальних кранів

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Метою роботи є розвиток теорії синтезу стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої націлено на автоматизацію процесу розрахунку і проектування кранів і на цій основі створення портальних кранів нового покоління з більш якісними технічними характеристиками і зниженими показниками енергоспоживання та метало-місткості. 90% вантажопідйомних кранів і машин […]

Розробка ресурсозберігаючих порошкових матеріалів із недефіцитних по-рошків феросплавів і металів для електродугового напилення покриттів з високими триботехнічними характеристиками

(науковий керівник – Роянов В.О., д-р техн. наук, проф.) У нашій країні і за кордоном останніми роками поширюються дослідження металізації з використанням порошкових дротів, що є вельми перспективним, оскільки дозволяє варіювати в широкому діапазоні хімічний склад напилених покриттів, а також змінювати енергетичний стан потоку розплавлених частинок металу, забезпечуючи протікання екзотермічних реакцій між компонентами порошкового дроту, […]

Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+